AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


Przenoszenie autorskich praw majątkowych i umów licencyjnych (Komunikat IZ)

2008-07-08

Instytucja Zarządzająca zwraca się do Administratorów Partnerstw na rzecz Rozwoju o przesyłanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych wraz z pismem przewodnim, zawierającym dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sporządzenie umowy (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail). Powyższe informacje - w razie zaistnienia takiej konieczności - ułatwią Instytucji Zarządzającej EQUAL kontakt z Administratorem, co przyspieszy proces podpisywania umów.      


Ponadto, Instytucja Zarządzająca  przypomina o przesyłaniu umów w dwóch egzemplarzach łącznie z wersją elektroniczną utworów, do których dana umowa przenosi na Instytucję Zarządzającą EQUAL autorskie prawa majątkowe (w przypadku wydanej w formie papierowej publikacji - w postaci przekazanej drukarni do druku, w przypadku innych opracowań w formacie PDF, w przypadku utworów audiowizualnych i prezentacji multimedialnych - kopii utworu na płycie CD lub DVD, w przypadku serwisu internetowego oraz programu komputerowego - kodu źródłowego utworów na płycie CD lub DVD).

Dalsze informacje na ten temat znaleźć mozna w Komunikacie specjalnym nr 195.

 

 


Aktualności

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-12-24

Konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

22 grudnia 2008r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła sie konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem konferencji, która zgromadziła ponad 500 uczestników, było podsumowanie pierwszej fazy realizacji Programu Kapitał Ludzki, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009.

więcej
2008-12-04

WAŻNE: Nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej