KOMUNIKATY SPECJALNE


KOMUNIKATY SPECJALNE

2008-09-10

Komunikat specjalny nr 203

Informujemy uprzejmie, że zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dotyczącymi zamykania pomocy z EFS w ramach PIW EQUAL Krajowa Struktura Wsparcia z dniem 29 sierpnia 2008 r. zakończyła wystawianie i przekazywanie do IZ poświadczeń i zestawień wydatków dla Działania 2. Oznacza to, że nie ma już żadnych możliwości poprawiania lub uzupełniania wniosków o płatność dla Działania 2.

więcej
2008-08-29

Komunikat specjalny nr 202

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie Działania 3 - Beneficjent jest zobowiązany złożyć wniosek o płatność końcową nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia Działania. Przypominamy zatem, że ostateczny termin złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową dla Działania 3 upływa z dniem 31 sierpnia 2008 r.

więcej
2008-08-25

Komunikat specjalny nr 201

Komunikat specjalny dotyczący realizacji zasady współpracy ponadnarodowej w ramach IW EQUAL.

więcej
2008-08-12

Komunikat specjalny nr 200

W nawiązaniu do komunikatu nr 198, w załączeniu przekazujemy informacje ważne dla PRR w okresie zamykania Działań. Są to informacje dotyczące obowiązujących zasad i warunków: postępowania ze środkami trwałymi zakupionymi z budżetu projektu, postępowania w zakresie przekazywania autorskich praw majątkowych, a także w zakresie przekazywania danych osobowych Beneficjentów Ostatecznych.

więcej
1 2 3 4 5 6 7 15 30 45 50 51 52

KOMUNIKATY C.D.

2008-08-11

Komunikat specjalny nr 199

W związku z powtarzającymi się pytaniami odnośnie treści załącznika nr 4 do umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych do serwisu internetowego oraz do programu komputerowego, dotyczącego świadczenia przez Administratora usług asysty technicznej (serwisowych) Instytucja Zarządzająca EQUAL pragnie poinformować jakie elementy powinien zawierać ww. załącznik.

więcej
2008-08-04

Komunikat specjalny nr 198

W związku z zakończeniem realizacji Działań i koniecznością terminowego oraz prawidłowego rozliczenia i zamknięcia projektów, a w konsekwencji całego Programu EQUAL, Krajowa Struktura Wsparcia apeluje do Państwa o przestrzeganie zapisów umów o dofinansowanie Działania, a także zasad i wytycznych związanych z zamykaniem pomocy z EFS (dostępnych na stronie www.equal.org.pl).

więcej
2008-07-29

Komunikat specjalny nr 197

W związku z powtarzającymi się przypadkami dokonywania przez PRR zwrotu środków na niewłaściwe numery rachunków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca informuje o prawidłowych numerach rachunków.

więcej
2008-07-24

Komunikat specjalny nr 196

W porozumieniu z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej PIW EQUAL postanowiliśmy poszerzyć istniejącą bazę danych rezultatów i projektów EQUAL, dostępną na stronie www.equal.org.pl o dane ekspertów – realizatorów projektów. Zależy nam na tym, aby wszyscy zainteresowani wypracowanymi przez Państwa rezultatami czy sposobem funkcjonowania Partnerstwa mieli możliwość bezpośredniego dotarcia do osób, które mogą udzielić informacji na temat wypracowanych rozwiązań.

więcej