SPOŁECZNOŚĆ PRAKTYKÓW | INNOWACYJNOŚĆ


Innowacyjność

Społeczność Praktyków: Innowacyjność i mainstreaming
(Community of Practice /CoP/ on Innovation and Mainstreaming)


Społeczność Praktyków: Innowacyjność i mainstreaming umożliwia wymianę wiedzy o narzędziach i metodach stosowanych w zakresie wspierania  innowacyjności wypracowanych w różnych krajach Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Społeczność została zainicjowana przez przedstawicieli rządu Portugalii. Projekt finansowany jest z grantu Komisji Europejskiej. Polskie instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego mają możliwość włączenia się do dyskusji na forum krajowym i europejskim poprzez nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji. Mogą także zapoznać się z dorobkiem Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz uzyskać dostęp do ekspertyz i innych materiałów dotyczących tego programu.


Główne cele Społeczności Praktyków: Innowacyjność i mainstreaming:

  • rozpoznanie metod, narzędzi i rozwiązań związanych z procesami innowacji i mainstreamingu w ramach IW EQUAL;
  • wymiana dobrych praktyk w zakresie zarządzania, umożliwiająca wprowadzanie innowacji w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • omówienie i usprawnienie systemów, metod i narzędzi zarządzania;
  • włączanie osób biorących udział we realizowaniu projektów w danych krajach w działania innowacyjne i mainstreamingowe Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • wspieranie kierowników projektów w zakresie wykorzystania nowych narzędzi i praktyk zarządzania.


Polskie instytucje zaangażowane we wdrażanie EFS mają możliwość włączenia się do dyskusji na forum krajowym i europejskim poprzez nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji, dostęp do zasobów - materiałów, ekspertyz i wiedzy - powstałych w ramach PIW EQUAL. Polska Grupa Dyskusyjna działająca w ramach społeczności ma charakter otwarty (każdy podmiot czy osoba zaangażowana w proces wdrażania EFS w Polsce będzie mogła wziąć w niej udział), a jej celem jest omówienie kwestii związanych z projektami innowacyjnymi, wyborem tematów, zadań Krajowych Sieci Tematycznych, procesem walidacji i mainstreamingu, a także koordynacja działań. Z punktu widzenia dyskusji istotne jest, aby w działania Społeczności praktyków włączeni byli członkowie Instytucji Pośredniczących, Komitetów Monitorujących, Grup Roboczych, a także eksperci czy partnerzy społeczni.  Społeczność Praktyków: Innowacyjność i mainstreaming będzie funkcjonowała także po zakończeniu programu Equal.


W ramach Społeczności Praktyków: Innowacyjność i mainstreaming powstał portal Internetowy  (http://innovation.esflive.eu).