KOMUNIKATY SPECJALNE


Komunikat specjalny nr 2

2005-08-19

Szanowni Państwo.

 

Uprzejmie informujemy, że podpisanie umowy o dofinansowaniu Działania 2 poprzedzają następujące etapy:

 

1. Ocena merytoryczna Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju (uwagi KSW do Umowy).
 
2. Ocena budżetu do Działania 2 (dyskusje nad budżetem w KSW).

 

3. Weryfikacja formalna Wniosku o dofinansowanie Działania 2 (poprawność jego wypełnienia oraz zawartość załączników jest oceniana przez weryfikator formalny w KSW).

 

4. Rekomendacja KSW do IZ o zatwierdzenie Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju (IZ zastrzega sobie prawo wniesienia uwag w terminie do 2 tygodni od dnia złożenia przez KSW dokumentów Umowy wraz z rekomendacją).

 

5. Akceptacja sprawozdania końcowego z realizacji Działania 1 (dla PRR, których sprawozdania końcowe zostały wytypowane do audytu zewnętrznego - łącznie z opinią i raportem z badania).

 

6. Akceptacja wniosku beneficjenta o płatność końcową przez KSW (dla PRR, których wnioski beneficjenta o płatność końcową zostały wraz ze sprawozdaniem końcowym wytypowane do audytu zewnętrznego - łącznie z opinią i raportem z badania wniosku).
 

7. Przekazanie potwierdzenia informacji o rozliczeniu środków przez partnerstwo.
 

8. Dokonanie zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych przez IZ na finansowanie Działania 1 (na konto wskazane przez KSW).

 

Działania podane w punktach 1-4 prowadzone są równolegle z zadaniami opisanymi w punktach 5-8.

 

Równocześnie pragniemy zaznaczyć, że podstawą do uruchomienia środków finansowych na Działanie 2 jest rozliczenie środków przekazanych przez IZ na Działanie 1 oraz zwrot na konto IZ kwot, które nie zostały wydane w trakcie Działania 1.


Krajowa Struktura Wsparcia


Komunikaty

2009-01-16

Komunikat specjalny nr 207

W związku z tym, że zakończono realizację umowy zawartej 5 czerwca 2006 pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy (FFW) a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego (MRR), pragniemy poinformować, że od dnia 1 stycznia 2009 Fundacja nie pełni już funkcji Krajowej Struktury Wsparcia realizującej zadania pomocy technicznej, o których mowa w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej
2008-12-04

Komunikat specjalny nr 206

Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej
2008-11-28

Komunikat specjalny nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej