KOMUNIKATY SPECJALNE


Komunikat specjalny nr 203

2008-09-10

Szanowni Państwo,


Informujemy uprzejmie, że zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dotyczącymi zamykania pomocy z EFS w ramach PIW EQUAL Krajowa Struktura Wsparcia z dniem 29 sierpnia 2008 r. zakończyła wystawianie i przekazywanie do IZ poświadczeń i zestawień wydatków dla Działania 2. Oznacza to, że nie ma już żadnych możliwości poprawiania lub  uzupełniania wniosków o płatność dla Działania 2.


Ponadto, informujemy, że zgodnie z ww Wytycznymi końcową datą złożenia wniosków o płatność dla Działania 3 był dzień 31 sierpnia br, ale z uwagi na  to, że termin ten przypadał w niedzielę,  KSW przyjęła do rozliczenia również wnioski złożone lub wysłane w dniu 1 września 2008 r.  (zob. Komunikat nr  202). 


Jednocześnie, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. Nr 44, poz. 283) dopuszczającymi możliwość uzupełniania lub poprawiania wniosków o płatność z powodu błędów formalno - rachunkowych, informujemy uprzejmie, że wnioski o płatność końcową dla Działania 3 zawierające błędy formalno - rachunkowe mogą być poprawione lub uzupełnione w terminie uzgodnionym z KSW, ale nie później niż do dnia 15 listopada br.

 


Komunikaty

2009-01-16

Komunikat specjalny nr 207

W związku z tym, że zakończono realizację umowy zawartej 5 czerwca 2006 pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy (FFW) a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR), pragniemy poinformować, że od dnia 1 stycznia 2009 Fundacja nie pełni już funkcji Krajowej Struktury Wsparcia realizującej zadania pomocy technicznej, o których mowa w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej
2008-12-04

Komunikat specjalny nr 206

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej
2008-11-28

Komunikat specjalny nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej