PUBLIKACJE | PUBLIKACJE


PUBLIKACJE

EQUAL-przewodnik współpracy ponadnarodowej (2004-2008)

Illustration

Informator o rezultatach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Illustration Informator zawiera informacje na temat rezultatów i produktów powstałych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, a także Partnerstw na rzecz Rozwoju, które wypracowały rezultaty. Informator opatrzony został połączonym indeksem Partnerstw i rezultatów, który powinien ułatwić użytkownikom posługiwanie się publikacją. UWAGA: W opisie rezultatu "Model Inkubatora Gospodarki Społecznej" (s. 35 Informatora) zabrakło informacji o tym, że na etapie Działania 3 PIW EQUAL rezultat upowszechniany był przez Partnerstwo "Promocja Ekonomii Społecznej - PROMES", w którym uczestniczyły: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Z Chorzowa, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy i Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa" z Wrocławia. Przy opisie rezultatu zamieszczono produkty stworzone przez podmioty uczestniczące w Partnerstwie PROMES. Organizacje tworzące Partnerstwo PROMES serdecznie przepraszamy za pominięcie tej informacji.

Realizacja projektów programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL a tworzenie kapitału społecznego (Raport z badania wybranych projektów)

Idea partnerstwa w praktyce Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

IllustrationPublikacja dotyczy Partnerstw na rzecz Rozwoju, tworzonych w Polsce w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, podejmujących działania wymierzone w patologiczne zjawiska związane z „Polską drugiej prędkości”. Ich głównym zadaniem było „wyrównywanie szans” na rynku pracy, co w praktyce często sprowadza się do walki z wykluczeniem społecznym. Rola Partnerstw polegała na zapewnianiu dostępu do istniejącego rynku pracy dla jak najszerszej grupy osób, w tym osób z grup najbardziej marginalizowanych. W publikacji zawarto m.in: opisy wybranych partnerstw działających w ramach PIW EQUAL oraz korzyści i możliwe problemy, mogące się pojawić we współpracy partnerskiej.

1 2 3 4 5 6

BIULETYN

Illustration

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 4 2008

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 4 2008

Illustration

Biuletyn Informacyjny EQUAL, nr 3 2008

Zobacz wszystkie