KOMUNIKATY SPECJALNE


KOMUNIKATY SPECJALNE

2009-01-16

Komunikat specjalny nr 207

W związku z tym, że zakończono realizację umowy zawartej 5 czerwca 2006 pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy (FFW) a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR), pragniemy poinformować, że od dnia 1 stycznia 2009 Fundacja nie pełni już funkcji Krajowej Struktury Wsparcia realizującej zadania pomocy technicznej, o których mowa w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej
2008-12-04

Komunikat specjalny nr 206

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej
2008-11-28

Komunikat specjalny nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej
2008-10-01

Komunikat specjalny nr 204

W nawiązaniu do Komunikatu nr 197 z dnia 29.07.2008 r. oraz w związku z powtarzającymi się przypadkami dokonywania przez PRR zwrotu środków na rachunki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sposób błędny, niewłaściwy, samowolny - Instytucja Zarządzająca informuje: co do zasady Partnerstwa powinny dokonywać zwrotów na wezwanie Krajowej Struktury Wsparcia oraz Instytucji Zarządzającej EQUAL.

więcej
1 2 3 4 5 6 15 30 45 50 51 52

KOMUNIKATY C.D.

2008-09-10

Komunikat specjalny nr 203

Informujemy uprzejmie, że zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dotyczącymi zamykania pomocy z EFS w ramach PIW EQUAL Krajowa Struktura Wsparcia z dniem 29 sierpnia 2008 r. zakończyła wystawianie i przekazywanie do IZ poświadczeń i zestawień wydatków dla Działania 2. Oznacza to, że nie ma już żadnych możliwości poprawiania lub uzupełniania wniosków o płatność dla Działania 2.

więcej
2008-08-29

Komunikat specjalny nr 202

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie Działania 3 - Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność końcową nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia Działania. Przypominamy zatem, że ostateczny termin złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową dla Działania 3 upływa z dniem 31 sierpnia 2008 r.

więcej
2008-08-25

Komunikat specjalny nr 201

Komunikat specjalny dotyczący realizacji zasady współpracy ponadnarodowej w ramach IW EQUAL.

więcej
2008-08-12

Komunikat specjalny nr 200

W nawiązaniu do komunikatu nr 198, w załączeniu przekazujemy informacje ważne dla PRR w okresie zamykania Działań. Są to informacje dotyczące obowiązujących zasad i warunków: postępowania ze środkami trwałymi zakupionymi z budżetu projektu, postępowania w zakresie przekazywania autorskich praw majątkowych, a także w zakresie przekazywania danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych.

więcej