PYTANIA I ODPOWIEDZI | VI. PRAWA AUTORSKIE, DANE OSOBOWE, PEFS


PYTANIA I ODPOWIEDZI

2008-08-25
47.

Czy konieczne jest podpisanie umowy niewyłącznej licencji na korzystanie z rezultatu w postaci Punktu Wsparcia Społecznego z podmiotem, który działa w ramach Stowarzyszenia MONAR WCPB MARKOT, jednakże posiada inną osobowośc prawną?

 

W związku z faktem, że podmiot posiada inną osobowość prawną, to (z punktu widzenia prawa autorskiego) należy zawrzeć z nim oddzielną umowę sublicencyjną, tak aby mógł legalnie korzystać z rezultatu. Licencja udzielona Stowarzyszeniu MONAR WCPB MARKOT przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ma moc prawną jedynie w stosunku do Stowarzyszenia, a nie do innych podmiotów z inną osobowością prawną. Dlatego też w umowa licencyjna zawarta ze Stowarzyszeniem zezwala na udzielanie sublicencji.

 

 
Powrót na górę
2008-08-04
46.

Jak należy wypełnić załacznik 3 do umowy na przekazanie praw autorskich oprogramowania, w przypadku gdy do stworzenia oprogramowania było wykorzystywane wyłącznie oprogramowanie Open Source, nie wymagające zakupu licencji?

 

Licencja nie musi być płatna, a załącznik nr 3 ma funkcję informacyjną o elementach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania  oprogramowania, do których Administratorowi nie przysługują prawa autorskie. Należy więc wymienić wszystkie licencje - nawet na oprogramowanie Open Source i dołączyć do umowy treść tych licencji.

Poniżej przykładowy wzór załącznika nr 3 do umowy dotyczącej programu komputerowego.

 

Załącznik nr 3 - Lista i treść licencji na korzystanie z elementów Serwisu, które są niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, a co do których AAA nie przysługują prawa autorskie

do Umowy nr ____________ _______z dnia ________________

 

Lp.

Licencja

Treść licencji

1

System Operacyjny UBUNTU

Zał. 3A - UbuntuLicensing.doc

2

PHP wersja 5

Zał. 3B - The PHP License.doc

3

Serwer OpenOffice

Zał. 3C - GNU.doc

4

Serwer cache - MemCache

Zał. 3D - bsd-licence-template.doc

 

 
Powrót na górę
2008-08-04
45.

We wzorze umowy na przeniesienie praw autorskich do programu komputerowego znajduje się załacznik "Warunki i zakres usług asysty technicznej (serwisowych)". Jakiego rodzaju asysty technicznej (usług serwisowych) oczekuje IZ? Czy mogą to być usługi odpłatne?

 

W Załączniku nr 4 do umowy dotyczącej programu komputerowego Administratorzy mogą podać informacje o zakresie świadczenia usług asysty technicznej (np. rozwiązywanie ewentualnych problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem oprogramowania) oraz okres świadczenia tych usług (np. 12 miesięcy lub 24 miesiące) wraz z informacją, czy możliwe jest bezpłatne świadczenie takich usług.

 

Zapis  o  asyście  technicznej  ma  charakter  informacyjny  dla Instytucji Zarządzającej  EQUAL  i  nie  jest  elementem,  który musi zostać zawarty w umowie  przenoszącej  autorskie  prawa  majątkowe  i  umowie licencyjnej do programu komputerowego. Ewentualny zapis w załączniku o możliwości płatnego
świadczenia   takich  usług  będzie  miał  również  dla  IZ  EQUAL  wartość informacyjną   i   może   zostać   wzięty   pod   uwagę   przez  przyszłego
licencjobiorcę,  który  będzie  chciał  uzyskać  licencję  na korzystanie z danego rezultatu EQUAL.

 

 
Powrót na górę
2008-07-28
44.

W jaki sposób Administrator ma udokumentować przejęcie praw autorskich do opracowania, które zostało przygotowane przez zespół pracowników zatrudnionych przez różnych partnerów. Autorstwa dokumentu nie można przypisać żadnemu partnerowi w 100%.

 

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 8 w Bazie Pytań i Odpowiedzi w cz. VI - Prawa Autorskie,.......

 
Powrót na górę
2008-04-14
43.

Schemat udzielania licencji/sublicencji zakłada koniec ścieżki na etapie: Administrator udziela sublicencji Partnerowi. Czy istnieje możliwość udzielenia sublicencji Twórcą, którzy przekazali autorskie prawa majątkowe Administratorowi? Czy Administrator może również przekazać sublicencję na korzystanie z utworu wg. określonych pól eksploatacji Twórcy, na utwór którego on jest autorem? Ważnym tutaj jest informacja, iż wielu Twórców zgodziło się na przekazanie majątkowych praw autorskich tylko pod warunkiem uzyskania później sublicencji do swojego utworu.

 

Tak, administrator ma możliwość udzielenia sublicencji Twórcom, którzy przekazali mu autorskie prawa majątkowe, czyli na korzystanie z utworu według określonych pól eksploatacji. Uwaga - Administrator  nie może jednak przekazać autorskich praw majątkowych do utworu z powrotem na twórcę - prawa te musi posiadać IZ.
 
Powrót na górę
2008-04-03
42.

Czy umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Administratorem Projektu którego działanie zostało przedłużone, powinna być podpisywana dopiero po zakończeniu Projektu czy też w ostatnich dniach jego trwania?

 

Proces przenoszenia  autorskich praw majątkowych powinien być na każdym etapie (od Twórcy do MRR) zgodny z umową o dofinansowanie Działania oraz przepisami rozporządzenia  w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - PIW EQUAL i powinien być zakończony najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy o dofinansowanie Działania.


Sugerujemy zapoznanie się z obowiązkami Partnerów i Administratora w procesie przenoszenia autorskich praw majątkowych, które zawarte są w ww rozporządzeniu oraz w „Poradniku dla podmiotów uczestniczących w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski  2004 - 2006 w zakresie dotyczącym zasad przenoszenia praw autorskich i udzielania licencji". Zwracamy Państwa uwagę, iż pewne czynności w procesie przenoszenia autorskich praw majątkowych powinny być wykonywane niezwłocznie (np. poinformowanie Instytucji Zarządzającej o otrzymaniu „Oświadczenia twórcy o wykonaniu utworu" lub „Oświadczenia Partnera o otrzymaniu utworu" i przekazaniu mu dokumentacji technicznej utworu).

 
Powrót na górę
2008-03-31
41.

Wsparciem w ramach projektu zostały objęte lokalne instytucje. Realizacja wsparcia odbywała się poprzez udział oddelegowanych przez instytucje pracowników. W sprawozdawczości PEFS istnieje kategoria instytucjonalny b.o. i indywidualny b.o. (pracownik). Czy wsparcie powinno być wykazane w jednej z tych kategorii, czy w obu kategoriach?

 

Zaliczenie wsparcia do właściwej kategorii zależy od tego, czy Beneficjentem Ostatecznym, a zatem głównym adresatem wsparcia, jest instytucja czy pracownicy - wsparcie należy wykazać w jednej kategorii - Beneficjenta Ostatecznego, do którego adresowane jest wsparcie.
 
Powrót na górę
2008-03-20
40.

Do kiedy Administrator musi podpisać umowę dotyczącą przekazania praw autorskich z IZ? Czy Administrator powinien podpisać umowę na każde dzieło, czy można jedną umową objąć dzieła całego projektu? Izabela Przybysz EQ/089/D/d2/2006 Instytut Spraw Publicznych Administrator

 

Szczegółowe informacje dotyczące problematyki przekazywania praw autorskich zawarte są w „Poradniku dla podmiotów uczestniczących w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006 w zakresie dotyczącym zasad przenoszenia praw autorskich i udzielania licencji" dostępnym na n/stronie internetowej w zakładce „Dokumenty" - „Poradniki". Ostatnio ukazały się również dwa komunikaty szczególnie ważne w zakresie tej problematyki: nr 179 i nr 175, a w Bazie Pytań i Odpowiedzi w zakładce „Prawa autorskie..." znajdziecie Państwo informacje, które również będą pomocne w rozwiązaniu zawartych w pytaniach problemów.
 
Powrót na górę
2008-03-07
39.

a) Czy trzeba przenosić prawa autorskie do strony internetowej agencji zatrudnienia, która jest rezultatem projektu?

b) Jak przenieść prawa autorskie do samej metodologii szkolenia ? Czy będzie się na to składać opis/opracowanie tekstowe takiej metody wraz z materiałami szkoleniowymi, czy będzie na to składać się coś więcej?

c) Czy na podstawie jednej umowy można przenieść prawa autorskie do kilku utworów tego samego rodzaju np do opracowań?

Monika Lecko- doradca ds. medialnych i regulacji prawnych nr projektu D0190d2, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA - Administrator Projektu

 

Ad. a) - Tak - jednak należy pamiętać, że przeniesienie dotyczy samej strony  (jej struktury i formy), a nie jej zawartości (czyli ofert, które się tam znajdują).

Ad. b) - Nie, opis / opracowanie tekstowe i materiały szkoleniowe wystarczą.

Ad. c)  -  Tak.

 

 
Powrót na górę
2008-03-03
38.

Administrator wydaje kwartalnie czasopismo "KŁOS". Czy prawa autorskie do kwartalnika należy przenieść w stosunku do wszystkich wydanych egzemplarzy? Ewa Wożniak. Nr projektu: D0438d2

 

Nie.
 
Powrót na górę
2008-02-29
37.

Koordynator projektu EQUAL zamówił materiały szkoleniowe (program, forma drukowana, forma e-learningowa) i nie zapłacił za pracę. Co mam zrobić?

 

Prosimy o podanie informacji dotyczących projektu, koordynatora i wykonawcy materiałów szkoleniowych - pozwoli to na wyjaśnienie sytuacji bezpośrednio z Administratorem Partnerstwa realizującego projekt.
Niezależnie od powyższego - wykonawca materiałów może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
 
Powrót na górę
2008-02-25
36.

Czy problematyka dot. umów o przeniesienie praw autorskich ma zastosowanie w Partnerstwach Ponadnarodowych? Czy utworem jest: wydawane czasopismo, kalendarz, opracowana strona internetowa, raport ewaluacyjny, dokument pn. Wewnętrzne procedury zarządzania projektem? Ewa Woźniak nr projektu: D0438d2

 

Wyjaśnienie wątpliwości związanych z prawami autorskimi do utworów powstałych w ramach współpracy ponadnarodowej znajdziecie Państwo w „Poradniku dla podmiotów uczestniczących w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006 w zakresie dotyczącym zasad przenoszenia praw autorskich i udzielania licencji" (m.in. na str. 51).
 
W sprawie określenia, co jest utworem z punktu widzenia obowiązku przeniesienia autorskich praw majątkowych sugerujemy zapoznanie się przede wszystkim z Komunikatem specjalnym nr 175, a także ww Poradnikiem.
 
Powrót na górę
2008-02-15
35.

Co należy rozumieć przez dokumentację techniczną do audycji telewizyjnych produkowanych w ramach projektu? Monika Lecko - doradca ds. medialnych i regulacji prawnych, D0190d2 Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA - Administrator projektu

 

Termin „dokumentacja techniczna utworu" należy, najogólniej rzecz biorąc, rozumieć jako zbiór dokumentów zawierających dane techniczne umożliwiające wytwarzanie i/lub eksploatację i/lub wykorzystywanie utworu. Dokumentacją techniczna są wszelkie materiały towarzyszące utworowi służące wyjaśnieniu lub informacji. Różnorodność utworów jakie powstają w toku realizacji projektów PIW EQUAL sprawia, iż nie byłoby ani zasadne ani możliwe ujednolicenie zakresu takiej dokumentacji. Najczęściej przedstawia się dokumentację techniczną dla rozwiązań naukowo-technicznych oraz materiałów informatycznych.
 
W przypadku audycji telewizyjnej będzie to informacja w jakim formacie, lub na jakim nośniku utrwalono audycję i w jaki sposób można ją odtworzyć / powielić. Oczywiście nie należy zapominać o zgraniu audycji do pliku, który byłby możliwy do odtworzenia standardowymi programami do odtwarzania plików video (np. Windows Media Player).
 
Powrót na górę
2008-02-07
34. Bardzo prosimy o informację czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia, aby wypracowane przez nas w projekcie ElaStan produkty mogły stanowić wkład własny do następnych projektów finansowanych w ramach środków UE?
Projektodawcy mogą korzystać z rezultatów wypracowanych w ramach EQUAL - czy to wypracowanych przez siebie, czy przez inne Partnerstwa - przy realizacji innych projektów EFS. Ponieważ rezultaty zgodnie z zasadami PIW EQUAL są dostępne dla wszystkich nieodpłatnie, skorzystanie z nich nie może być jednak traktowane jak wkład własny w rozumieniu takim jak np. wynajem pomieszczeń.
 
Powrót na górę
2008-02-07
33.

Czy protokół powykonawczy (sporządzany np. po wykonaniu dzieła), zawierający podpisy zarówno twórcy jak i partnera może zastąpić wymagane oświadczenie twórcy o wykonaniu utworu i partnera o otrzymaniu utworu?

 

Tak.
 
Powrót na górę
2008-02-04
32.

Jak długo trwa przekazanie przez KSW na rzecz Administratora Projektu umowy licencyjnej do rezultatu EQUAL? Monika Lecko - doradca ds. medialnych i regulacji prawnych nr projektu: D0190 d2 Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA - Administrator Projektu

 

Prosimy zapoznać się z odpowiedzią na pytanie nr 28.

 
Powrót na górę
2008-01-17
31.

Czy w sprawozdawczości PEFS do rodzajów wsparcia dla Beneficjentów Ostatecznych- Animatorów Pracy i Operatorów Informacji oprócz organizowanych dla nich szkoleń zaliczamy również ich wynagrodzenie w ramach Projektu?

 

Tak, jeśli są to rzeczywiście Beneficjenci Ostateczni, a nie trenerzy czy personel zarządzający projektem.
 
Powrót na górę
2008-01-11
30.

Do jakiej umowy odnosi sie $5 we wzorze Umowy o Przeniesienie Autorskich Praw Majątkowych zamieszczony w Poradniku?Umowa ma być zawarta między partnerem a administratorem.

 

W uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą informujemy:

Ustęp ten (nie we wszystkich wzorach jest to numer 5), który brzmi "Przeniesienie całości praw autorskich na rzecz BBB na wszystkich wymienionych polach eksploatacji zostaje dokonane nieodpłatnie/bez konieczności dokonywania zapłaty jakichkolwiek kwot ponad wymienione w umowie
z dnia _________ r. ) będzie miał zastosowanie w całości tylko w przypadku gdy Zbywca praw autorskich przenosi autorskie prawa majątkowe na Nabywcę za wynagrodzeniem. W przypadku relacji Partner / Administrator autorskie prawa majątkowe przenoszone są bezpłatnie (par. 11 umowy o Partnerstwie), wobec tego w tym przypadku należy ten ustęp przeformułować usuwając fragment: "/bez konieczności dokonywania zapłaty jakichkolwiek kwot ponad wymienione w umowie z dnia _________ r. "

 
Powrót na górę
2008-01-11
29.

Proszę o informację czy Administrator PRR w ramach upowszechniania może, bez uzyskanej wcześniej licencji, przekazywać innym instytucją produkty w celu ich wykorzystywania przy realizacji innych przedsiewzięć?

 

Tak. Do momentu Przeniesienia autorskich praw majątkowych na IZ ich właściciel, czyli w tym wypadku Administrator, może upoważniać inne podmioty do korzystania z rezultatów - czyli językiem prawa autorskiego - udzielać im licencji na wykorzystanie utworu na określonych polach eksploatacji. Prosimy tylko, aby Administrator, w momencie przenoszenia autorskich praw majątkowych na IZ, udzielił Instytucji Zarządzającej informacji jakie podmioty zostały przez niego upoważnione do korzystania z rezultatu.
 
Powrót na górę
2008-01-11
28.

Proszę o jednoznaczną informację jak winna wyglądać ścieżka przekazania praw autorskich pomiedzy Administratorem PRR a MRR tj. czy wzór umowy o przekazanie praw autorskich i uzyskanie licencji na ich użytkowanie winien przygotować Administrator PRR? Jeżeli tak, to proszę o podanie wzoru nagłówka do umowy (chodzi o reprezentację ze strony MRR). Czy ta umowa, podpisana przez Administratora, winna być przekazana do MRR łącznie z kopiami produktów i oświadczeń o wykonaniu-otrzymaniu utworu? Jak długo po przekazaniu dokumentów będzie trwał proces uzyskania licencji do użytkowania produktów przez Administratora? Informacje udzielane przez KSW nie są w tym temacie jednoznaczne.

 

Informacje udzielane przez KSW są zgodne z rozporządzeniami programowymi i Poradnikiem dot. przenoszenia praw autorskich zamieszczonym na stronie internetowej KSW. Zgodnie z ww dokumentami Administrator przygotowuje umowę (wzory zapisów umów  są w  ww Poradniku).

1. Wzór nagłówka do umowy:
"AAA przenosi na Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, reprezentowane przez ............................................., całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych...(itd.)"
Prosimy o pozostawienie pustego miejsca na wpisanie imienia i nazwiska - pełnomocnictwa do zawierania umów będą mieli wszyscy Dyrektorzy, więc nazwiska będą mogły być różne zależnie od okoliczności.

2. Czy umowa, podpisana przez Administratora, winna być przekazana do MRR łącznie z:
a) kopiami produktów
Tak, prosimy o dostarczenie utworów, których dotyczy umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Prosilibyśmy też, aby były to wersje elektroniczne, które będzie można umieścić na stronie internetowej, aby wszyscy zainteresowani mogli z nich skorzystać.
b) oświadczeniem o wykonaniu-otrzymaniu utworu?
Nie, oświadczenia o wykonaniu / otrzymaniu utworu stanowią dokumentację projektu Partnera / Administratora, nie ma potrzeby przesyłania ich do IZ.

3. Jak długo po przekazaniu dokumentów będzie trwał proces uzyskania licencji do użytkowania produktów przez Administratora?
Maksymalnie do 2 tygodni. Umowa licencyjna podpisana będzie w tym samym momencie co umowa o przeniesienie praw autorskich, więc ze strony formalnej Administrator może korzystać z rezultatu mimo tego, że przesłał do IZ podpisany przez siebie egzemplarz umowy.

 
Powrót na górę
2007-12-27
27.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy my jako Administrator Partnerstwa musimy uzyskać od osób, które bezpośrednio podpisały z nami umowy zlecenia lub umowy o dzieło, "oświadczenie twórcy o wykonaniu utworu"? Czy jest to równorzędne z "oświadczeniem Partnera o otrzymaniu utworu"? I czy w przypadku gdy te oświadczenia nie zostały zebrane a nie ma już kontaktu z osobami, które brały udział w tworzeniu określonego utworu (np. umowa o dzieło z 2005 roku) czy wystarczy samo "oświadczenie Partnera o otrzymaniu utworu"? I czy w ogóle Administrator musi takie oświadczenia bezpośrednio od twórców zbierać w ten sam sposób co Partnerzy?

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia MGiP z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia  programu operacyjnego PIW EQUAL dla Polski 2004 - 2006 (Dz. U. Nr 214, poz. 2172 ze zm.) regulującymi sprawy związane z przekazywaniem autorskich praw majątkowych do utworów w toku realizacji projektów - „Oświadczenie Partnera o otrzymaniu utworu" jest formułowane wyłącznie w sytuacji, gdy twórcę i Partnera łączy stosunek pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy, a umowa o pracę nie zawiera postanowień dotyczących prawa własności utworów wykonanych w ramach stosunku pracy.


Natomiast „Oświadczenie twórcy o wykonaniu utworu" jest wymagane w każdym innym przypadku, w tym  gdy twórcę i Partnera / Administratora  łączy umowa cywilno - prawna. A zatem nie jest zasadne zadane pytanie  o to, czy te dwa oświadczenia są równorzędne i czy wystarczy samo „Oświadczenie Partnera o otrzymaniu utworu" - oświadczenia te dotyczą różnych sytuacji prawnych - różnych stosunków umownych pomiędzy twórcą a Partnerem (Administratorem).
W Poradniku na str. 14 i 15 są dość jasno sformułowane warunki, jakie powinna zawierać umowa cywilno - prawna pomiędzy Partnerem a twórcą (m.in. umowa powinna zawierać zobowiązanie twórcy do złożenia „Oświadczenia twórcy o wykonaniu utworu").


Administrator jest również Partnerem w Partnerstwie  - a zatem tak jak i inni Partnerzy powinien uzyskać od twórcy „Oświadczenie twórcy o wykonaniu utworu". W opisanej sytuacji, jeśli nie jest możliwe uzyskanie oświadczenia od twórcy utworu, a wymóg złożenia takiego oświadczenia wynika z rozporządzenia, należałoby o tym fakcie poinformować Instytucję Zarządzającą, do której Administrator bezpośrednio kieruje wszelką dokumentację i umowę związaną z przekazaniem autorskich praw majątkowych do utworów.

 
Powrót na górę
2007-11-18
26.

Pytania dotyczące PEFS

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na nastepujące pytania:
1. Pierwszym wsparciem jakie otrzymali beneficjenci naszego Projektu była diagnoza (jest to opinia doradcy zawodowego, psychologa oraz lekarza psychiatry), której celem było zakwalifikowanie danej osoby do dalszego udziału w Projekcie.
Pytanie, czy diagnozę możemy traktować jako usługi doradcze (zawodowe, prawne, psychologiczne), czy też należy utworzyć kategorię wsparcia „Inną"?
2. W większości beneficjenci korzystają ze wsparcia w postaci grup wsparcia (jest to cykl terapii zajęciowych zmierzających do usamodzielnienia się uczestników poprzez rehabilitację społeczną i zawodową, rozwijanie psychofizycznych sprawności i umiejętności zawodowych umożliwiających w późniejszym okresie podjęcie pracy). Pytanie, czy grupę wsparcia możemy traktować jako „warsztat"?
3. Beneficjenci korzystają też z wsparcia w postaci porad prawnych udzielanych przez prawnika.
Pytanie, czy porady te możemy zakwalifikować jako usługi doradcze (zawodowe, prawne, psychologiczne), czy też należy utworzyć kategorię wsparcia „Inną"?
4. Jak należy rozumieć zakładkę: „ Uzyskane kwalifikacje, dyplomy, zaświadczenia"?
Czy są to jedynie dokumenty nadane przez instytucję mające do tego uprawnienia, czy też możemy do tej grupy zaliczyć również zaświadczenia wydane przez poszczególnych Partnerów Projektu o np. zakończeniu udziału w terapii, seminarium?

 

Ad.1 - Należy przede wszystkim wykorzystywać już istniejące kategorie (jeśli rzeczywiście żadna z nich nie jest odpowiednia - należy utworzyć nową). Diagnoza BO - to usługa doradcza.


Ad.2 - Tak. Można zaznaczyć w polu uwagi, że chodzi o warsztat.


Ad.3 - Tak , porady prawnika to usługi doradcze.


Ad.4 - Co do zasady chodzi o takie kwalifikacje, dyplomy, zaświadczenia, które nie tylko można uzyskać w związku z uczestnictwem w projekcie, ale również poza nim (np. autoryzowane certyfikaty językowe, prawo jazdy etc.). Nie jest jednak dużym błędem wpisywanie w tym polu zaświadczeń wystawianych przez Partnerów dotyczących na przykład uczestnictwa w szkoleniu etc.

 
Powrót na górę
2007-11-08
25. Czy zamiast umowy o przeniesienie praw autorskich można zawrzeć z Trenerami przygotowującymi koncepcje szkoleniowe w projekcie umowę sublicencji? 
 
 
Problematykę przenoszenia praw autorskich w toku realizacji projektów PIW EQUAL reguluje rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - PIW EQUAL dla Polski 2004 -2006, a jej praktyczne aspekty zawiera Poradnik dotyczący zasad przenoszenia praw autorskich i udzielania licencji (dostępny na n/stronie internetowej w zakładce „Publikacje"). Zgodnie z obowiązującymi w PIW EQUAL przepisami i zasadami: Partner/Administrator jest zobowiązany zawrzeć z twórcą utworu umowę o nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych. Sugerujemy zapoznanie się ze szczegółowymi rozwiązaniami w tym zakresie zawartymi w ww Poradniku.
 
Powrót na górę
2007-10-02
24.

Czy w sytuacji, gdy ten sam BO po zakończeniu jednego szkolenia zgłasza się po jakimś czasie na kolejne szkolenie – należy go uwzględnić tylko raz jako beneficjenta ostatecznego? 

 

Rekordy w formularzu elektronicznym do wpisywania danych dla PEFS można modyfikować. Jeżeli BO powrócił do projektu, to należy dodać mu kolejną pozycję wsparcia oraz zmodyfikować dane dotyczące zakończenia udziału w projekcie. Nie należy danej osoby wpisywać więcej niż raz.

Można pracować na jednym pliku danych formularza BO wysyłając co jakiś czas do KSW zaktualizowaną wersję. W przypadku próby wpisania powtórnie tego samego numeru PESEL, program będzie informował o błędzie.

 
Powrót na górę
2007-08-30
23.

Dotyczy danych do PEFS:

1) Jak podać dane BO, który zakończył udział w projekcie, jest nieosiągalny (np. przebywa poza granicami kraju) a podane wcześniej informacje są niekompletne?
2) Co w sytuacji, gdy BO nie zgadza się na przetwarzanie swoich danych i odmawia ich podania?
3) Czy trenerzy, zatrudnieni przez Partnera projektu na umowę zlecenie lub o dzieło prowadzący szkolenia BO (bezrobotnych), również są BO (pracownikami)? A tłumacze i konsultanci?
4) Jak należy rozumieć "instytucjonalnego BO" - czy jest to administrator lub partner projektu, który ma swój budżet? A co z Partnerem projektu, który nie ma budżetu i nie otrzymuje żadnych gratyfikacji finansowych za udział w projekcie?
5) Czy istnieje jeden wspólny algorytm do obliczania udzielonego wsparcia, czy też każde Partnerstwo dokonuje obliczeń według swojego schematu?
 

 

Ad. 1 – jeśli nie ma żadnej możliwości uzupełnienia danych BO należy podać takie dane, jakimi Administrator/Partner dysponuje.
Ad. 2 – informacja o odmowie podania danych powinna być sformułowana na piśmie.
Ad. 3 – w strategii projektu określiliście Państwo grupę docelową, do której projekt jest skierowany - czyli BO projektu. Mogą być takie sytuacje, że BO otrzymuje wsparcie w formie przeszkolenia, a następnie zostaje zatrudniony do szkolenia kolejnych BO (jest to „BO pracownik systemowy”). Natomiast personel zatrudniany do obsługi projektu przez Administratora/Partnera nie jest BO projektu.
Ad. 4 – Partnerstwa na Rzecz Rozwoju (Administratorzy i Partnerzy) - są beneficjentami końcowymi, a nie Beneficjentami Ostatecznymi. Beneficjentami Ostatecznymi są ci, do których adresowane jest wsparcie w ramach realizowanego projektu (np. bezrobotni). Instytucjonalny BO – to instytucja, do której jest adresowane wsparcie w ramach realizowanego projektu, np. małe/średnie przedsiębiorstwo.
Ad. 5 – Nie ma wspólnego algorytmu - obliczanie udzielonego wsparcia powinno odbywać się zgodnie z formularzem PEFS i odpowiednio do rodzaju wsparcia w ramach danego projektu. Generalnie sugerujemy dokładne zapoznanie się z formularzem PEFS i instrukcją do tego formularza, które znajdują się na stronie internetowej KSW w zakładce „PEFS EQUAL”.
 
Powrót na górę
2007-08-09
22.

Każdy beneficjent ostateczny, który przystąpił do naszego projektu, podpisał z nami umowę, w której między innymi wyraził zgodę na przetwarzanie dla celów związanych z projektem swoich danych osobowych, czy w takim przypadku konieczne jest jeszcze oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z bazą PEFS? (pełna treść pytania na stronie "Zadane pytania" - pytanie 229)

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych ma określoną formę i treść (wzór na stronie internetowej KSW w zakładce „PEFS EQUAL”). Oryginał oświadczenia musi być archiwizowany przez KSW. Nie znamy treści umowy, o której mowa w pytaniu – nie jesteśmy zatem w stanie ocenić, czy umowa ta może spełniać funkcję oświadczenia. Niemniej jednak uważamy za wskazane podpisanie przez BO odrębnych oświadczeń, nawet w przypadku, gdyby umowa w części dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych odpowiadała treści oświadczenia i mogła być w oryginale przekazana do KSW.
 
Powrót na górę
2007-08-07
21.

Czy PZKosz jako Administrator Projektu może wydać stosowne Upoważnienie każdemu z DZPK, czy jedynie Przedstawicielowi - Koordynatorowi z ramienia danego Partnera, a Ci dopiero powinni upoważnić zatrudnionych przez Związek DZPK, wydając odpowiednie Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?

 

Przede wszystkim zwracamy uwagę, że upoważnienie, o którym mowa w pytaniu nie jest upoważnieniem do wydawania upoważnień wszystkim osobom realizującym zadania w ramach projektu, a jedynie do wydawania upoważnień osobom, które mają być dopuszczone do przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu wynikającym z par. 21 ust. 1 umowy o dofinansowanie Działania.

Administrator nie może upoważnić Partnerów (ani Koordynatorów z ramienia Partnerów) do wystawiania upoważnień do przetwarzania danych osobowych pracownikom przez nich zatrudnionym.

Beneficjent (Administrator PRR) został upoważniony przez FFW/KSW do wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych tym osobom, które mają się zajmować przetwarzaniem danych osobowych, w zakresie i w celu wynikającym z par. 21 ust. 1 umowy o dofinansowanie Działania 2, bez względu na to, czy są pracownikami Administratora czy Partnera.

 
Powrót na górę
2007-07-24
20.

Bardzo proszę o uszczegółowienie terminu "dokumentacja techniczna utworu", którą należy składać do Instytucji Zarządzającej wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi praw autorskich. 

 

Termin „dokumentacja techniczna utworu” należy, najogólniej rzecz biorąc, rozumieć jako zbiór dokumentów zawierających dane techniczne umożliwiające wytwarzanie i/lub eksploatację i/lub wykorzystywanie utworu. Różnorodność utworów jakie powstają w toku realizacji projektów PIW EQUAL sprawia, iż nie byłoby ani zasadne ani możliwe ujednolicenie zakresu takiej dokumentacji. Warto też zapoznać się z „Poradnikiem dla podmiotów uczestniczących w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 w zakresie dotyczącym zasad przenoszenia praw autorskich i udzielania licencji”.
 
Powrót na górę
2007-07-20
19.

Czy wyliczając wartość wsparcia dla każdego z beneficjentów uczestniczących w szkoleniach, należy całkowitą stawkę prowadzącego szkolenia dzielić przez liczbę uczestników?

 

Wyliczając wartość wsparcia dla poszczególnych beneficjentów – uczestników szkolenia, należy koszty szkolenia podzielić przez liczbę uczestników, a zatem wynagrodzenie prowadzącego również należy podzielić przez liczbę uczestników.
 
Powrót na górę
2007-06-15
18.

Do kogo w Instytucji Zarządzającej należy przesyłać „Oświadczenia twórcy o wykonaniu utworu” lub „Oświadczenia Partnera o otrzymaniu utworu” wraz z dokumentacją techniczną utworu? Czy dodatkowo należy przesyłać oświadczenia do opiekuna danego projektu w Krajowej Strukturze Wsparcia? 

 

Wszelkie dokumenty dotyczące praw autorskich należy kierować do Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania EFS – Pana Piotra Stronkowskiego. Kopię oświadczeń prosimy również przesłać do Opiekuna projektu. O ewentualnych zmianach (jeśliby takie nastąpiły) poinformujemy komunikatem na naszej stronie internetowej.
 
Powrót na górę
2007-06-07
17.

Jakie dokumenty są wymagane przy rekrutacji BO – pracowników i właścicieli MŚP?

 

Rodzaje danych i dokumentów wymaganych przy rekrutacji BO powinny pozwolić na rzetelne udowodnienie spełnienia przez BO warunków wynikających ze strategii/założeń projektu, a także powinny zapewnić odpowiedni zasób danych dla potrzeb sprawozdawczych i PEFS – i z tego punktu widzenia powinniście Państwo analizować rodzaje danych i dokumentów przy podejmowaniu decyzji czy określone dokumenty są wystarczające.

W związku z tym, że w opisanym przypadku BO mogą być pracownicy MŚP, jak i właściciele MŚP – istotne jest przede wszystkim udokumentowanie tego, że przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP:
- w tej sprawie trzeba się kierować obowiązującą w PIW EQUAL definicją MŚP dostępną na n/stronie internetowej w zakładce PEFS EQUAL. Wg naszej oceny właściwym dowodem jest wypis z KRS. W opisanym przypadku, gdy z danych KRS wynika co innego niż z oświadczenia władz firmy, wg naszej oceny, należy kierować się aktualnym wypisem z KRS.

Udokumentowanie faktu bycia pracownikiem - może być zaświadczenie o zatrudnieniu.

W przypadku spółek prawa handlowego (wspólnicy, partnerzy, udziałowcy, akcjonariusze):
- jeśli BO projektu może być osoba zatrudniona/pracownik wówczas potrzebne są zaświadczenia o zatrudnieniu,
- a jeśli BO projektu może być właściciel (wspólnik, partner, udziałowiec, akcjonariusz) wówczas właściwym dokumentem jest wypis z KRS.

„Osoba współpracująca” w firmie męża powinna przedstawić oświadczenie męża, że zatrudnia w swojej firmie żonę.

 
Powrót na górę
2007-05-24
16. Pyt. 1 - Z jaką datą następuje płatność końcowa (w najnowszym wzorze aneksu do Umowy na dofinansowanie Działania 2 w Programie nie uregulowano tej sprawy)?
Pyt. 2 - Co wynika ze zmian postanowień dotyczących przeniesienia praw autorskich do utworów w najnowszym wzorze aneksu do Umowy na dofinansowanie Działania 2 Programu EQUAL? 
 
 

Ad. 1 – transze przekazywane są zgodnie z harmonogramem płatności – ostatnia transza jest przekazywana przed zakończeniem projektu. Rozliczenie otrzymanych środków zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność końcową – nie później niż 2 miesiące po zakończeniu okresu kwalifikowalności. Dla PRR, które postępują zgodnie z harmonogramem płatności - płatność końcowa jest ostatnią transzą zaplanowaną w harmonogramie. Dla PRR, które postępują niezgodnie z harmonogramem płatności (np. finansują wydatki ze środków własnych) - płatność końcowa nastąpi po rozliczeniu wnioskiem o płatność końcową.

Ad. 2 – po uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą informujemy, że:

  • Podstawowe obowiązki w sprawie przenoszenia autorskich praw majątkowych są uregulowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. Nr 214, poz. 2172 z późn. zm.), natomiast wzory umów o dofinansowanie Działania w mniejszym lub większym stopniu powielają regulacje tego rozporządzenia;
  • Fakt, iż pewne zapisy w kolejnych wzorach umowy są lub zostały pominięte (np. dotyczące pól eksploatacji) nie oznacza, że jakiekolwiek obowiązki w zakresie przenoszenia praw autorskich zostały zmienione.

Informujemy zatem, iż niezależnie od tego wg jakiego wzoru jest lub będzie podpisana umowa o dofinansowanie Działania, bez zmian pozostają zasady postępowania przy przenoszeniu autorskich praw majątkowych, w tym w szczególności:

  • Obowiązek podpisywania umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych (pomiędzy Partnerem a Administratorem oraz pomiędzy Administratorem a Instytucją Zarządzającą);
  • Obowiązek pobierania „Oświadczenia twórcy o wykonaniu utworu” lub „Oświadczenia Partnera o otrzymaniu utworu”.

W razie wątpliwości zalecamy korzystanie z „Poradnika dla podmiotów uczestniczących w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 w zakresie dotyczącym zasad przenoszenia praw autorskich i udzielania licencji”, dostępnego na stronie internetowej KSW w zakładce „Publikacje”.

Komunikat na ten temat ukaże się na naszej stronie internetowej w najbliższym czasie.

 
Powrót na górę
2007-05-17
15.

Jakie dodatkowe dane powinniśmy zbierać od beneficjentów? Czy zmieniła się treść oświadczenia, w którym beneficjenci wyrażają zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych? 

 

Informujemy, że ukazał się Komunikat specjalny nr 134 w sprawie rejestracji systemu PEFS i wznowienia zbierania danych BO. Informacje, o które Państwo pytacie są w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej KSW w zakładce PEFS EQUAL.

 
Powrót na górę
2007-05-16
14.

1) Czy Partner który chce założyć nowe PRR w ramach działania 3 musi posiadać zgodę Administratora lub Grupy Zarządzającej aby to robić?
2) W jaki sposób będzie można uzyskać licencję od Ministerstwa na produkt który jest rezultatem? (po przekazaniu praw przez Administratora)
3) Czy jest plan szkoleń na cały 2007 rok (szkoleń organizowanych przez KSW) jeśli tak to gdzie można go uzyskać? 

 

Ad. 1 – zgodnie z ogłoszeniem o dodatkowym naborze wniosków o dofinansowanie Działania 3 - nie ma wymogu posiadania zgody Administratora lub Grupy Zarządzającej.

Ad. 2 - zwracamy uwagę, że Instytucja Zarządzająca udzieli nieodpłatnej licencji niewyłącznej na rzecz Administratora z prawem dalszego nieodpłatnego udzielenia licencji na rzecz Partnera. W przypadku innych podmiotów niż Administrator i Partner - trzeba będzie zwracać się do Instytucji Zarządzającej, dysponującej prawem udzielenia licencji również innym podmiotom.

Ad. 3 – plan szkoleń na I półrocze 2007 r. został zrealizowany. Natomiast w odniesieniu do szkoleń w II półroczu br. – trwają prace nad zmianą formuły tych szkoleń, a po ich zakończeniu zostanie przedstawiona PRR stosowna informacja.

 
Powrót na górę
2007-05-08
13.

Czy dla potrzeb sprawozdawczości, PEFS, i innych, jesteśmy zobowiązani wskazywać z nazwy firmę, w której pracuje pracownik biorący udział w naszych szkoleniach? 

 

W opisanym przypadku, z punktu widzenia wymogów sprawozdań przedkładanych w KSW oraz potrzeb PEFS – rejestrowanie nazw firm nie jest potrzebne.
 
Powrót na górę
2007-03-28
12.

Przygotowując folder i baner reklamujący projekt wykorzystaliśmy zdjęcia różnych autorów. Autorzy użyczyli zdjęć bezpłatnie podkreślając, iż mogą być one wykorzystane tylko w tych materiałach. Proszę o informacje - czy Administrator projektu powinien z autorami zdjęć zawrzeć stosowne umowy? Jeśli tak to jakie? Czy w takiej sytuacji autorzy zdjęć zobowiązani są do przekazania praw autorskich Administratorowi i tym samym Administrator zobowiązany jest do przekazania prawa własności zdjęć do Instytucji Zarządzającej?

 

Zwracamy uwagę, że przepisy rozporządzeń programowych i umowa o dofinansowanie Działania regulują sprawy związane z przenoszeniem autorskich praw majątkowych do rezultatów wypracowanych w ramach projektu. Należy zatem ocenić czy folder i baner to rezultat (składniki rezultatu) wypracowany w ramach projektu – jeśli tak, to należy postąpić zgodnie z wymienionymi przepisami (warto zapoznać się z zamieszczonym na naszej stronie internetowej w Komunikacie nr 97 – poradnikiem dotyczącym problematyki przenoszenia praw autorskich i udzielania licencji w PIW EQUAL).
 
Powrót na górę
2007-02-27
11.

W jaki sposób należy umieścić beneficjenta w systemie PEFS, który uczestniczył w projekcie przez siedem dni po czym zrezygnował, a po upływie czterech miesięcy ponownie zdecydował się przystąpić do projektu? Po podpisaniu oświadczenia o uczestnictwie w projekcie po raz pierwszy, umieściliśmy tę osobę w systemie PEFS. Po kolejnym podpisaniu oświadczenia chcieliśmy ponownie umieścić beneficjenta w systemie PEFS, jednak system automatycznie go odrzucił, wyświetlając komunikat,że ww. osoba już istnieje. Jak postępować w takim przypadku?

 

PEFS nie ma możliwości zarejestrowania faktu zrezygnowania beneficjenta z udziału w projekcie i powrotu do projektu. Odnotowuje tylko przypadki ostatecznego wycofania się beneficjenta z projektu. Należy zatem zignorować fakt wycofania sie oraz powrotu i zmodyfikować istniejące dane tak, jakby beneficjent nieprzerwanie brał udział w projekcie.
 
Powrót na górę
2007-02-26
10.

Czy istnieje obowiązek nabycia praw autorskich do utworów wykorzystywanych w ramach projektu? Chodzi nam o taką sytuację, gdy nie można nabyć praw autorskich, a jedynie na zasadzie uzyskanej licencji wykorzystuje się w publikacji dany tekst, lub korzysta się z programu komputerowego na podobnych zasadach. 

 

Przepisy rozporządzeń programowych i umowa o dofinansowanie Działania regulują sprawy związane z przenoszeniem autorskich praw majątkowych do rezultatów wypracowanych w ramach projektu – i w tym zakresie nie jest dopuszczalna sytuacja, w której nie byłoby możliwe nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do rezultatów wypracowanych w ramach projektu na rzecz Instytucji Zarządzającej (a następnie udzielenie licencji Administratorowi przez IZ i udzielenie sublicencji Partnerom przez Administratora).

 
Powrót na górę
2006-12-18
9.

Czy w przypadku uznania przez Urząd Skarbowy, że w związku z bezpłatnym przekazaniem Beneficjentowi (w naszym przypadku spółka z o.o.) praw autorskich przez twórców oraz Partnerów (wykonujących utwory, produkty, rezultaty w ramach PIW EQUAL) należy odprowadzić podatek VAT , to kwota podatku będzie kosztem kwalifikowanym w ramach PIW EQUAL?

 

Kwota podatku VAT będzie kosztem kwalifikowalnym przy spełnieniu warunków kwalifikowalności VAT w PIW EQUAL. Jednocześnie sugerujemy zapoznanie się z „Poradnikiem dla podmiotów uczestniczących w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 w zakresie dotyczącym zasad przenoszenia praw autorskich i udzielania licencji”.
 
Powrót na górę
2006-12-05
8.

Czy Partnerzy są zobowiązani do podpisania umowy o przeniesieniu prawa autorskich na rzecz Administratora? Nasze Partnerstwo tworzy Bazę, w której tworzeniu uczestniczą: Administrator oraz Partnerzy, czyli de facto każdy z Partnerów jest twórcą Bazy.

 

Według naszej oceny przedstawione zagadnienie może się wiązać z problematyką współtwórczości. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art.9 i n.) współtwórcom utworu prawo autorskie przysługuje wspólnie (co zostało wskazane w Poradniku dla podmiotów uczestniczących w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 w zakresie zasad przenoszenia praw autorskich i udzielania licencji). Do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych. Istnieje zatem możliwość zniesienia współwłasności i przeniesienia posiadanych udziałów w drodze umownej na Administratora przez Partnerów.

Naszym zdaniem taką umowę powinni podpisać Partnerzy z Administratorem.

 
Powrót na górę
2006-11-23
7.

Jak rozumieć „poradnictwo” i „doradztwo"? 

 

„Poradnictwo” i „doradztwo” są zdefiniowane w art. 18 ust. 9 i 11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (nowe brzmienie art. 18 wprowadzone ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz. 1366). Przepisy te stanowią, iż poradnictwo zawodowe polega w szczególności na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, udzielaniu informacji zawodowych, udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Natomiast doradztwo personalne polega w szczególności na prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy, weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, z zastosowaniem narzędzi i metod psychologicznych.
 
Powrót na górę
2006-10-18
6.

Czy i jak się oblicza wartość wsparcia ogółem?

 

Po długich dyskusjach zdecydowano, że znajomośc wartość wsparcia jest niezbędna do właściwej ewaluacji projektów prowadzonych przez partnerstwa. Poniżej podajemy definicję wartości wsparcia  wpisywanej do formularzy PEFS.
 

B.O. Instytucjonalny:

Wartość przyznanego wsparcia dla instytucji (w odniesieniu do rodzaju wsparcia):

Informacja uzupełniana jest na ekranie „szczegóły wsparcia” dla każdego rodzaju udzielonego wsparcia (przybliżone oszacowanie wszystkich kosztów związanych z udzieleniem danej formy wsparcia dla beneficjenta instytucjonalnego (np. szkolenie dla pracowników instytucji = pensja prowadzącego, koszty energii, wynajem sali – w miarę dokładnym przybliżeniu; koszta zakupu sprzętu dla instytucji, etc.).

Sposób wyliczenia wartości wsparcia należy przechowywać w dokumentacji projektowej.


B. O. Indywidualny:

Wartość wsparcia (w odniesieniu do rodzaju wsparcia oraz rodzaju wsparcia towarzyszącego)

Informacja uzupełniana jest na ekranie „szczegóły wsparcia” dla każdego rodzaju udzielonego wsparcia (przybliżone oszacowanie wszystkich kosztów związanych z udzieleniem danej formy wsparcia, np. szkolenie = pensja prowadzącego, koszty energii, wynajem sali – w miarę dokładnym przybliżeniu; wsparcie towarzyszące: koszt opieki nad osobami zależnymi od beneficjenta ostatecznego, wydatki związane z transportem beneficjenta ostatecznego na miejsce szkolenia). Możliwa jest zatem sytuacja, iż wszyscy beneficjenci ostateczni danej formy wsparcia (np. pracownicy uczestniczący w jednym szkoleniu) mają podaną identyczną wartość przyznanego wsparcia.

Sposób wyliczenia wartości wsparcia należy przechowywać w dokumentacji projektowej.


Wartość wsparcia (ogółem)

Informacja uzupełniana jest na ekranie głównym i jest to suma oszacowań z pozycji [Wartość wsparcia oraz Wartość wsparcia towarzyszącego (w odniesieniu do rodzaju wsparcia)] wpisanej w ekranie „szczegóły wsparcia” (np. koszt szkolenia + koszt studiów, bo te dwie formy wsparcia były udzielone danej osobie), związanych z udzieleniem wsparcia danemu beneficjentowi ostatecznemu.

Wartość przyznanego wsparcia jest sumą oszacowań wszystkich kosztów brutto związanych z udzieleniem wsparcia beneficjentowi ostatecznemu (pracownikowi).

 
Powrót na górę
2006-09-27
5.

Czy dodatek szkoleniowy zalicza się do „wsparcia towarzyszącego”?

 

Dodatek szkoleniowy nie zalicza się do wsparcia towarzyszącego.
 
Powrót na górę
2006-09-20
4.

Co z danymi BO, którzy zakończyli swój udział w projekcie?

 

Z uwagi na to, że 10 stycznia br. został wysłany do Partnerstw mail zalecający zbieranie danych do PEFS, rozumiemy że Partnerstwa powinny mieć dane beneficjentów, którzy nie skończyli udziału w programie przed tą datą. Jeżeli chodzi o beneficjentów, którzy zakończyli udział w programie wcześniej, tj przed 10 stycznia br. – wskazane jest aby w miarę możliwości dane takich beneficjentów również wpisywano.
 
Powrót na górę
2006-09-14
3.

Czy Beneficjent może upoważnić Partnerów do przetwarzania danych osobowych?

 

Beneficjent (Administrator PRR) jest upoważniony przez KSW do wystawiania upoważnień osobom fizycznym – nie może zatem upoważnić Partnerów, a jedynie konkretne osoby.

Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.): „Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia”.

Generalnie sugerujemy zapoznanie się z przepisami ww ustawy i rozporządzenia wykonawczego, o którym mowa w n/komunikacie nr 78 z 4 sierpnia br.

 
Powrót na górę
2006-08-23
2.

Czy PRR mają obowiązek rejestracji bazy danych?

 

W ramach czynności związanych z bazą danych PEFS - Administratorem bazy danych jest KSW i KSW rejestruje bazę danych w GIODO. Zatem w odniesieniu do przetwarzania danych na podstawie par. 21 umowy o dofinansowanie działania i w zakresie tam wskazanym - Partnerstwa nie mają obowiązku rejestracji bazy.

Natomiast w przypadku gromadzenia danych osobowych i wykorzystywania ich do celów innych niż tylko wynikające z umowy o dofinansowanie działania  – Administrator/Partner powinien zwrócić się do GIODO w sprawie wyjaśnienia konieczności rejestracji bazy danych.

 
Powrót na górę
2006-08-16
1.

Jak i kto jest upoważniony do zbierania i przechowywania danych osobowych? (Komunikat specjalny nr 78, 04.08.2006r.)

 

W porozumieniu z Instytucją Zarządzającą przedstawiamy informację dotyczącą  problematyki zbierania i przetwarzania danych osobowych w toku realizacji projektów PIW EQUAL.

 
Powrót na górę