KOMUNIKATY SPECJALNE


KOMUNIKATY SPECJALNE

2008-08-11

Komunikat specjalny nr 199

W związku z powtarzającymi się pytaniami odnośnie treści załącznika nr 4 do umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych do serwisu internetowego oraz do programu komputerowego, dotyczącego świadczenia przez Administratora usług asysty technicznej (serwisowych) Instytucja Zarządzająca EQUAL pragnie poinformować jakie elementy powinien zawierać ww. załącznik.

więcej
2008-08-04

Komunikat specjalny nr 198

W związku z zakończeniem realizacji Działań i koniecznością terminowego oraz prawidłowego rozliczenia i zamknięcia projektów, a w konsekwencji całego Programu EQUAL, Krajowa Struktura Wsparcia apeluje do Państwa o przestrzeganie zapisów umów o dofinansowanie Działania, a także zasad i wytycznych związanych z zamykaniem pomocy z EFS (dostępnych na stronie www.equal.org.pl).

więcej
2008-07-29

Komunikat specjalny nr 197

W związku z powtarzającymi się przypadkami dokonywania przez PRR zwrotu środków na niewłaściwe numery rachunków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucja Zarządzająca informuje o prawidłowych numerach rachunków.

więcej
2008-07-24

Komunikat specjalny nr 196

W porozumieniu z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej PIW EQUAL postanowiliśmy poszerzyć istniejącą bazę danych rezultatów i projektów EQUAL, dostępną na stronie www.equal.org.pl o dane ekspertów – realizatorów projektów. Zależy nam na tym, aby wszyscy zainteresowani wypracowanymi przez Państwa rezultatami czy sposobem funkcjonowania Partnerstwa mieli możliwość bezpośredniego dotarcia do osób, które mogą udzielić informacji na temat wypracowanych rozwiązań.

więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 15 30 45 50 51 52

KOMUNIKATY C.D.

2008-07-08

Komunikat specjalny nr 195

Instytucja Zarządzająca zwraca się do Administratorów Partnerstw na rzecz Rozwoju o przesyłanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych wraz z pismem przewodnim, zawierającym dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sporządzenie umowy (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail). Powyższe informacje - w razie zaistnienia takiej konieczności - ułatwią Instytucji Zarządzającej EQUAL kontakt z Administratorem, co przyspieszy proces podpisywania umów.

więcej
2008-06-25

Komunikat specjalny nr 194

Krajowa Struktura Wsparcia informuje, że zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ostateczny termin wydatkowania wydatków określonych w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia upływa 30 czerwca 2008 r.

więcej
2008-06-24

Komunikat specjalny nr 193

Instytucja Zarządzająca PIW EQUAL informuje, że z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską, która pojawiła się we wzorach umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych dotyczących utworu audiowizualnego oraz programu komputerowego załączonych do Komunikatu specjalnego nr 179, w ww. wzorach umów wprowadzone zostały korekty.

więcej
2008-06-11

Komunikat specjalny nr 192

W dniu 19 czerwca 2008 roku w Warszawie odbędzie się konferencja „Jaskółki rynku pracy", podsumowująca realizację Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Konferencję organizuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Fundacja „Fundusz Współpracy". Podczas konferencji zostaną przyznane wyróżnienia za innowacje społeczne wypracowane w ramach projektów PIW EQUAL - rozwiązania szczególnie ważne jako wkład EQUAL w kształtowanie otwartego rynku pracy.

więcej