SPOŁECZNOŚĆ PRAKTYKÓW | SKUTECZNE PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI


Skuteczne planowanie i zarządzanie projektami

Społeczność Praktyków: Skuteczne planowanie i zarządzanie projektami
(Community of Practice on Sound Planning and Management)


Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego wymaga wdrożenia skutecznych metod zarządzania oraz efektywnej współpracy partnerskiej. Niezwykle istotne jest również stworzenie takich struktur instytucjonalnych, które mogłyby skutecznie przygotowywać i wprowadzać nowe programy.


W tym kontekście najistotniejszym powodem zawiązania współpracy w ramach  społeczności była konieczność upowszechnienia metod  zarządzania projektami, zwłaszcza metodyki zarządzania cyklem projektu (Project Cycle Management - PCM) wśród Instytucji Zarządzających, Instytucji Wdrażających, menedżerów programów i projektów realizowanych w Europie. W skład społeczności wchodzą  reprezentanci Instytucji Zarządzających we Włoszech, Belgii i w Polsce, we współpracy z przedstawicielami z Węgier, Łotwy, Litwy i  Szwecji.


Najważniejsze cele społeczności to:  

  • wymiana doświadczeń nabytych podczas realizacji wcześniejszych programów (np. PIW EQUAL) oraz poszczególnych projektów;
  • przygotowanie praktycznych zestawów szkoleniowych, ułatwiających rozwiązywanie problemów, które mogą się pojawić się podczas realizacji projektów;
  • przygotowanie osób odpowiedzialnych za wdrażanie programów do nowego okresu programowania EFS.


Społeczność umożliwia wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, zapewnia dostęp do wiedzy eksperckiej, szkoleń PCM czy specjalistycznych warsztatów (Włochy, Belgia, Polska).


Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:
http://www.soundplanning.eu