PYTANIA I ODPOWIEDZI | V. INNE FINANSOWE


PYTANIA I ODPOWIEDZI

2008-07-02
66.

Na potrzeby projektu została utworzona strona interentowa. Z tym samym adresem są również konta mailowe biura. Opłata jest możliwa tylko na rok za domenę i na 1/2 roku za konta pocztowe. Nie ma innej możliwości. Działania projektu zakończyły się w czerwcu, ale wciąż na stronie muszą być informacje, dokumenty, publikacje i filmy celem wykazania poniesionych na nie wydatków. Podobnie jest z pocztą - adres podany jest we wszystkich dokumentach rozliczeniowych. Do czasu całkowitego zamknięcia projektu należy utrzymać taką sytuację. Wobec tego dlaczego uznaje się za niekwalifikowany całkowity koszt utrzymania strony i poczty za rok 2008, w kwotach po 46 zł? Strony stworzone w trakcie Equala są przecież przykładem dobrych praktyk i rezultatów wypracowanych w latach 2005 - 2008r. Tym bardziej, że do rezultatów prawa autorskie ma Ministerstwo nie Partnerstwo. I taka sytuacja pozostanie prawdopodobnie do końca tego roku.

 

Zgodnie z wcześniej udzielonymi Państwu informacjami (m.in. w załączniku do listy sprawdzającej) - koszt kwalifikowalny powinien być naliczony proporcjonalnie do czasu trwania Działania 3.  Zwracamy uwagę, iż niezależnie od wysokości kwoty - kwalifikowalne mogą być koszty dotyczące wyłącznie okresu kwalifikowalności ustalonego w umowie o dofinansowanie Działania.

 

 
Powrót na górę
2008-04-24
65.

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy prawidłowo rozliczyć fakturę w walucie obcej. Faktura w przeliczeniu na walutę polską wynosi 2 709,73 zł . Natomiast zapłaty za fakturę dokonano w wysokości 601,00 GBP , co stanowi 2 789,12 zł. Co jest kosztem kwalifikowalnym? Zgodnie z zasadą nr 3 Rozporządzenia Komisji nr 448/2004 wg mnie kosztem kwalifikowalnym jest wartość faktury . Czy ta interpretacja jest poprawna?

 

Zbyt mało informacji do udzielenia poprawnej odpowiedzi - prosimy o podanie numeru projektu lub nazwy PRR w celu wyjaśnienia szczegółów sprawy, co pozwoli na udzielenie prawidłowej odpowiedzi.

 
Powrót na górę
2008-04-02
64.

Administrator projektu przyjmuje rozliczenie od Partnera (w którym znajduje się rozliczenie wydatków poniesionych przez Partnera w okresie kwalifikowalności) w następnym miesiącu po zakończeniu realizacji Działania i wypłaca Partnerowi kwotę wskazaną w rozliczeniu. Administrator księguje rozliczenie w następnym m-cu po zakończeniu działania, wypłata środków z konta projektu następuje również w m-cu po zakończeniu działania. Czy to będą koszty kwalifikowalne?

 

Zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006" zobowiązania powinny być zaciągnięte przed upływem terminu kwalifikowalności wydatków, natomiast gromadzenie dokumentów finansowych dotyczących okresu kwalifikowalności i dokonywanie płatności wynikających ze zobowiązań zaciągniętych w okresie kwalifikowalności mogą odbywać się w uzasadnionych przypadkach w terminach późniejszych, określonych na str. 6 Wytycznych.    

W związku z tym, że Administrator jest odpowiedzialny za dotrzymanie przez PRR terminów rozliczenia Działania - zgodnie z Wytycznymi „termin złożenia przez Partnerów wymaganych przez Administratora dokumentów ustala Administrator (...) tak aby mógł on dotrzymać terminów zgodnie z punktem 2.2.". 

Zalecamy zatem zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami przedstawionymi w ww Wytycznych.

 
Powrót na górę
2008-03-31
63.

Czy dzień 31 marca 2008r. jest ostatnim dniem, w którym możemy (Partnerzy projektu) ponosić wydatki czy koszty w ramach projektu?

 

Przede wszystkim sugerujemy zapoznanie się z „Wytycznymi dotyczącymi zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006", w tym w szczególności z pkt 2 - „Zamykanie projektu - zadania Partnerstw na Rzecz Rozwoju".


Jeśli zgodnie z umową o dofinansowanie Działania okres kwalifikowalności wydatków kończy się 31 marca br. - do tego dnia należy zakończyć zaciąganie zobowiązań w ramach realizacji tego Działania.
Gromadzenie dokumentów finansowych dotyczących okresu kwalifikowalności może mieć miejsce w uzasadnionych przypadkach jeszcze do końca kwietnia br., a dokonanie płatności wynikających z zobowiązań zaciągniętych w okresie kwalifikowalności - najpóźniej do 15 maja br.


Przykład: rozmowy telefoniczne na potrzeby obsługi projektu tylko do końca marca br. - rachunek za te rozmowy może być wystawiony po okresie kwalifikowalności tj. w kwietniu, a zapłatę za te rozmowy uwzględnione w rachunku z kwietnia należy zrealizować najpóźniej do połowy maja.

 
Powrót na górę
2008-03-25
62.

Czy możliwe jest przekroczenie linii budżetowej w ostatecznym rozliczeniu? Jeśli tak, to o ile i jak powinien bilansować się projekt – do podkategorii czy kategorii budżetowych? Jeśli nie – jakie będą konsekwencje zwrotu niewykorzystanych środków?

 

Wydatki poniesione na realizację Działania i rozliczone we wnioskach o płatność powinny być zgodne z budżetem danego Działania stanowiącym załącznik do umowy z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych zgodnie z umową o dofinansowanie Działania i zasadami obowiązującymi w tym zakresie (ogłoszonymi m.in. w Komunikacie nr 35). Umowa o dofinansowanie Działania zawiera ponadto postanowienia dotyczące zwrotu środków - sugerujemy zatem przeanalizowanie postanowień umowy.
 
Powrót na górę
2008-03-07
61.

Czy w związku z zakończeniem projektu kosztem kwalifikowalnym będzie wypłata pracownikom wynagrodzenia za wypracowane w ramach zamykania projektu godziny nadliczbowe?

 

Jest możliwe uznanie kwalifikowalności kosztów wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych realizowaną zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy w przypadku,  gdy:

 • Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy realizacji projektu,
 • Konieczność dodatkowej pracy na rzecz projektu w godzinach nadliczbowych zostanie rzetelnie uzasadniona a jej wykonanie właściwie udokumentowane.


Zwracamy uwagę, iż ewentualne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe może być sfinansowane w ramach oszczędności wygospodarowanych w budżecie projektu.

Nie będą kwalifikowalne koszty godzin nadliczbowych pracowników zatrudnionych w Działaniu 2 w przypadku aneksowania umowy w związku z przedłużeniem terminu do końca maja br. - zasady zatrudnienia na ten okres określone zostały w Komunikacie nr 178.

 
Powrót na górę
2008-02-20
60.

Jeden z naszych partnerów będzie wykonywał zadania finansowane z naszego budżetu. Czy rozliczenie poniesionych przez Partnera kosztów za pomocą noty - czyli tak jak rozliczamy koszty z Administratorem projektu - będzie tu prawidłowe? Koszty poniesione przez Partnera należą do KAT I - kosztów osobowych. Czy po otrzymaniu dokumentu obciążającego nas tymi kosztami powinniśmy zaliczyć je w naszych księgach i wniosku o płatność do kosztów osobowych, czy też będzie ta operacja traktowana jak zakup usług obcych? 

  

1. Prawidłowym i polecanym rozwiązaniem byłoby przeniesienie zadań, o których mowa w pytaniu oraz odpowiedniej kwoty z budżetu Administratora do budżetu Partnera, który będzie wykonywał zadania. Tylko w takiej sytuacji byłoby możliwe rozliczenie kosztów na dotychczasowych zasadach (tj. za pomocą noty).

2. Do kat. I  - koszty personelu zalicza się koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub koszty wynikające z umów cywilno - prawnych. Jeśli zatem personel Partnera wykonywałby jakieś zadania finansowane z kat. I budżetu Administratora - mogłyby to być wyłącznie prace na podstawie umów cywilno - prawnych podpisanych pomiędzy tymi osobami a Administratorem.

3. Jeśli Administrator zakupiłby usługi od podmiotu będącego Partnerem - podstawą uznania kosztu mogłaby być faktura wystawiona przez ten podmiot do rozliczenia w ramach kategorii III budżetu Administratora.

 
Powrót na górę
2008-01-21
59.

Czy zwroty środków na szkolenia przez BO należy traktować jako przychód projektu pomniejszający kolejną transzę czy też jako korektę kosztów kwalifikowanych zrobioną na druku korekty wniosków? Na forum te pytania padały, ale niestety pojawiają się dwie sprzeczne odpowiedzi: raz, ze zwrot kosztów jest przychodem projektu a innym razem, że powinien być uznany za niekwalifikowany. Uważamy, że to są dwa różne sposoby rozliczenia wymagające różnych dokumentów rozliczających: -w przypadku, gdy uznamy takie środki za dochód będą one wykazywane we wniosku o płatność w pozycji 22 oraz w załączniku nr 4 w pozycji 6. -w przypadku, gdy środki należałoby uznać za niekwalifikowane procedura przewiduje przygotowanie korekty wniosku o płatność. Zastosowanie tego rozwiązania byłoby praktycznie niemożliwe, dlatego, że na koszty szkoleń składają się wydatki z tytułu: wynajmu sal w różnych miejscach, cateringu, zakupu biletów na przejazdy, ubezpieczeń oraz podręczników a na każdą z tych pozycji składa się po kilka faktur od różnych dostawców u jednego partnera (a koszty ponosiło z tego tytułu czterech partnerów). Pytanie podyktowane jest potrzebą podjęcia decyzji co do sposobu ujęcia tych kwot w sprawozdawczości budżetowej jak i w bilansie za rok 2007. Prawidłowe księgowania umożliwią prawidłowe zamknięcie projektu.

 

W opisanej sytuacji należy postąpić w następujący sposób: zwroty środków za szkolenia przez BO należy traktować jako przychód projektu, który PRR powinno wykazać we wniosku o płatność zarówno w poz. 22 wniosku bop, jak i w załączniku nr 4 w pozycji przychód, bez konieczności pomniejszania kwoty wnioskowanej. Łączna wartość uzyskanych przez PRR przychodów zostanie rozliczona na koniec Działania wraz z akceptacją przez IZ EQUAL ostatniego wniosku końcowego rozliczającego ostatnie wydatki. Wówczas będą zliczane wszystkie przychody z wniosków bop danego PRR i będą uwzględniane w rozliczeniu końcowym.
 
Powrót na górę
2008-01-17
58.

KTSK dokonało zakupów materiałów w sklepie który wystawił na otrzymany towar fakturę VAT wypisaną ręcznie. W w/w dokumencie są wymienione 4 produkty których wartość w pozycji "wartość towaru/usługi" bez podatku jest błędnie wyliczona. Różnice na każdym produkcie są wielkości 0,01 zł. W związku z opodatkowaniem podatek VAT konsekwentnie co do wartości netto produktu także jest zawyżony. W rezultacie wartość brutto wszystkich produktów jest wyższa o 0,05 zł niż powinna wynosić. Administrator nie przyjął od nas do rozliczenia w/w faktury z uwagi na błędy rachunkowe. Jednocześnie dodam, że sklep nie chce wystawić korekty do wystawionych przez siebie faktur uważając iż dokumenty są prawidłowe. Prosimy o informację jak postąpić w takiej sytuacji. Może różnica w tym przypadku czyli 0,05 zł stanowiłaby koszt niekwalifikowany projektu, a kwota poprawna mogłaby być zrefundowana przez administratora? A w sytuacji kiedy sklep wystawi fakturę z niższym VATem niż to wynika z obliczeń administratora czy KTSK mimo, iż nie nalicza i nie przekazuje podatku VAT do US nie może również rozliczyć takiej faktury? Z poważaniem KTSK.

 

Jeżeli dokument został nieprawidłowo wystawiony po względem rachunkowym przez sklep, sklep ma obowiązek wystawić korektę do faktury. KSW nie może uznać nieprawidłowego dokumentu.

 
Powrót na górę
2008-01-17
57.

Czy organizując konferencje w ramach Działania 2 można ją połączyć z konferencją organizowaną z innym Partnerem realizującym Działanie 3 i współfinansować tą połączoną konferencję z tych dwóch budżetów? Materiały konferencyjne oznaczone byłyby oczywiście logami obu projektów, a koszty byłyby podzielone odpowiednio proporcjonalnie.

 

W przypadku takiej samej tematyki konferencji i tej samej grupy potencjalnych zainteresowanych udziałem w konferencjach  - można uznać za zasadne zorganizowanie jednej połączonej konferencji. Istotne są szczegółowe warunki realizacji tej koncepcji, w tym m.in. właściwe dla każdego z PRR oznakowanie materiałów i miejsca konferencji, odpowiednie rozliczenie i udokumentowanie kosztów.  
Niezależnie od powyższych informacji - szczegóły należy skonsultować z Opiekunem projektu.
 
Powrót na górę
2007-11-28
56.

Utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek było jednym z głównych założeń projektu "Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek". Lokalna Organizacja Turystyczna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 30 marca 2007 roku. Do dnia 31 marca 2008 roku finansowana jest ze środków projektu (wynagrodzenie pracowników, zakup wyposażenia, utrzymanie pomieszczeń itp.). Czy w związku z tym na konto LOT mogą już teraz wpływać składki członkowskie? Czy pieniadze te mogą być wydatkowane na potrzeby stowarzyszenia?

 

Zgodnie z zasadami zawartymi w Podręczniku kwalifikowalności wydatków (wersja III) przychody uzyskiwane w ramach projektu w okresie do momentu jego  ostatecznego rozliczenia są dochodem pomniejszającym kwotę dofinansowania.  Jedynie przychody z działalności gospodarczej przedsiębiorstw społecznych powinny być reinwestowane, przeznaczone na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. W opisanej sytuacji należałoby naszym zdaniem przyjąć, iż do końca marca 2008 r. wszelkie przychody LOTTR będą przychodami projektu (składki członkowskie nie są przychodami z działalności gospodarczej przedsiębiorstwa społecznego).
 
Powrót na górę
2007-11-08
55.

Czy chcąc wypłacać gotówkę z Działania 2 lub 3, Partner może przelać potrzebną kwotę na rachunek podstawowy (z rachunku Działania 2 lub odpowiednio Działania 3) i dokładnie tę kwotę wypłacać kartą za pokwitowaniem?

 

Na wyodrębnionym rachunku należy utrzymywać środki PIW EQUAL (z odsetkami) i z tego rachunku należy regulować udokumentowane zobowiązania związane z realizacją projektu. Dokonywanie przelewów z tego rachunku na inny rachunek po to, by dokonać wypłaty z bankomatu jest nie do zaakceptowania. Wydaje się, że w opisanej sytuacji należałoby finansować wydatki ze środków własnych (pobierając odpowiednie kwoty z bankomatu), a następnie po dokonanych zakupach i zapłaceniu rachunków (faktur) dokonywać przelewów z rachunku EQUAL na rachunek własny. Wiele podmiotów realizujących projekty EQUAL tak robi, tj. finansuje realizację zadań, zakupów najpierw ze środków własnych, a następnie obciąża rachunek środków EQUAL.
 
Powrót na górę
2007-11-05
54.

Czy kwalifikowalny jest koszt związany z archiwizowaniem dokumentacji dot. Equala działanie 2 i 3 przez obowiązujacy okres 10 lat poza siedzibą fundacji zakładając, że opłata zostanie uiszczona "z góry"?

 

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej - koszty archiwizacji mogą być uznane za kwalifikowalne wyłącznie w takiej wysokości, w jakiej dotyczą okresu realizacji projektu (tj. wynikającego z umowy o dofinansowanie Działania okresu kwalifikowalności kosztów). Zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w toku realizacji PIW EQUAL - nie jest możliwe uznanie kwalifikowalności kosztów opłaconych z góry za cały okres obowiązkowego archiwizowania dokumentacji projektu. Niemniej jednak Instytucja Zarządzająca zwróci się do KE w tej sprawie - o wyniku tej interwencji zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.
 
Powrót na górę
2007-10-08
53.

Czy istnieje minimalny poziom ufności oraz poziom istotności dla badania audytowego z góry określony przez Instytucje Zarządzającą? Czy jednak taki próg ustala firma audytorska według międzynarodowych standardów lub swoich wytycznych?

 

Instytucja Zarządzająca nie określiła wymaganych wskaźników: poziomu istotności i progu ufności. Próg istotności i poziom ufności określi firma audytorska.

Informujemy, iż Europejski Trybunał Obrachunkowy stosuje poziom ufności – 95% (podobny poziom stosuje NIK), a próg istotności – 2% (NIK dostosowuje próg do wartości badanego, budżetu czy wydatków).

 
Powrót na górę
2007-09-26
52.

W jakim okresie należy przeprowadzić prace audytorskie dotyczące całego Działania 2, które kończy się 31.03.2008 r., aby płatność za tę usługę była kosztem kwalifikowanym? Czy prace audytorskie przeprowadzone w miesiącu marcu 2008 r., zakończone przyjęciem raportu oraz otrzymaniem faktury najpóźniej z datą 31.03.2008 r., a terminem płatności w miesiącu kwietniu będą kosztem kwalifikowanym? Czy Krajowa Struktura Wsparcia uzna raport, który w sposób oczywisty nie obejmował będzie np. działań dokonanych w ostatnich dniach marca 2008 r.?

 

Należy kierować się „Wytycznymi dotyczącymi zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006” dostępnymi na stronie internetowej KSW w zakładce „Zamykanie projektów PIW EQUAL”.
Z powyższych Wytycznych w odniesieniu do Działania 2 wynika, iż zobowiązania powinny być zaciągnięte przed upływem terminu kwalifikowalności wydatków czyli przed 31 marca 2008 r., a dokumenty finansowe dotyczące okresu kwalifikowalności - w uzasadnionych przypadkach – mogą być wystawione jeszcze w kwietniu 2008 r. Uznać można zatem, iż przypadku audytu dotyczącego Działania 2 – audyt musi być zakończony do końca marca 2008 r., ale audytor może wystawić fakturę w kwietniu 2008 r., za którą płatność należy zrealizować również w kwietniu.
 
Powrót na górę
2007-09-19
51. Czy odsetki powstające na wydzielonych kontach projektowych Partnerów są przychodem w Projekcie i pomniejszają wysokość środków im przekazywanych? 
 
Tak, odsetki na rachunku bankowym utworzonym na potrzeby projektu są przychodem projektu i powinny być rozliczane na bieżąco we wnioskach o płatność (zob. pkt 2.2.2.1. – Odsetki bankowe, wpływy ze sprzedaży i inne” w Podręczniku kwalifikowalności wydatków - wersja II).
 
Powrót na górę
2007-08-31
50.

Czy możliwy jest zakup samochodu używanego, który byłby wykorzystywany na potrzeby firmy społecznej?

 

Co do zasady wydatek na zakup samochodu w PIW EQUAL jest nie kwalifikowalny. Niemniej jednak, wyłącznie w sytuacji gdy przedsiębiorstwo społeczne otrzymuje dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej - może wystąpić do IZ za pośrednictwem KSW o zgodę na sfinansowanie w ramach tej dotacji zakupu samochodu niezbędnego do prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej firmy (nie jest możliwe uzyskanie zgody na zakup pojazdu do ogólnej dyspozycji pracowników firmy, w tym osób zarządzających firmą). Wniosek/prośbę ze szczegółowym uzasadnieniem należy skierować do KSW.

Wyjaśniamy, iż w przypadku uzyskania zgody IZ - zakup samochodu musi spełniać wszystkie warunki kwalifikowalności wydatków, a samochód podlegać będzie zasadom użytkowania określonym dla środków trwałych w PIW EQUAL.

 
Powrót na górę
2007-08-16
49.

Z uwagi na niższy koszt chcielibyśmy kupić od razu 150 sztuk teczek dla planowanych 150 szkolonych BO, jednak co się stanie jeśli zamiast 150 przeszkolimy 120 osób? Czy koszt pozostałych 30 teczek będzie kosztem kwalifikowanym?

 

Jeśli zgodnie z planem w szkoleniu ma brać udział 150 Beneficjentów Ostatecznych i nie ma w chwili zakupu teczek przesłanek pozwalających stwierdzić, że będzie szkolona mniejsza liczba BO – nie ma powodu by kupować mniejszą liczbę teczek. Jeśli okaże się, że liczba szkolonych BO jest niższa od liczby zakupionych teczek wskazane będzie wykorzystanie tych teczek do innych działań w ramach projektu, np. promujących PIW EQUAL, czy do innych szkoleń. Jeśli jednak już dzisiaj dysponujecie Państwo wiedzą, iż szkolonych BO na pewno będzie mniej niż planowano – należałoby liczbę kupowanych teczek dostosować do przewidywanej liczby BO.
 
Powrót na górę
2007-08-03
48.

Czy jednostka sektora finansów publicznych może przekazać środki spółdzielni socjalnej, czy ma to zadanie przydzielić Partnerowi – stowarzyszeniu nie należącemu do tego sektora?

 

Realizacja projektu PIW EQUAL odbywa się na podstawie umowy o dofinansowanie Dzialania, a regulacje prawne obowiązujące podmioty realizujące projekty PIW EQUAL są zawarte w szczególności w dwóch rozporządzeniach programowych tj. rozporządzeniu w sprawie przyjęcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej dla Polski 2004 – 2006 oraz w rozporządzeniu w sprawie przyjęcie Uzupełnienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej dla Polski 2004 – 2006.

Powyższe rozporządzenia zawierają też przepisy lub odesłania do przepisów (m.in. wspólnotowych) stanowiących podstawy prawne udzielania pomocy publicznej w ramach projektów PIW EQUAL.

Środki, które PCPR otrzymuje w ramach PIW EQUAL mają charakter dotacji na finansowanie projektu określonego we wniosku o dofinansowanie Działania i realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie Działania. Realizacja zadań w ramach tego projektu odbywać się musi z uwzględnieniem warunków i zasad obowiązujących w PIW EQUAL, określonych w wymienionych powyżej rozporządzeniach i w regulacjach szczegółowych zawartych m.in. w „Podręczniku kwalifikowalności wydatków”.

Zgodnie z ww przepisami i obowiązującymi w PIW EQUAL zasadami - PCPR podpisuje ze spółdzielnią umowę o udzieleniu dotacji, w której m.in. określa się szczegółowo na co środki tej dotacji mają być przeznaczone. PCPR podpisuje też umowę w sprawie udzielenia pomocy publicznej, gdyż dla spółdzielni, która prowadzi lub będzie prowadzić działalność gospodarczą, dotacja ta jest pomocą publiczną (pomoc de minimis) (sugerujemy zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej KSW w zakładce „Pomoc publiczna”).

Wg naszej oceny przepisy ustawy o finansach publicznych i przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej nie stanowią przeszkody w udzieleniu przez PCPR dotacji dla spółdzielni socjalnej i w podpisaniu ze spółdzielnią odpowiedniej umowy w sprawie udzielenia pomocy publicznej. Sugerujemy kontakt z Opiekunem projektu w sprawie wskazania PRR, które miało podobne problemy. Jednakże jeśli PCPR uzna za wskazane przekazanie zadań Partnerowi – może to zrobić z zachowaniem wszelkich zasad związanych z przesunięciem zadań i środków w ramach PRR, w tym w szczególności aneksowanie DPA.

 
Powrót na górę
2007-07-24
47.

Czy możemy ponownie zakupić sprzęt w miejsce wycofanego z Laboratoriów sprzętu nieprojektowego (koszt uznany za niekwalifikowany z powodu uchybień w przetargu)? I wydatki na niego ująć w ostatniej transzy - a transze aneksem powiększyć o kwotę zakupu sprzętu?

 

Sprzęt finansowany ze środków PIW EQUAL ma służyć realizacji projektu, przetestowaniu wypracowywanego modelu, rozwiązań. A zatem jeśli zakup sprzętu w końcowej fazie projektu nie pozwoli na wykorzystanie tego sprzętu do przetestowania rozwiązań w trakcie realizacji projektu – koszty jego zakupu mogą być uznane za niekwalifikowalne.
 
Powrót na górę
2007-07-20
46.

W jaki sposób powinien rozliczać się z Administratorem Partner / spółka cywilna? Czy któraś z podanych przez nas propozycji rozwiązania tej sytuacji jest prawidłowa?

 

Proponujemy następujące rozwiązanie: jeśli Partner jest podatnikiem VAT to powinien wystawić Administratorowi fakturę VAT, przy czym w fakturze tej :

 • do pozycji kosztów, które powstały w spółce (np. wynagrodzenia współwłaścicieli) stosuje stawkę właściwą dla działalności podstawowej spółki,
 • do kosztów zewnętrznych tj. zakup towarów i usług stosuje stawki takie, jak w fakturach otrzymanych (na zasadzie przeniesienia kosztów).

Administrator zwraca Partnerowi kwotę brutto faktury, a w sprawozdaniach Partner uwzględnia tę sprzedaż jak każdą inną sprzedaż w ramach swojej działalności.

 
Powrót na górę
2007-06-25
45.

Czy polskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju "Pomysł na sukces" może pokryć ze swojego budżetu koszty zakwaterowania oraz wyżywienia dla czeskich trenerów będących przedstawicielami czeskiego Partnera i prowadzących te warsztaty w Polsce? 

 

Partner czeski powinien sfinansować koszty podróży, pobytu itd. swoich przedstawicieli w Polsce, chyba że umowa TCA przewiduje zasadę wzajemności tj. Partner polski finansuje koszty podróży, pobytu itp. przedstawicieli czeskiego Partnera w Polsce, a Partner czeski finansuje koszty podróży, pobytu itp. przedstawicieli polskiego Partnera w Czechach.
 
Powrót na górę
2007-06-04
44.

Czy dopuszczalne jest, abyśmy opłacili gotówką koszty Partnera Ponadnarodowego, wystawili notę obciążając tymi kosztami Partnera zagranicznego, a on zrefundował nam koszty noty przelewem na konto?

 

Partnerzy powinni finansować koszty, jakie ponoszą w związku z realizacją własnych zadań w ramach projektu, a rozliczenia w Partnerstwie muszą następować zgodnie z postanowieniami umowy Partnerskiej. W opisanej sytuacji faktury (rachunki) należy wystawić na Partnera, który powinien zapłacić za nie przelewem.
 
Powrót na górę
2007-06-04
43.

Czy koszty przelewów zagranicznych są kwalifikowane?

 

Opłaty z tytułu międzynarodowych transakcji finansowych po potrąceniu odsetek uzyskiwanych z płatności gromadzonych na koncie – są kwalifikowalne (Podręcznik kwalifikowalności wydatków - wersja II, pkt 2.2.3.2. ).

Zgodnie z interpretacją Instytucji Zarządzającej – przez "opłaty z tytułu międzynarodowych transakcji finansowych" należy rozumieć opłaty związane z operacjami zmiany statusu finansowego pomiędzy dwoma lub więcej rachunkami znajdującymi się w różnych krajach”. (zob. Komunikat specjalny nr 118 z dnia 28.02.2007 r.).

 
Powrót na górę
2007-06-04
42.

Wiemy, że koszty przelewów bankowych są niekwalifikowane, i wynika to z wytycznych IW EQUAL, prosimy jednak o uzasadnienie takiej restrykcji. Czy można to próbować zmienić?

 

Jest to zasada obowiązująca nie tylko przy realizacji projektów PIW EQUAL (zob. Podręcznik kwalifikowalności wydatków – wersja II), ale wszystkich projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych (zob. rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 - zasada nr 3). Wyjątkiem są jedynie opłaty z tytułu międzynarodowych transakcji finansowych (zob. Komunikat specjalny nr 118). 
 
Powrót na górę
2007-05-31
41.

Jak rozliczać koszty pomiędzy Działanie 2 i Działanie 3 jeżeli Partnerstwo w tym samym dniu odbywa posiedzenie np. Grupy Zarządzającej Działania 2 i Działania 3? Jak zakwalifikować koszty podróży i noclegu osoby, która jest delegowana na spotkanie KST (poza Warszawę): do Działania 2 czy Działania 3?

 

Ad. 1 – konieczne jest zastosowanie podzielnika – może to być podzielnik ustalony na podstawie liczby godzin poświęconych każdemu z Działań.

Ad. 2 – oryginał faktury dotyczący dwóch Działań powinien n/zdaniem być w dokumentacji księgowej, a do wniosków o płatność poszczególnych Działań należy załączyć odpowiednio opisane i poświadczone kserokopie tej faktury.

Ad. 3 – jeśli osoba zatrudniona w Działaniu 3 odbywa podróż w ramach Działania 2 to należy z osobą tą podpisać umowę cywilno - prawną dot. wykonania określonego zadania z Działania 2 i w umowie należy przewidzieć zwrot kosztów podróży.

Ad. 4 – zarówno w budżecie Działania 2, jak i w budżecie Działania 3 można było planować środki na podróże związane z KST – prosimy zatem postępować zgodnie z zaplanowanym budżetem.

 
Powrót na górę
2007-05-28
40.

Czy jest kosztem kwalifikowalnym zakup telefonu komórkowego na kartę wraz z pakietem startowym i następnie koszt zakupu kolejnych kart? 

 

Nie zaszły żadne zmiany w tym zakresie. W wyjątkowej sytuacji możliwe byłoby uznanie wykorzystania telefonów prywatnych i rozliczenie rozmów związanych z realizacją projektu na podstawie rachunków oraz billingów z zaznaczeniem rozmów przeprowadzonych w sprawach związanych z realizacją projektu.
 
Powrót na górę
2007-05-22
39.

Przy sprawdzaniu faktur przez administratora zdarza się, że naliczony podatek VAT na fakturze jest błędny. Błąd jest w wysokości 1-2 groszy i wynika najprawdopodobniej z zaokrągleń przyjętych przez system elektroniczny kasy fiskalnej sprzedającego. Często wystawcy nie są w stanie wystawić poprawnej faktury. Czy w takiej sytuacji faktura może być przyjęta i rozliczona przez administratora? Jeżeli tak, to czy w przypadku gdy, wykazana różnica wskazuje na mniejszą kwotę kwalifikowalną niż to wynika z kwoty brutto faktury należy pomniejszyć kwotę kwalifikowalną o wykazaną różnicę, czy należy dołączyć oświadczenie? Co zrobić w przypadku gdy kwota brutto faktury powinna być większa o wykazaną różnicę? 

 

Jeśli różnica w VAT wynika z zaokrągleń przyjętych przez system elektroniczny – KSW akceptuje przedłożone dokumenty do rozliczenia (nie wymaga się korekt).
 
Powrót na górę
2007-05-22
38.

Czy w ramach pozycji budżetowej: promocja możliwe jest sfinansowanie ubrań i fartuchów roboczych z nadrukiem reklamowym przedsiębiorstwa społecznego dla pracowników przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo prowadzi m.in. myjnię samochodową)? 

 

Tak, jest możliwe.
 
Powrót na górę
2007-04-19
37.

Czy zabawki zakupione w ramach realizowanego projektu możemy przekazać w formie darowizny? Jeśli tak, to jakie mamy posiadać dokumenty?

 

Można dokonać darowizny zabawek zakupionych w ramach projektu, przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

 • Podmiot obdarowany nie może wykorzystywać zabawek w działalności gospodarczej dla osiągnięcia zysku. Podmiot obdarowany musi złożyć odpowiednie oświadczenie / deklarację dotyczącą celu (lub sposobu) wykorzystania przedmiotu darowizny. Oświadczenie należy archiwizować w dokumentacji projektu.
 • Należy zagwarantować oznakowanie przedmiotu darowizny, iż został sfinansowany ze środków EFS.
 • Dokonanie darowizny należy też udokumentować umową pomiędzy darczyńcą i obdarowywanym – w umowie należy w taki sposób opisać przedmiot darowizny by było możliwe dokonanie identyfikacji przedmiotów podarowanych z dokumentacją ich zakupu archiwizowaną w ramach dokumentacji projektu.
 • Wszelkie koszty związane z darowizną (np. podatkowe) pokrywa obdarowany.
 • Na dokonanie darowizny należy mieć zgodę KSW i IZ.

Jeśli zatem zdecydujecie się Państwo na podarowanie zabawek (a nie sprzedaż) – należy wystąpić o zgodę KSW i IZ odpowiednio uzasadniając propozycję i opisując potencjalny przedmiot i wartość darowizny.

 
Powrót na górę
2007-04-11
36.

Czy możliwe jest w ramach EQUAL przekazywanie dotacji NGO (stowarzyszeniom, fundacjom) na zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej? Jeśli tak, to na jakich warunkach i zasadach?

 

W sprawie biznesplanów:

 • jeżeli założenia projektu przewidywały biznesplany i ich wdrażanie to nie jest jasne dlaczego w chwili obecnej pojawił się problem z ich finansowaniem;
 • jeżeli natomiast założenia projektu nie przewidywały biznesplanów i ich wdrażania należy zwrócić się do KSW z propozycją zmian strategii, umów i ewentualnie można zwrócić się o dodatkowe finansowanie na zasadach przedstawionych w Komunikacie specjalnym Nr 115.

W sprawie przekazywania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez NGO – nie ma możliwości przekazania NGO (stowarzyszeniu, fundacji) dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie w postaci dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej może otrzymać Beneficjent Ostateczny: osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo społeczne.
Informacje w tym zakresie można znaleźć w "Podręczniku kwalifikowalności wydatków" (wersja II).

 
Powrót na górę
2007-04-06
35.

Proszę o odpowiedź jak rozliczyć zwróconą przez Beneficjenta Ostatecznego kwotę pomocy publicznej w związku z Jego rezygnacją z dalszego uczestnictwa w projekcie? Kwota ta została przelana na nasze konto (jesteśmy w projekcie Partnerem), natomiast nie wiemy jak ją rozliczyć w rozliczeniach stosowanych pomiędzy nami a Administratorem.

 

Możliwe są dwa rozwiązania:

 • Przeznaczenie kwoty zwróconej na inny cel z zachowaniem zasad dokonywania zmian w budżecie, w tym m.in. poinformowanie KSW o wysokości kwoty i jej nowym przeznaczeniu.
 • Potraktowanie kwoty zwróconej jako przychodu projektu i odpowiednie rozliczenie przychodu we wniosku o płatność.

Sposób rozliczenia z Administratorem - zgodnie z umową o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju (i/lub umową bilateralną), a w przypadku wątpliwości należy je rozwiązać w porozumieniu z Administratorem.

 
Powrót na górę
2007-04-05
34.

Jaki może być maksymalny koszt pobytu jednej osoby na spotkaniu poświęconym koordynacji współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, biznesem i organizacjami społecznymi na rzecz lokalnego rynku pracy (koszt całodniowego wyżywienia wraz z noclegiem i śniadaniem dnia następnego)?

 

Nie ma określonych limitów w tym zakresie, niemniej jednak koszt musi być racjonalny. Wg naszej oceny przy indywidualnym pobycie nocleg powinien kosztować poniżej 300 zł a wyżywienie całodzienne w granicach 60 – 80 zł. W przypadku imprez zbiorowych należy negocjować ceny poniżej ww kwot. Dodatkowo informujemy, iż w raporcie rocznym z ewaluacji bieżącej PIW EQUAL przyjęto, iż “usługa szkoleniowa finansowana w całości ze środków publicznych – bez konieczności ponoszenia większych nakładów na marketing oraz wypracowywania zysku – powinna średnio kosztować ok. 350 zł” (jednostkowy koszt osobodnia szkolenia).
 
Powrót na górę
2007-03-27
33.

Beneficjent zgłasza obawę, iż korzystając z pomocy publicznej będzie musiał odprowadzić podatek od kwoty udzielonej mu pomocy. W związku z tym bardzo proszę informację w tej sprawie oraz podanie podstawy prawnej i dokumentów, na które będę mogła powołać się w rozmowie z Beneficjentem. 

 

Z przedstawionych informacji dodatkowych wynika, że beneficjentami pomocy publicznej są małe i średnie przedsiębiorstwa, natomiast ze szkoleń i usług doradczych korzystają bezpośrednio beneficjenci ostateczni - pracownicy i kadra zarządzająca przedsiębiorstw. Szkolenia i usługi doradcze finansowane są ze środków budżetu oraz EFS. Rozumiemy, że wątpliwości dotyczą opodatkowania pomocy publicznej otrzymanej przez beneficjentów (a dokładniej równowartości szkolenia/usługi doradczej).

Naszym zdaniem, wartość szkoleń/usług doradczych (zarówno w części finansowanej z budżetu, jak i z EFS) otrzymanych przez beneficjentów jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 114 ustawy o PIT, wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków pochodzących od organizacji międzynarodowych, w ramach rządowych programów. W związku z powyższym, wartość szkoleń i usług doradczych (finansowanych ze środków budżetu oraz EFS) otrzymanych przez pracowników oraz kadrę zarządzającą przedsiębiorstw jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z kolei, regulacje art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o CIT stanowią, iż nie zalicza się do przychodów podatkowych m.in. wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ze środków pochodzących od organizacji międzynarodowych, w ramach rządowych programów. Z powyższego wynika, iż przedsiębiorstwa podlegające ustawie o CIT korzystające z usług doradczych i szkoleniowych (finansowanych ze środków budżetu oraz EFS) nie są zobowiązane do zaliczenia wartości wspomnianych szkoleń czy usług doradczych do przychodów podatkowych.

Zaprezentowane stanowisko znajduje potwierdzenie w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów z dnia 30.06.2006 r. oraz w znanych nam interpretacjach prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe.

 
Powrót na górę
2007-03-26
32.

Czy jest możliwość rozliczenia karty doładowania telefonu komórkowego, jesli tak to w jaki sposób należy udokumentować taki wydatek? Czy wystarczy faktura za zakup karty i oświadczenie że została wykorzystana na rozmowy niezbędne do realizacji projektu przez Partnera?

 

Kwalifikowalne są tylko udokumentowane (billingiem) koszty rozmów telefonicznych związanych z realizacją projektu i ewentualnie opłaty abonamentowe (w całości lub części) – nie ma zatem możliwości rozliczenia kosztu zakupu karty doładowania telefonu komórkowego.
 
Powrót na górę
2007-03-16
31.

Czy są wydatkiem kwalifikowalnym prowizje bankowe poniesione z tytułu przelewów zagranicznych dokonanych przed dniem ogłoszenia komunikatu nr 118 tj. 28.02.2007r?

 

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej – opłaty z tytułu międzynarodowych transakcji finansowych są wydatkami kwalifikowalnymi od 1 stycznia 2004 r. A zatem prowizje za przelew środków za granicę czyli opłaty związane z operacjami zmiany statusu finansowego pomiędzy dwoma lub więcej rachunkami znajdującymi się w różnych krajach poniesione przed dniem ogłoszenia komunikatu nr 118 są kwalifikowalne, o ile spełniają inne warunki kwalifikowalności wydatków (m.in. są poniesione w terminie danego Działania i w związku z realizacją tego Działania).
 
Powrót na górę
2007-03-13
30.

Czy jest możliwe wydłużenie audytu, celem objęcia nim całej dokumentacji projektu, który kończy się 31 marca 2008?

 

Realizacja audytu winna się zakończyć do 31 marca 2008 r. – dzień 31 marca 2008 r. będzie ostatnim dniem okresu kwalifikowalności wydatków (zaciągania zobowiązań). Tylko gromadzenie dokumentów finansowych dotyczących okresu kwalifikowalności, jak i dokonywanie płatności wynikających z zaciągniętych w terminie kwalifikowalności zobowiązań – będzie mogło mieć miejsce w uzasadnionych przypadkach w terminie po 31 marca 2008 r.
 
Powrót na górę
2007-03-12
29.

Czy rzeczowe zakończenie realizacji projektu pokrywa się z zakończeniem finansowym?

 

Informujemy, iż w najbliższym czasie otrzymacie Państwo wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy z EFS w ramach PIW EQUAL, w których określone będą m.in. terminy, czynności  i warunki zamykania pomocy dla poszczególnych Działań. Ponadto, sugerujemy zapoznanie się z treścią pkt 2.1.1 w „Podręczniku kwalifikowalności wydatków” wersja II.
 
Powrót na górę
2007-03-06
28.

W którym momencie powstaje obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od umów cywilno-prawych?

 

Obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od umów cywilno – prawnych zgodnie z Ordynacją Podatkową powstaje w momencie wypłaty środków. Zwracamy Państwu uwagę, iż w sprawach podatkowych należy konsultować się z właściwym dla siedziby Fundacji US.
 
Powrót na górę
2007-03-02
27.

Czy Ekspertom uczestniczącym w realizacji zadań z zakresu współpracy ponadnarodowej można pokryć koszty przelotu, zakwaterowania i honorarium?

 

Jeżeli Eksperci z partnerstwa ponadnarodowego są członkami w/w partnerstwa muszą sami ponieść koszty wyjazdu. Natomiast jeśli Eksperci nie są z partnerstwa ponadnarodowego powinni zostać zaproszeni (forma pisemna) i w tym wypadku należy zapewnić zakwaterowanie i przelot zgodnie z zaproszeniem oraz sfinansować wyżywienie na miejscu w Polsce.

 
Powrót na górę
2007-02-26
26.

Czy Partner musi mieć odrębny rachunek bankowy w sytuacji gdy nie korzysta z systemu finansowania poprzez zaliczki, ale poprzez refinansowanie na późniejszym etapie wydatków poniesionych ze środków własnych?

 

Partner powinien mieć wyodrębniony rachunek bankowy w sytuacji gdy finansowanie ze środków EQUAL realizowanych przez niego zadań odbywa się na zasadzie zaliczkowej. Natomiast nie widzimy konieczności posiadania przez Partnera wyodrębnionego rachunku w sytuacji, gdy finansuje wydatki ze środków własnych, a refundacja ze środków EQUAL następuje dopiero po ich weryfikacji.
 
Powrót na górę
2007-02-22
25.

W nawiązaniu do zapytania z dnia 19.02.2006 chcieliśmy uzyskać dodatkową informację: Czy otrzymane z powrotem środki jako środki niewygasajace mogą być przeznaczone na bieżącą wypłatę wynagrodzeń od I do VI 2007 roku?

 

Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią - nie ma ograniczenia co do przeznaczenia tych środków – można je wydatkować na cele bieżące (w tym na wynagrodzenia). Istotne jest dotrzymanie terminu ich wydatkowania – do końca czerwca 2007 r.
 
Powrót na górę
2007-02-19
24.

Czy środki, które zostały zwrócone jako niewygasające, po ich ponownym otrzymaniu mogą być przeznaczone na wydatki inne niż planowano w 2006 r.?

 

Otrzymane z powrotem środki nie muszą być przeznaczone na wydatki zaplanowane w 2006 r. Przypominamy jednak o terminie w jakim należy zwrócone kwoty wydatkować - do dnia 30 czerwca 2007 r.
 
Powrót na górę
2007-02-14
23.

Jak rozliczyć koszty ogólne gdy Stowarzyszenie jest właścicielem obiektów, w których jest realizowana część projektu?

 

Można rozliczać wszystkie koszty ogólne, które ponosi właściciel obiektu w odpowiedniej proporcji do powierzchni wykorzystywanych na potrzeby projektu, tj. rzeczywiste koszty przypadające na pomieszczenia, w których realizowany jest projekt oraz dopuszcza się w odpowiedniej proporcji koszty pomieszczeń wspólnych (tj użytkowanych nie tylko w związku z realizowanym projektem).

Zwracamy uwagę, iż w każdym przypadku może to być tylko zwrot udokumentowanych kosztów (lub ich części) faktycznie poniesionych (wg Podręcznika kwalifikowalności: „Niezależnie od wybranej metody liczenia kosztów ogólnych, rozliczenie musi zostać przeprowadzone w stosunku do opłat faktycznie poniesionych przez beneficjenta. Niezbędne jest udokumentowanie sposobu wyliczenia tej części z pełnej, faktycznie poniesionej kwoty opłat.”).
Nie jest jasne na czym polega problem oczyszczalni ścieków „automatycznie obejmującej cały budynek”.

 
Powrót na górę
2007-02-08
22.

Czy koszt zapłaty podatku dochodowego od kwoty faktur dot. usług gastronomicznych, zakup żywności czy napojów będzie stanowił koszt kwalifikowany np. w ramach kategorii, której dotyczy dana faktura?

 

Z uwagi na to, że postępowanie przetargowe dot. wyboru doradcy podatkowego nie zostało jeszcze rozstrzygnięte nie możemy jeszcze wypowiedzieć się w sprawie kwestii opodatkowania wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności czy napojów. Natomiast jeśli faktycznie okazałoby się, że będą to w Państwa przypadku wydatki podlegające opodatkowaniu to koszt zapłaty podatku od kwoty faktur dot. ww wydatków nie będzie kosztem kwalifikowalnym.

Niemniej jednak, zgodnie ze stanowiskami organów podatkowych wydatki na usługi gastronomiczne oraz na zakup żywności i napojów mogą niekiedy stanowić koszty podatkowe, o ile tylko nie mają one charakteru reprezentacyjnego. W szczególności, organy wskazują, że mogą stanowić koszty uzyskania przychodów:

 • wydatki na imprezy integracyjne organizowane dla pracowników (wydatki na organizację takich imprez ze środków obrotowych podatnika mogą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów, nie mogą stanowić kosztów podatkowych wydatki na zorganizowanie imprezy integracyjnej w części dot. rodzin pracowników),
 • wydatki na wyżywienie podczas szkolenia, o ile szkolenie ma związek z działalnością podatnika,
 • wydatki na zakup artykułów i napojów dla organów zarządzających i stanowiących podatników, które stanowią poczęstunek na posiedzeniach, naradach, zebraniach wewnętrznych (herbata, kawa, paluszki, ciastka, woda mineralna, itp.),
 • wydatki na zakup artykułów i napojów dla pracowników (jeśli jest możliwe ustalenie ilości ich spożycia przez poszczególnych pracowników, to równowartość poniesionych wydatków stanowi przychód pracowników, chyba że są to posiłki i napoje, do których zapewnienia, pracodawca jest zobowiązany, na podstawie przepisów bhp; jeśli nie jest możliwe ustalenie ilości ich spożycia przez poszczególnych pracowników, to nie powstaje u nich przychód).

Powyższe (dosyć liberalne) stanowisko organów informacji podatkowej nie zostało jednak wydane w żadnej oficjalnej formie, a więc może stanowić co najwyżej wskazówkę dla podatników w zakresie podatkowej kwalifikacji wydatków na usługi gastronomiczne oraz zakup żywności i napojów. Z uwagi na fakt, że ww. przepisy są nowe i nie ukształtowała się jeszcze wyraźna praktyka w zakresie ich stosowania, zalecamy zdecydowanie ostrożne podchodzenie do zaliczania do kosztów podatkowych tego typu wydatków.

 
Powrót na górę
2007-01-26
21.

Czy wydatki partnera związane z co miesięcznym abonamentem za bezprzewodowy Internet (iPlus) mogą być uznane za koszt kwalifikowalny i pokrywane z pozycji budżetowej: "usługi telekomunikacyjne, w tym koszty połączeń internetowych"?

 

Koszty usług telekomunikacyjnych, w tym koszty połączeń internetowych są kwalifikowalne, przy czym może być kwalifikowalny również koszt usług Internetu bezprzewodowego jeśli jest nie wyższy niż koszt internetu przewodowego. W przeciwnym razie, korzystanie z bezprzewodowego internetu jest dopuszczalne w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach – należałoby zatem wystąpić w tej sprawie do KSW z jednoczesnym wyjaśnieniem, dlaczego w konkretnym przypadku niezbędne jest korzystanie z bezprzewodowego Internetu.
 
Powrót na górę
2007-01-19
20.

Czym trzeba się kierować przy poszukiwaniu lokalu na biuro projektu? 

 

Z uwagi na to, że wynajem będzie finansowany ze środków publicznych należy naszym zdaniem wykazać, iż wybór miejsca (lokalu) dla biura został dokonany „w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów„ (tj. w zgodzie z przepisami ustawy o finansach publicznych). Należałoby zatem pozyskać kilka propozycji (ofert) i dokonać wyboru najbardziej ekonomicznego rozwiązania. Dokonując wyboru miejsca (lokalu) należy kierować się zarówno ceną (z uwzględnieniem możliwości budżetu projektu i warunków na danym rynku najmu), wymaganiami realizacji projektu, a także ogólnie obowiązującymi zasadami, w tym wynikającymi z Kodeksu Pracy.
 
Powrót na górę
2006-12-12
19.

a) Czy w przypadku uznania przez Urząd Skarbowy, że w związku z bezpłatnym przekazaniem Beneficjentowi (w naszym przypadku spółka z o.o.) praw autorskich przez twórców oraz Partnerów (wykonujących utwory, produkty, rezultaty w ramach PIW EQUAL) należy odprowadzić podatek VAT, to kwota podatku będzie kosztem kwalifikowanym w ramach PIW EQUAL? 

b) Czy kosztami reprezentacji wykluczonymi z kosztów podatkowych są wydatki związane z usługami gastronomicznymi, zakupem żywności i napojów, w tym alkoholu? 

 

a) Kwota podatku VAT będzie kosztem kwalifikowalnym przy spełnieniu warunków kwalifikowalności VAT w PIW EQUAL. Jednocześnie sugerujemy zapoznanie się z „Poradnikiem dla podmiotów uczestniczących w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 w zakresie dotyczącym zasad przenoszenia praw autorskich i udzielania licencji”.

b) Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Tym samym, naszym zdaniem, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, stanowiące koszty reprezentacji.

Niemniej jednak, zgodnie ze stanowiskami organów podatkowych wydatki na usługi gastronomiczne oraz na zakup żywności i napojów mogą niekiedy stanowić koszty podatkowe, o ile tylko nie mają one charakteru reprezentacyjnego. W szczególności organy wskazują, że mogą stanowić koszty uzyskania przychodów:

 • wydatki na imprezy integracyjne organizowane dla pracowników (wydatki na organizację takich imprez ze środków obrotowych podatnika mogą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów, nie mogą stanowić kosztów podatkowych wydatki na zorganizowanie imprezy integracyjnej w części dot. rodzin pracowników),
 • wydatki na wyżywienie podczas szkolenia, o ile szkolenie ma związek z działalnością podatnika,
 • wydatki na zakup artykułów i napojów dla organów zarządzających i stanowiących podatników, które stanowią poczęstunek na posiedzeniach, naradach, zebraniach wewnętrznych (herbata, kawa, paluszki, ciastka, woda mineralna, itp.),
 • wydatki na zakup artykułów i napojów dla pracowników (jeśli jest możliwe ustalenie ilości ich spożycia przez poszczególnych pracowników, to równowartość poniesionych wydatków stanowi przychód pracowników, chyba że są to posiłki i napoje, do których zapewnienia, pracodawca jest zobowiązany, na podstawie przepisów bhp; jeśli nie jest możliwe ustalenie ilości ich spożycia przez poszczególnych pracowników, to nie powstaje u nich przychód).


Powyższe (dosyć liberalne) stanowisko organów informacji podatkowej nie zostało jednak wydane w żadnej oficjalnej formie, a więc może stanowić co najwyżej wskazówkę dla podatników w zakresie podatkowej kwalifikacji wydatków na usługi gastronomiczne oraz zakup żywności i napojów. Z uwagi na fakt, że ww. przepisy są nowe i nie ukształtowała się jeszcze wyraźna praktyka w zakresie ich stosowania, zalecamy zdecydowanie ostrożne podchodzenie do zaliczania do kosztów podatkowych tego typu wydatków.

 
Powrót na górę
2006-12-07
18.

Mam pytanie w sprawie przychodów Przedsiębiorstw Społecznych. Załóżmy, że przedsiębiorstwo otrzymało od IW EQUAL dotację w wysokości 20 tys zł na działalność PS oraz dołożyło z innego źródła 10 tys zł i następnie uzyskało przychód w wysokości 50 tys. W jaki sposób zostanie pomniejszona o przychód dotacja w ramach IW EQUAL - o cały przychód, czy proporcjonalnie do wysokości dotacji? 

 

Przychód uzyskany z tytułu działalności gospodarczej przedsiębiorstwa społecznego nie podlega zwrotowi. Przychody przedsiębiorstwa społecznego powinny być reinwestowane m.in. w celu wzmocnienia potencjału tego przedsiębiorstwa. Zwracamy uwagę na konieczność wprowadzenia kont analitycznych pozwalających na identyfikację źródeł przychodów. Szczegółowe informacje dotyczące przychodów znajdują się w Podręczniku kwalifikowalności wydatków (wersja II).
 
Powrót na górę
2006-12-05
17.

W związku z procedurą zwrotu środków, których nie będziemy w stanie wydać jeszcze w bieżącym roku, celem uznania ich za środki niewygasające, proszę o informację, czy przychody uzyskane w okresie realizacji projektu (np. odsetki bankowe narosłe na koncie projektu) należy również traktować jako element przyznanej dotacji, a w związku z tym należy je również przelać na wskazane konto MRR?

 

W sytuacji PRR - środki niewygasające to środki otrzymane, które należy zwrócić na rachunek wskazany przez IZ, jeśli nie będą wydatkowane w terminie do końca roku budżetowego, tj. do dnia 31 grudnia. Przychodów nie zalicza się do środków niewygasających.
 
Powrót na górę
2006-12-05
16.

W związku z komunikatem specjalnym nr 100 z dnia 24.11.2006 proszę o wyjaśnienie, jak należy postępować w przypadku faktur za usługi telekomunikacyjne. Faktury za grudzień 2006 roku zostaną przesłane przez operatorów w drugiej połowie stycznia. Czy faktury za połączenia telefoniczne wykonane w 2006 roku, a zapłacone w 2007 roku należy traktować jako wydatki poniesione w 2007?

 

W sytuacji, gdy jest to oczywiste, iż faktura nie zostanie zapłacona i rozliczona we wniosku o płatność do końca 2006 r. należy przyjąć, że środki na ten cel muszą być zwrócone do dnia 10 grudnia 2006 r., a Partnerstwo otrzyma je z IZ w styczniu 2007 r. (w ramach tzw. wydatków niewygasających). W opisanej sytuacji – koszt powstaje w 2006 r., ale wydatek czyli zapłata za fakturę będzie miał miejsce w 2007 r.
 
Powrót na górę
2006-11-24
15.

Zakładając, że Partnerstwa dotknie problem "końca roku", mam dwa istotne pytania:

1) Na jakiej podstawie prawnej mam, jako Administrator Partnerstwa, przekonać Partnerów do zwrotu środków na mój rachunek bankowy? (na chwilę obecną nie mam podstaw prawnych; zgodnie z umową mogę jedynie poprosić o zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków - co nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Nie ma po prostu żadnego paragrafu w umowie ani przepisu, który pozwoliłby mi na dokonanie takiej operacji).

2) Analogicznie, na jakiej podstawie prawnej mam dokonać przelewu na rachunek odany przez IZ? (stara umowa o dofinansowanie działania nie przewiduje takiej sytuacji, na "kwoty nieprawidłowo lub w zbyt dużej wysokości wydatkowane" się nie zgodzę, innej opcji nie widzę, a nie wyobrażam siobie działania wbrew zobowiązaniom umownym).

 

Podstawy prawne zwrotu środków niewykorzystanych do końca roku na finansowanie realizacji projektu to:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948). W rozdz. IX.1.2. „Środki z Programu EQUAL w polskim systemie finansów publicznych” postanowiono, iż rozliczanie tych środków jest analogiczne jak dotacji z budżetu państwa.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm) w art. 202 stanowi, iż przy wydatkowaniu środków pochodzących m.in. z funduszy strukturalnych (w tym EFS), a także środków przeznaczonych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z tych środków stosuje się odpowiednio zasady rozliczania określone dla dotacji z budżetu państwa.

Zasady rozliczania dotacji z budżetu państwa określone są w szczególności w art. 144, art. 145 i art. 146 ustawy o finansach publicznych. Art. 144 stanowi m.in., iż dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub w terminie określonym w rozporządzeniu zawierającym wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - podlegają zwrotowi do budżetu państwa. Wobec powyższego, na podstawie art. 144 i w związku z art. 202 ustawy o finansach publicznych – istnieje obowiązek zwrotu środków niewykorzystanych do końca roku budżetowego na finansowanie wydatków w ramach realizowanego projektu.

 
Powrót na górę
2006-10-11
14.

Jaki jest stan realizacji Działania 2? (Komunikat specjalny nr 83, 08.09.2006r.)

 

Krajowa Struktura Wsparcia na bieżąco monitoruje, a także dokonuje okresowych analiz przebiegu realizacji Działania 2, tak w zakresie merytorycznym, jak i finansowym. Z niepokojem odnotowujemy narastające opóźnienia realizacji projektów i wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na ten cel.

Na podstawie analizy sporządzonej na dzień 31 sierpnia 2006 r., tj. po upływie 40% czasu przewidzianego na realizację Działania 2, stwierdzamy opóźnienia w realizacji płatności (wnioskowanie Partnerstw o środki) jak i opóźnienia w wydatkowaniu funduszy przekazanych Partnerstwom (rozliczanie wydatków). Do końca sierpnia Partnerstwa potwierdziły wydanie zaledwie 11% budżetu Działania 2. Zwracamy przy tym Państwa uwagę na fakt, że Partnerstwa dokonywały zmian harmonogramów płatności w stosunku do pierwotnie planowanych, co jak mogłoby się wydawać - powinno dać gwarancję realizacji w zgodzie z tymi harmonogramami zweryfikowanymi przecież przez podmioty znające faktyczne możliwości realizacji, a co za tym idzie i wykorzystania środków w proponowanych terminach.

Od momentu podpisania umów o dofinansowanie Działania 2 do końca sierpnia br. dokonano już 78 zmian harmonogramów (poprzez aneksowanie tych umów). W wyniku tych 78 zmian harmonogramów Partnerstwa zmniejszyły zapotrzebowanie na środki niezbędne do realizacji projektów w omawianym okresie i przesunęły potrzeby w tym zakresie na okresy późniejsze. Pierwotnie Partnerstwa zgłosiły zapotrzebowanie na kwotę 271,8 mln zł, która w wyniku zmian w harmonogramach płatności uległa zmniejszeniu do wysokości 238,9 mln zł, tj. aż o prawie 33 mln zł (tj. o 12%). Mimo tak znaczącego zmniejszenia pierwotnie planowanych płatności do dnia 31 sierpnia br. Partnerstwa wystąpiły zaledwie o 176,8 mln zł, czyli o 62 mln zł mniej niż planowano po zmianach, a aż o prawie 95 mln zł mniej niż wynikałoby to z harmonogramów przed zmianami. Najbardziej jednak niepokojący jest niski poziom wydatkowania i rozliczania środków przekazanych Partnerstwom, co najlepiej obrazują dane dotyczące wniosków o płatność złożonych przez Partnerstwa w KSW do dnia 31 sierpnia 2006 r.

Do końca sierpnia KSW otrzymała 272 wnioski o płatność, które dokumentują wydatkowanie zaledwie 62,4 mln zł tj. 35 % środków przekazanych na rachunki bankowe Partnerstw. Z kwoty wydatków przedłożonych przez Partnerstwa we wnioskach o płatność KSW mogła uznać za prawidłowo udokumentowane wydatki na kwotę 48,9 mln zł. Trzeba jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że powyższa kwota wydatków uznanych przez KSW za kwalifikowalne, jest niższa od kwoty zawartej w przekazanych wnioskach o płatność o prawie 13,5 mln zł. Oznacza to, że średnio ponad 21% wydatków deklarowanych we wnioskach o płatność było niekwalifikowalne. Kwota 13,5 mln zł nie została zaakceptowana do rozliczenia z uwagi na występujące błędy oraz nieprawidłowości we wnioskach a także w dokumentacji wydatków. Chcemy w tym miejscu, kolejny już raz, zwrócić Państwa uwagę na najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości, jakie są powodem nie uznawania za kwalifikowalne wydatków przedstawianych we wnioskach o płatność. Są to w szczególności: brak dokumentów źródłowych, wymaganych oświadczeń, potwierdzeń płatności, brak dokumentów rozliczających Partnerów z Administratorem, niedostosowanie rodzaju zawartej umowy (cywilno – prawnej, czy o pracę) do faktycznego przedmiotu umowy, nieprawidłowa kalkulacja kwoty kwalifikowanej, nieprawidłowości w rozliczaniu podróży krajowych i zagranicznych. Niezbędna jest zatem szczególna staranność w przygotowaniu wniosków o płatność i dokumentacji do tych wniosków dołączanej, co w konsekwencji przyczyni się do poprawienia przepływu środków i ich wykorzystania.

Niezależnie od powyższego zwracamy Państwa uwagę na fakt, że do dnia 31 sierpnia br. 10 Partnerstw nie rozliczyło płatności zaliczkowych (nie potwierdziło wydatkowania 80% zaliczki otrzymanej na finansowanie projektu), w tym 5 nie złożyło nawet jednego wniosku pośredniego cząstkowego

Nie można jednak w tym miejscu nie zauważyć, że są również Partnerstwa działające dobrze, bez poważniejszych zastrzeżeń. W szczególności wymienić trzeba te, które:

 • nie aneksowały umów o dofinansowanie Dzialania 2 i nie dokonały zmian w harmonogramach – są to Partnerstwa realizujące projekty: „Partnerstwo dla Zawidawia. Program Zakrzów. Peryferie Lokomotywą dla Wrocławia” (A 0364 d2), „Na Fali” (D 0450 d2), „Mentoring przez IT” (F 0238 d2).
   
 • nie miały dotychczas problemów z rozliczaniem otrzymanych płatności – są to Partnerstwa realizujące projekty: „Rozwój umiejętności życiowych młodych intelektualnie sprawnych ale ruchowo niepełnosprawnych MISARN” (A 0126 d2), „EUROSTER – Partnerstwo na rzecz zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego” (F 0515 d2).

Na zakończenie chcemy jeszcze zwrócić Państwa uwagę na strukturę zrealizowanych dotychczas wydatków. Otóż do dnia 31 sierpnia br. wydatki kwalifikowalne poświadczone przez KSW w ramach wniosków o płatność poniesione na rzecz personelu to aż 63% ogółu wydatków, a wydatki związane z udziałem Beneficjentów Ostatecznych to tylko 5,5% wydatków.

Szanowni Państwo, Krajowa Struktura Wsparcia samodzielnie lub wspólnie z Instytucją Zarządzającą podjęła wiele działań mających na celu usprawnienie całego procesu realizacji projektów, w tym również realizacji płatności i weryfikacji wniosków. Opracowany został nowy wzór umowy o dofinansowanie Działania upraszczający, w porównaniu z dotychczas obowiązującym, realizację projektu, jednakże dotychczas jedynie 17 Partnerstw wystąpiło o zmianę umowy o dofinansowanie Działania 2. Od początku Działania 2 do końca sierpnia br. KSW zrealizowała jedenaście szkoleń finansowych dla personelu Partnerstw. Opracowano i opublikowano na stronie internetowej 50 komunikatów dotyczących spraw finansowych, w których wyjaśniano zasady programu, stosowanie aktów prawnych oraz omawiano wprowadzone uproszczenia w tym zmniejszenie liczby dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. Przeprowadzono 46 indywidualnych konsultacji dla Partnerstw odnoszących się tylko i wyłącznie do problemów danego PRR. Niemniej jednak bez Państwa mobilizacji i intensyfikacji działań – realizacja projektów, a zatem i wykorzystanie zaplanowanych środków jest poważnie zagrożone Apelujemy zatem o dołożenie wszelkich starań w celu przyspieszenia realizacji zadań w ramach projektów, a co za tym idzie – wykorzystania środków planowanych na ten cel.

 
Powrót na górę
2006-09-20
13.

Jak w rozliczeniu projektu PIW EQUAL odliczać podatek VAT jeżeli podmiot prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną z podatku?

 

Informujemy, że w przypadku gdy Partner/Administrator nie ma możliwości odliczenia całej kwoty VAT naliczonego - gdyż prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną z podatku – to strukturę (proporcje) pozwalającą na określenie kwoty VAT do odliczenia w odniesieniu do PIW EQUAL wylicza się wg ogólnie przyjętych zasad.
 
Powrót na górę
2006-09-12
12.

Czy nadal obowiązują proporcje 75%/25% finansowania PIW EQUAL?

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie przyjęcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948) proporcje finansowania są następujące: 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i 25% z krajowych środków publicznych. Proporcje te są ustalone dla całego okresu realizacji projektów PIW EQUAL i nie uległy zmianie.
 
Powrót na górę
2006-09-07
11.

Czy koszty rejestracji firm/przedsiębiorstw społecznych są kwalifikowalne?


 

Informujemy, że koszty rejestracji firm/przedsiębiorstw społecznych są kosztami kwalifikowanymi. Środki na ten cel, o ile nie były wcześniej zaplanowane, należy wygospodarować w ramach budżetu.
 
Powrót na górę
2006-09-04
10.

Czy jest możliwe, aby Partner, który wcześniej nie wykazał kosztów związanych z najmem lokalu biurowego wynajął jednak na potrzeby realizacji projektu dodatkowe pomieszczenie biurowe (w biurze tym pracowałyby osoby, które zajmują się realizacją projektu)?

 

Wynajęcie dodatkowego pomieszczenia jest do zaakceptowania jeżeli  Partnerstwo uważa to za niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu, przy czym:

- jeżeli Partner nie zatrudnia do obsługi projektu personelu na podstawie umowy o pracę - nie może wynająć lokalu biurowego, wówczas wynajmującym dodatkową powierzchnię powinien być Administrator;

- w każdym przypadku środki na finansowanie wynajmu dodatkowej powierzchni Partnerstwo musi wygospodarować w ramach przydzielonego budżetu, a ewentualne zmiany budżetu i aneksowanie umowy o dofinansowanie Działania 2 muszą odbyć się zgodnie z obowiązującą procedurą.

 
Powrót na górę
2006-08-30
9.

Jakie wydatki będą kwalifikowalne w Działaniu 3?

 

Generalnie kwalifikowalne będą wydatki związane z wynagrodzeniami  personelu, usługami telekomunikacyjnymi, kopiowaniem i opłatami kurierskimi i pocztowymi. Natomiast wydatki na czynsz mogą być kwalifikowalne jedynie w sytuacji gdy będzie właściwie uzasadniona potrzeba utworzenia (utrzymywania) biura dla Działania 3 i co najmniej część osób (co najmniej jedna)  będzie zatrudniona na podstawie umowy o pracę.

 
Powrót na górę
2006-08-25
8.

Jakie obowiązują zasady w sprawie odzyskiwania kwot wydatkowanych nieprawidłowo? (Komunikat specjalny nr 88, 25.09.2006r.)

 

W załączeniu wytyczne Instytucji Zarządzającej EQUAL w zakresie Odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych oraz korekt finansowych w ramach programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006.


Zwracamy uwagę na fakt, że w ramach niniejszego dokumentu dokonano wyraźnego podziału na rozliczenie nieprawidłowości oraz rozliczenie korekt finansowych podlegających zwrotowi. Podział ten wynika z faktu, że wyłącznie w przypadku nieprawidłowości istnieje wymóg informowania zgodnie z systemem przyjętym w ramach PIW EQUAL oraz obowiązek naliczania odsetek umownych.
 

 
Powrót na górę
2006-08-24
7.

Czy od świadczeń na uruchomienie działalności gospodarczej należy zapłacić podatek dochodowy? (Komunikat specjalny nr 54, 25.05.2006r.)

 

Informujemy, iż Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) osób fizycznych wypłaconych w latach 2005-2006, tj. od świadczeń na uruchomienie działalności gospodarczej stanowiących pomoc udzielaną zgodnie z zasadą de minimis w ramach projektów PIW EQUAL.

Szczegóły w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 73, poz. 507).

 
Powrót na górę
2006-08-22
6.

Czy i w jakiej sytuacji należy zwracać otrzymane środki? Co z odsetkami? (Komunikat specjalny nr 52, 17.05.2006r.)

 

Przypominamy, że na podstawie postanowień par. 12 i par. 15 umowy o dofinansowanie Działania – Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części lub całości środków wraz z odsetkami, jeżeli środki te były wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
 
Powrót na górę
2006-08-21
5.

Kto i kiedy przeprowadzi audyt zewnętrzny PRR? (Komunikat specjalny nr 50, 10.05.2006r.)

 

Na podstawie postanowienia umowy pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Krajową Strukturą Wsparcia, dotyczącego organizowania audytu zewnętrznego dla Partnerstw na Rzecz Rozwoju – wybrana została firma audytorska "Doradca Auditors". Firma ta w ciągu najbliższych trzech miesięcy przeprowadzi audyty z Działania 1 i 2 lub tylko z Działania 1 następujących projektów:

 • A0422
 • A0678
 • D0083
 • D0249
 • D0443
 • D0554
 • F0326
 • F0576
 • G0590
 • I0503
   

Terminy  audytów, a także dokumenty niezbędne do jego przeprowadzenia firma audytorska będzie każdorazowo uzgadniać z Administratorem Partnerstwa.

 
Powrót na górę
2006-06-08
4.

Czy są wytyczne w sprawie audytu projektów realizowanego przez PRR? (Komunikat specjalny nr 48, 24.04.2006r.)

 

W załączeniu  wytyczne Instytucji Zarządzającej EQUAL dotyczące audytu projektów EQUAL zleconego przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju w trakcie realizacji Działania 2.

 
Powrót na górę
2006-05-16
3.

Kiedy będzie audyt Komisji Europejskiej? (Komunikat specjalny nr 44, 04.04.2006r.)

 

 
Powrót na górę
2006-05-02
2.

Jaka jest interpretacja w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektów? (Komunikat specjalny nr 37, 15.03.2006r.)

 

W załączeniu pismo Ministerstwa Finansów skierowane do Instytucji Zarządzającej EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Przytoczona w w/w piśmie podstawa prawna jest właściwa do zastosowania również w PIW EQUAL. Z tego też względu, KSW zwraca się do Partnerstw o stosowanie tej samej podstawy prawnej w wystąpieniach o interpretacje przepisów ustawy do właściwych im Urzędów Skarbowych.

 
Powrót na górę
2006-04-27
1.

Jak postępować z przychodami uzyskiwanymi w toku realizacji projektu? (Komunikat specjalny nr 3, 22.08.2005r.)

 

W załączeniu informacja na temat rozliczania przychodów z tytułu wsparcia otrzymywanego ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 oraz instrukcję wypełniania Załącznika nr 4 do umowy dofinansowania Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 - do stosowania dla Działania 2 i 3.

 
Powrót na górę