KOMUNIKATY SPECJALNE


KOMUNIKATY SPECJALNE

2006-10-06

Komunikat specjalny nr 92

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie kwalifikowalności uczestnictwa osób zatrudnionych przy realizacji projektów PIW EQUAL w szkoleniach, studiach finansowanych ze środków PIW EQUAL.

więcej
2006-10-02

Komunikat specjalny nr 91

Zasada stosowana przy realizacji zadań wspólnych wynikających z umowy o współpracy ponadnarodowej (TCA).

więcej
2006-09-27

Komunikat specjalny nr 89

W nawiązaniu do Komunikatu nr 83 z dnia 8 września br. podsumowującego dotychczasową realizację Działania 2, w którym m.in. wskazaliśmy Partnerstwa działające dobrze, bez poważniejszych zastrzeżeń, chcemy niniejszym uzupełnić tę informację o Partnerstwo, które w wyniku niedopatrzenia nie zostało w ww Komunikacie wymienione - jest to Partnerstwo na Rzecz Rozwoju realizujące projekt ?Wyjść na prostą" (A 0152 d2).

więcej
2006-09-27

Komunikat specjalny nr 90

Krajowa Struktura Wsparcia i Instytucja Zarządzająca informują, iż we wnioskach o dofinansowanie Działania 3, tworzonych za pomocą Generatora Wniosków, w punktach: 2.2 i 2.5 (w zależności od opcji wybranej w punkcie 2.1) wniosku należy podawać dane dotyczące wszystkich Partnerów przewidzianych do realizacji Działania 3.

więcej

KOMUNIKATY C.D.

2006-09-25

Komunikat specjalny nr 88

Wytyczne Instytucji Zarządzającej EQUAL w zakresie Odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych oraz korekt finansowych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006

więcej
2006-09-22

Komunikat specjalny nr 87

Z uwagi na zachowanie płynności procesu weryfikacji, podczas sprawdzania budżetów nie będzie badane przestrzeganie zasady unikania podwójnego finansowania personelu dla Działania 2 i Działania 3.

więcej
2006-09-20

Komunikat specjalny nr 86

Informacje dotyczące zmiany procedury rozliczania wniosków o płatność w odniesieniu do dokumentów zbiorczych (not lub faktur), za pomocą których Partnerzy rozliczają się z Administratorami.

więcej
2006-09-14

Komunikat specjalny nr 85

Informacje dotyczące konieczności stosowania przez projektodawców PIW EQUAL w Działaniu 2 procedur znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze znowelizowaną wersją umowy o dofinansowanie Działania.

więcej