PYTANIA I ODPOWIEDZI


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Przygotowana baza „Pytań i odpowiedzi" ułatwia przepływ informacji pomiędzy Krajową Strukturą Wsparcia i Partnerstwami. To właśnie tutaj znaleźć można rozwiązania najbardziej istotnych kwestii związanych z działaniami w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal (m.in.: zasady wdrażania projektów, systemy zarządzania, procedury czy interpretacja przepisów).


Z uwagi na fakt, że wiele Partnerstw boryka się z podobnymi problemami, a zadawane pytania mogą się powtarzać, zachęcamy do odwiedzenia odpowiedniego działu z odpowiedziami. W celu ułatwienia Państwu tego zadania poniżej przedstawiamy skrótowy opis zawartości poszczególnych działów:


Generator wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie Działania, Generator Wniosków Płatniczych


Wniosek o płatność
Zasady sporządzania, zasady weryfikacji, opisywanie i kwalifikowanie dokumentów źródłowych, wydatki partnerów we wnioskach o płatność, cząstkowe wnioski o płatność


Podróże krajowe i zagraniczne
Zasady kwalifikowalności, zasady finansowania i dokumentowania wydatków związanych z podróżami krajowymi i zagranicznymi


Środki trwałe
Kwalifikowalność wydatków związanych z zakupem środków trwałych


Inne finansowe
Kwestie finansowe nie kwalifikujące się do żadnej z pozostałych zakładek


Prawa autorskie, dane osobowe, PEFS
Przetwarzanie danych osobowych, rejestracja baz danych GIODO, wypełnianie formularzy do PEFS


Zamówienia publiczne
Zasady dokonywania zakupów towarów i usług zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych


Personel projektu
Zasady zatrudniania i finansowania personelu projektu


Sprawozdania
Terminy i zasady sporządzania sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji Działań


Beneficjenci Ostateczni
Zasady udziału i finansowania BO w projekcie, dokumentowanie udziału BO, wypłata świadczeń dla BO, klasyfikacja BO, kwalifikowalność kosztów udziału BO i ich dokumentowanie, finansowanie personelu projektu związanego z BO


Partnerstwo
Umowa o Partnerstwie na rzecz Rozwoju, wdrażanie zasady partnerstwa, zmiany składzie partnerstwa, rola i odpowiedzialność Administratora i partnerów


Umowy o dofinansowanie Działania
Wprowadzanie zmian do Umowy, proces anektowania Umowy o dofinansowanie Działania, składanie Wniosków o dofinansowanie Działania, dokumenty do Umowy o dofinansowanie Działania


Zabezpieczenie umowy o dofinansowanie Działania
Wytyczne dotyczące zabezpieczeń Umowy o dofinansowanie Działania