STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Coaching jako metoda aktywizacji zawodowej i społecznej w trzech sektorach gospodarki

Coaching jest efektywną metodą reintegracji zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych z powodu niepełnosprawności, zbyt niskich lub przestarzałych kwalifikacji zawodowych, przerw w zatrudnieniu (np. kobiet po urlopach macierzyńskich) lub barier językowo-kulturowych. W ramach coachingu trener motywuje, aktywizuje i wspiera beneficjentów, a tym samym ułatwia im odzyskanie lub nabycie umiejętności funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Jako rezultat opisano sposób rekrutacji, program szkoleniowy, procedury pracy dotyczące nowego zawodu w sektorze ekonomii społecznej - trenera zatrudnienia wspieranego.

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa