AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

2011-12-14

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).
 

W ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zostało zrealizowanych 287 projektów na łączną kwotę 138,8 mln euro co stanowi 103,6 proc. całej alokacji na Program. Spośród pięciu obszarów tematycznych, w ramach których wdrażane były projekty w PIW EQUAL tylko w ramach Tematu I Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy nie została wykorzystana cała dostępna alokacja. Natomiast w pozostałych Tematach wydatkowanie przekroczyło dostępne środki z czego w ramach Tematów D Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, oraz poprawa jakości miejsc pracy i Tematu F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii stopień wykorzystania alokacji był wyższy niż średnia dla całego Programu. 

Na podstawie umowy o dofinansowanie Działania Partnerstwa na Rzecz Rozwoju (PRR) przekazały Instytucji Zarządzającej (IZ) PIW EQUAL wypracowane podczas realizacji projektów rezultaty czyli możliwe do powielenia modele, materiały, publikacje, rozwiązania technologiczne, czy dobre praktyki. Na podstawie umowy Partnerstwa na Rzecz Rozwoju (PRR) przekazały na rzecz IZ PIW EQUAL prawa majątkowe do produktów wypracowanych w trakcie wdrażania PIW EQUAL. W celu upowszechniania rezultatów projektów została stworzona Baza rezultatów zawierająca najistotniejsze informacje dotyczące zwalidowanych rozwiązań wypracowanych przez PRR.


Aktualności

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-12-24

Konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

22 grudnia 2008r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła sie konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem konferencji, która zgromadziła ponad 500 uczestników, było podsumowanie pierwszej fazy realizacji Programu Kapitał Ludzki, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009.

więcej
2008-12-04

WAŻNE: Nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej
2008-11-28

WAŻNE! Informacja o pojawieniu się komunikatu specjalnego nr 205

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że w związku z koniecznością ustalenia ostatecznego stanu nierozliczonych środków z lat ubiegłych oraz windykacji do końca 2008 roku należności wynikających z nierozliczonych dotacji, począwszy od dnia 2-go grudnia 2008, Instytucja Zarządzająca EQUAL nie będzie akceptować korekt oświadczeń w sprawie wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność.

więcej