KOMUNIKATY SPECJALNE


KOMUNIKATY SPECJALNE

2005-09-05

Komunikat specjalny nr 7

Zamieszczamy list otwarty Instytucji Zarządzającej EQUAL do Partnerstw na rzecz Rozwoju.

więcej
2005-09-05

Komunikat specjalny nr 8

Zamieszczamy list do partnerstw omawiający zasadę współpracy pomiędzy partnerami, przejawiającą się w podziale zadań i budżetów.

więcej
2005-09-02

Komunikat specjalny nr 6

Zamieszczamy odpowiedzi IZ EQUAL na pytania zadane przez partnerstwa.

więcej
2005-08-29

Komunikat specjalny nr 5

Zamieszczamy informację o najczęściej pojawiających się nieprawidłowościach występujących w dokumentacji wniosków o płatność do Działania 2.

więcej

KOMUNIKATY C.D.

2005-08-29

Komunikat specjalny nr 4

Zamieszczamy informację na temat stanu wdrażania Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce, przekazaną na spotkaniu Rady Pożytku Publicznego, które odbyło się w dniu 26.08.2005.

więcej
2005-08-22

Komunikat specjalny nr 3

Zamieszczamy informację na temat rozliczania przychodów z tytułu wsparcia otrzymywanego ramach programu operacyjnego - PIW EQUAL oraz instrukcję wypełniania Załącznika nr 4 do umowy dofinansowania Działania w ramach EQUAL - do stosowania dla Działania 2 i 3.

więcej
2005-08-19

Komunikat specjalny nr 2

Informacja na temat etapów poprzedzających podpisanie umowy o dofinansowaniu Działania 2.

więcej
2005-08-17

Komunikat specjalny nr 1

Krajowa Struktura Wsparcia pragnie poinformować, że z powodu weryfikacji zapisów Podręcznika ?Kwalifikowalności wydatków w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006" w kwestii możliwości współfinansowania leasingu, Instytucja Zarządzająca EQUAL dopuszcza kwalifikowanie wydatków związanych z umową leasingu operacyjnego zawierającą opcję wykupu zgodnie z zasadą 10, pkt 3.3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r.

więcej