PYTANIA I ODPOWIEDZI | IV. ŚRODKI TRWAŁE


PYTANIA I ODPOWIEDZI

2008-07-28
20.

Prosiłbym o komentarz do poniższej sytuacji. Zgodnie z opinią KSW, zamieszczoną na tych stronach, spółdzielnia, która znajduje się w stanie likwidacji lub ogłosiła upadłość, do dnia 31 sierpnia 2009 jest zobowiązana przekazać wszystkie, uzyskane ze sprzedaży majątku zakupionego w ramach pomocy pochodzącej z PIW EQUAL, środki do IZ, co oznacza, że nie może pokryć z uzyskanych środków własnych zobowiązań.. Chciałbym zatem zapytać, jak przedstawia się sytuacja, w której majątek spółdzielni (dodajmy: nie będącej formalnie członkiem Partnerstwa, lecz posiadającej umowę na dofinansowanie z Administratorem projektu), zakupiony ze środków EQULA, może stać się przedmiotem komorniczego postępowania egzekucyjnego. Czy ww. część majątku spółdzielni zostaje wyłączona spod możliwość zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym? Jak w sytuacji wszczęcia postępowania egzekucyjnego powinien zachować się podmiot reprezentujący spółdzielnię? Czy powinien poinformować prowadzącego czynności komornika o fakcie, że większość majątku spółdzielni została zakupiona za środków EQUAL-lowskich, (naturalnie są one odpowiednio oznakowane) oraz czy powinien również o fakcie ewentualnego zajęcia części majątku „equalowskiego" powiadomić KSW lub IZ?

Podtrzymujemy odpowiedź udzieloną na pyt. nr 19,  a ponadto przypominamy, że zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowalności : „W przypadku firm/spółdzielni socjalnych, które wyposażone zostały w środki trwale, po zakończeniu realizacji projektu środki trwałe zakupione ze środków PIW EQUAL powinny być wykorzystywane zgodnie z celami, dla realizacji których firmy/spółdzielnie socjalne powstały.". KSW nie jest właściwym podmiotem do rozstrzygania w sprawach komorniczych.

 
Powrót na górę
2008-07-23
19.

Chciałbym się dowiedzieć czy spółdzielnia socjalna, powstała w ramach projektu finansowanego z PIW EQUAL, w sytuacji w której po zakończeniu projektu zostałaby postawiona w stan upadłości lub likwidacji, może spieniężyć sfinansowane z PIW EQUAL środki trwałe na pokrycie zadłużenia (postepując zgodnie z przepisami dotyczącymi upadłości i likwidacji spółdzielni), czy jest też zobowiązana do zwrotu uzyskanych ze sprzedaży środków IZ. W Podręczniku kwalifikowalności wydatków, w podrozdziale 2.3.7 "Przeznaczenie środków trwałych po zakończeniu realizacji projektu" mowa jest, że spółdzielnie socjalne po zakończeniu projektu powinny wykorzystywać zakupione ze środków PIW EQUAL środki trwałe zgodnie z celami, dla których spółdzielnie powstały. Co zatem w sytuacji postawienia spółdzielni w stan likwidacji lub upadłości?

Należy postępować zgodnie z zasadami dla PIW EQUAL i obowiązującymi przepisami. W przypadku likwidacji spółdzielni w okresie zamykania Programu i rozliczania projektów środki ze sprzedaży środków trwałych zakupionych w ramach projektu powinny być rozliczone jako przychód i zwrócone IZ.
Natomiast w przypadku likwidacji spółdzielni  po 30 sierpnia 2009 r. (data przekazania poświadczenia i zestawienia wydatków przez IZ do IPł)  - należy postępować wyłącznie  zgodnie z  przepisami regulującymi likwidację spółdzielni socjalnych.
W każdym przypadku można dokonać darowizny na rzecz innych podmiotów (zgodnie z warunkami zawartymi w Podręczniku kwalifikowalności wydatków) tak, aby środki trwałe były wykorzystywane do celów dla realizacji których zostały kupione (np. darowizna na rzecz innej spółdzielni socjalnej).

 

 
Powrót na górę
2008-05-12
18.

W związku z ukazaniem się komunikatu nr 177 który powołuje się na podręcznik Kwalifikowalność wydatków w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006" - wersja III (pkt 2.3.7). dotyczącego przekazania sprzętu komputerowego, treść punktu przytaczamy poniżej 2.3.7. Przeznaczenie środków trwałych po zakończeniu realizacji projektu W przypadku gdy Partnerstwo/beneficjent ostateczny zakończy uczestnictwo w PIW EQUAL zarówno w trakcie trwania programu czy po jego zakończeniu, niedopuszczalna jest sytuacja, w której zakupione środki trwałe w ramach Programu wykorzystywane byłyby do działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku. PRR/beneficjenci ostateczni nie mogą również sprzedać przedmiotowych środków trwałych dla zysku ani nie mogą one służyć jako wkład własny w ramach współfinansowania innych projektów finansowanych ze środków publicznych. W przypadku sprzedaży środków trwałych, uzyskane z niej środki powinny być traktowane jako przychód i zwrócone Instytucji ZarządzającejEQUAL.Podmioty tworzące PRR, które zakupiły środki trwałe, po zakończeniu realizacji projektu w ramach PIW EQUAL mogą wykorzystywać te środki trwałe pod warunkiem wykorzystywania ich do celów, dla realizacji których zostały zakupione.W związku z powyższym w przypadku zakończenia realizacji projektu w ramach PIW EQUAL: dla projektów realizowanych przez organizacje nie działające w celu osiągnięcia zysku: środki trwałe powinny zostać wykorzystane do realizacji innego projektu finansowanego ze środków publicznych, przekazane do organizacji pożytku publicznego, przedszkoli, szkół i innych instytucji, których cel funkcjonowania, z racji charakteru swojej działalności, nie polega na osiągnięciu zysku lub powinny służyć działalności statutowej danej organizacji. Zwracamy się z zapytaniem o możliwość przekazania sprzętu komputerowego na działalność statutową związków zawodowych biorących udział w projekcie DWW. Informujemy iż związki odczuwają stałe braki sprzętu komputerowego, a jest on w dobie społeczeństwa informatycznego niezbędny do prowadzenia każdej działalności nie tylko związkowej. Dzięki w/w sprzętowi komputerowemu możemy usprawnić wiele działań dotyczących naszych związkowców, a byłych beneficjentów projektu DWW. Nadmieniamy, że statuty poszczególnych organizacji związkowych znajdują się na poniższych stronach internetowych. Związku ZZPE w którego strukturę wchodzi MOZ ZZPE ZM MESKO SA dostępny jest na stronie www.zzpe.org.pl, statut ZZPE BUMAR-ŁABĘDY SA dostępny jest na stronie www.bumar.gliwice.pl/zzpe, statut MKZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ZM MESKO SA na stronie www.solidarnosc.org.pl, statut NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 przy ZM BUMAR-ŁABĘDY SA na stronie www.solidarnosc80.pl. Prosimy o pilną odpowiedź.

 

Biorąc pod uwagę to, że związek zawodowy jest organizacją pozarządową nie działającą dla zysku jest możliwe dokonanie darowizny sprzętu komputerowego na rzecz organizacji związkowych. Zwracamy jedynie uwagę na konieczność zachowania wszelkich warunków związanych z darowizną sprzętu określonych w Podręczniku kwalifikowalności wydatków (wersja III), w tym m.in. oznakowania sprzętu przez cały okres użytkowania.
 
Powrót na górę
2008-03-17
17.

Jeden z Partnerów w trakcie trwania projektu zakupił komputer, typu laptop. Zakup komputera został zakwalifikowany jako niskocenny środek trwały. Jednocześnie Partner ten poinformował nas, że po zakończeniu projektu nie będzie uczestniczył w innych projektach realizowanych ze środków UE, a jego działalność jest i będzie ukierunkowana na zysk. W związku z powyższym proszę o informację, w jaki sposób należy przekazać ww. sprzęt na rzecz Krajowej Struktury Wsparcia?

 

Zgodnie z podręcznikiem „Kwalifikowalność wydatków w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006" wersja III, rozdz. 2.3.7. - w opisanej sytuacji należy sprzęt sprzedać, a uzyskane w ten sposób środki powinny być traktowane jak przychód i zwrócone Instytucji Zarządzającej PIW EQUAL.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w żadnej informacji dotyczącej przeznaczenia sprzętu po zakończeniu projektu nie przewidywano możliwości przekazania sprzętu na rzecz KSW lub IZ. Sugerujemy zapoznanie się z ww podręcznikiem i przyjęcie rozwiązania zgodnego z zasadami tam przedstawionymi.

 
Powrót na górę
2008-02-19
16.

Komunikat 177 mówi, iż należy w ostatnim sprawozdania wykazać jak zostaną wykorzystane środki trwale po zakończeniu projektu Jakie są konsekwencje sytuacji gdy Partner nie sprzeda ani nie przekaże do organizacji pożytku publicznego środków trwałych a sam nie będzie realizował innego projektu finansowanego ze środków publicznych? A co w sytuacji gdy sprzedaż środków trwałych nastąpi po złożeniu wniosku o płatność i rozliczeniu projektu? Czy występuje konieczność korygowania wniosku o płatność? 

 

Administrator powinien wyegzekwować od Partnerów decyzje dot. przeznaczenia środków trwałych po zakończeniu projektu i ewentualną sprzedaż tych środków - jeszcze przed sformułowaniem sprawozdania końcowego i wniosku o płatność końcową.
  
Jeśli sprzedaż środków trwałych nastąpi po złożeniu końcowego wniosku o płatność i rozliczeniu projektu, ale przed 14 sierpnia br. - konieczne będzie sporządzenie korekty sprawozdania i wniosku (zob. „Wytyczne dot. zamknięcia pomocy..."). Jeśli w terminie późniejszym - będzie to nieprawidłowość, od której zostaną naliczone odsetki. Zwracamy ponadto uwagę na to, że kontrole dokumentacji projektu mogą mieć miejsce do końca 2013 r. - w każdym przypadku wykrycia nieprawidłowości konsekwencją może być konieczność zwrotu środków (z odsetkami).
 
Powrót na górę
2008-01-09
15.

Administrator planuje przekazać zarówno działania merytoryczne jak i środki trwałe związane z tym działaniem podmiotowi który nie był członkiem Partnerstwa. Ma na to zgode wszystkich Partnerów PRR. Jakie kroki powinien podjąc? Dodam że nowy podmiot jest świadomy wszystkich obowiązków wynikających z tej umowy.

 

Problem jest sformułowany nieprecyzyjnie, w szczególności co do rodzaju stosunku prawnego pomiędzy Administratorem a tym nowym podmiotem. Kluczowe w tej sprawie jest rozstrzygnięcie czy to ma być podwykonawstwo, czy nowy Partner w PRR?

Odpowiednio do planowanej roli nowego podmiotu należy zastosować zasady zawarte w Podręczniku kwalifikowalności (podwykonawstwo) lub wynikające z zapisów umowy o PRR i umowy o dofinansowanie Działania.Ponadto, zwracamy uwagę na to, że przekazanie jakiemukolwiek podmiotowi środków trwałych zakupionych w ramach projektu może odbyć się w drodze darowizny, umowy użyczenia lub sprzedaży.

 
Powrót na górę
2007-11-08
14.

Czy Administrator projektu, będąc nabywcą środków trwałych w projekcie EQUAL, wyodrębniając i wyprowadzając na rynek, zgodnie z celami projektu, swoje struktury, które przybierają różne formy organizacyjne prawa handlowego, może przekazać środki trwałe zgromadzone jako warsztaty pracy w/w struktur (które były niezbędne do przeprowadzenia całego eksperymentu) opuszczającym projekt strukturom, jako:
1. odsprzedanie po cenie 1% wartości rynkowej
2. przekazanie jako darowizna.
 

 

Z uwagi na to, że generalną zasadą jest aby sprzęt zakupiony ze środków projektu po zakończeniu projektu był wykorzystywany do celów dla realizacji których został zakupiony wydaje się zasadne podarowanie tego sprzętu przez Administratora projektu strukturom stworzonym w toku jego realizacji. Warunkiem jest, aby podmiot obdarowany poniósł wszelkie koszty związane z darowizną. Ponadto obdarowany powinien zobowiązać się do oznakowania sprzętu przez cały okres jego użytkowania, iż jego zakup został sfinansowany ze środków EFS oraz złożyć oświadczenie, iż sprzęt ten nie będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku (warunek ten nie dotyczy firm/spółdzielni socjalnych).


W świetle zasad obowiązujących w toku realizacji projektów nie widzimy podstaw do odsprzedania sprzętu po proponowanej cenie równej 1% wartości rynkowej.


Przed ewentualnym dokonaniem darowizny należy zwrócić się do KSW o zgodę na jej dokonanie przedstawiając szczegółowo przedmiot potencjalnej darowizny oraz podmioty obdarowywane i ich sytuację.

 
Powrót na górę
2007-09-19
13.

1) Komu przysługuje prawo własności do środków trwałych nabytych przez partnera w związku z realizacją projektu ze środków przyznanych na mocy umowy o dofinansowanie?
2) Jeśli właścicielem przedmiotowych środków trwałych jest partner, to czy winien on przenieść własność opisanych w pkt 1 środków na administratora lub inny podmiot w drodze czynności prawnej pod tytułem darmym?
3) Jeśli odpowiedź na pytanie określone w pkt 2 jest twierdząca, to czy koszty tej czynności prawnej, tj. podatku od darowizn względnie taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT (przy zachowaniu formy z art. 890 § 1 Kc) są kosztami kwalifikowalnymi?

 

Ad. 1 - W przypadku gdy Partner dokonał zakupów środków trwałych w ramach przydzielonego mu na podstawie umowy o dofinansowanie Działania i umowy DPA budżetu – jest właścicielem środków trwałych.
Ad. 2 - Wystąpienie Partnera z PRR winno odbyć się w zgodzie z zapisami DPA dotyczącymi rozwiązania umowy. Rozwiązując umowę strony powinny uzgodnić warunki rozwiązania, w tym np. przeznaczenie środków trwałych zakupionych przez Partnera.

Jeśli zakupione środki trwałe pozostaną u byłego Partnera wówczas:

 • Partner może wykorzystywać środki trwałe do celów, dla realizacji których został zakupiony;
 • W przypadku gdy Partner jest organizacją nie działającą w celu osiągnięcia zysku powinien wykorzystać środki trwałe do realizacji innego projektu współfinansowanego z EFS lub do realizacji własnej działalności statutowej;
 • W przypadku gdy Partner jest podmiotem działającym w celu osiągnięcia zysku powinien te środki trwałe wykorzystać do realizacji innego projektu współfinansowanego z EFS lub przekazać je organizacji pożytku publicznego, przedszkolom, szkołom lub innym instytucjom, które nie działają dla osiągnięcia zysku. Dopuszcza się też możliwość zwrotu środków trwałych do IZ. W przypadku dokonania darowizny należy wcześniej uzyskać zgodę KSW i IZ.

Ad. 3 - W przypadku dokonania darowizny środków trwałych – wszystkie koszty z tym związane (np. podatek od spadków i darowizn) pokrywa podmiot obdarowany. Są to koszty niekwalifikowalne. Ponadto, obdarowany powinien zobowiązać się (np. oświadczeniem), iż sprzęt ten nie będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku, że w całym okresie użytkowania oznakuje sprzęt / środki trwałe, iż zakup został sfinansowany ze środków EFS.

 
Powrót na górę
2007-09-10
12.

Czy wydatek na nabycie samochodu (jako reinwestycja w Projekt IW Equal) stanowi koszt kwalifikowalny i czy może być wykorzystywany przez Stowarzyszenie po zakończeniu Programu IW Equal?

 

Co do zasady wydatek na zakup samochodu w PIW EQUAL jest nie kwalifikowalny. Niemniej jednak, wyłącznie w sytuacji gdy przedsiębiorstwo społeczne otrzymuje dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej - może wystąpić do IZ za pośrednictwem KSW o zgodę na sfinansowanie w ramach tej dotacji zakupu samochodu niezbędnego do prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej firmy (nie jest możliwe uzyskanie zgody na zakup pojazdu do ogólnej dyspozycji pracowników firmy, w tym osób zarządzających firmą). Wniosek/prośbę ze szczegółowym uzasadnieniem należy skierować do KSW. Wyjaśniamy, iż w przypadku uzyskania zgody IZ - zakup samochodu musi spełniać wszystkie warunki kwalifikowalności wydatków, a samochód podlegać będzie zasadom użytkowania określonym dla środków trwałych w PIW EQUAL. (zob. odpowiedź na pyt. 238).
 
Powrót na górę
2007-06-15
11.

Czy w opisanej sytuacji Partner projektu może wydzierżawić zakupione dzięki dotacji środki trwałe innej osobie, zainteresowanej prowadzeniem herbaciarni, niwelując w ten sposób istotne koszty ponoszone przez firmę społeczną oraz zapewniając jej stały strumień dochodów z tytułu dzierżawy? 

 

W opisanej sytuacji nie można wydzierżawić środków trwałych – należy albo pozostawić w firmie społecznej i wykorzystać do działalności prowadzonej przez firmę albo sprzedać środki trwałe a przychód rozliczyć jako przychód projektu.
 
Powrót na górę
2007-05-23
10. Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu jest partnerem w projekcie Partnerstwo-Rodzina-Równość-Praca o numerze G0062d2. Jednym z działań w projekcie jest testowanie telepracy jako narzędzia ograniczającego ilość urlopów wychowawczych. Sprzęt, na którym będę pracować beneficjentki kupujemy w ramach projektu. Wśród naszych beneficjentek, które będą pracować w systemie telepracy są 2 panie, które jeszcze nie są w ciąży. Nasze pytanie dotyczy sprzętu, który im przekażemy - czy po zakończeniu ich udziału w projekcie sprzęt przechodzi na ich własność, czy też pozostaje własnością Izby i powinien być nam przekazany przez beneficjentki?

Wątpliwość budzi zakwalifikowanie pań, które nie są jeszcze w ciąży jako BO projektu testującego telepracę jako narzędzia ograniczającego ilość urlopów wychowawczych.

Niezależnie od powyższego – sprzęt jest własnością Partnera i na zakończenie projektu BO powinny sprzęt zwrócić. Można też, po zakończeniu projektu, rozważyć sytuację przekazania (darowania) sprzętu BO z wszelkimi tego konsekwencjami np. podatkowymi czy z zakresu pomocy publicznej.

 
Powrót na górę
2007-03-07
9.

Czy istnieje możliwość sprzedaży i ponownego zakupu sprzętu laboratoryjnego? Czy dotychczasowe koszty używania sprzętu sprzedanego zostaną uznane za kwalifikowane?


 

Decyzja o sprzedaży sprzętu zakupionego ze środków PIW EQUAL wiąże się z koniecznością zwrotu przychodu osiągniętego ze sprzedaży. Dotychczasowe koszty użytkowania nie będą uznane za kwalifikowalne jeżeli nabycie środków nastąpiło z naruszeniem litery prawa.
 
Powrót na górę
2007-02-25
8.

Niektórzy z naszych Partnerów w najbliższych miesiącach zakończą swoje działania merytoryczne związane z realizacją poszczególnych projektów pilotażowych. W związku z tym powstało pytanie o sposób postępowania z zakupionym na rzecz projektu sprzętem komputerowym i wyposażeniem biura. Czy istnieje możliwość pozostawienia tego sprzętu do wykorzystania przez Partnera? Czy istnieją wytyczne co do sposobu postępowania z zakupionym sprzętem po zakończeniu projektu?

 

Sprzęt zakupiony w trakcie realizacji projektów ze środków PIW EQUAL może pozostać u Partnera/Partnerów, przy czym należy pamiętać, że:

 • W przypadku gdy Administrator/Partner/Partnerstwo zakończy uczestnictwo w PIW EQUAL zarówno w trakcie trwania Programu jak i po jego zakończeniu, niedopuszczalna jest sytuacja, w której sprzęt zakupiony w ramach Programu wykorzystywany byłby przez podmioty, które wchodziły w skład Partnerstwa do działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku.
 • Nie można również sprzedać tego sprzętu dla zysku, ani nie może on służyć jako wkład własny w ramach współfinansowania innych projektów finansowanych ze środków publicznych. W przypadku sprzedaży sprzętu środki uzyskane z tej sprzedaży powinny być traktowane jako przychód i zwrócone Instytucji Zarządzającej EQUAL.

Sugerujemy ponadto zapoznanie się z odpowiedziami udzielonymi na pyt. Nr 2 i nr 7 w Zakładce "Środki trwałe" w niniejszej Bazie Pytań i Odpowiedzi.

 
Powrót na górę
2006-12-21
7.

W nawiązaniu do Komunikatu specjalnego nr 56 prosimy o interpretację niedopuszczalności wykorzystywania sprzętu/środków trwałych sfinansowanych ze środków EQUAL do działalności gospodarczej dla osiągnięcia zysku: w sytuacji inwestycji w obcych środkach trwałych (w wynajmowanych lokalach), w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w przypadku spółdzielni socjalnych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej:

 • W przypadku gdy Partnerstwo dokonało ulepszenia w obcych środkach trwałych przystosowując je do stanu umożliwiającego prawidłową realizację projektu, koszt takich prac stanowi wydatek kwalifikowalny. W tej sytuacji po zakończeniu realizacji projektu, ewentualny zysk osiągnięty przez właściciela środka trwałego z tytułu jego ulepszenia nie podlega zwrotowi.
 • W przypadku osób bezrobotnych, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zakupiły środki trwałe oraz po zakończeniu projektu wykorzystują je do osiągnięcia zysku nie mają obowiązku zwrotu tych środków trwałych ani osiągniętego z tego tytułu zysku.
 • W przypadku firm/spółdzielni socjalnych, które wyposażone zostały w środki trwałe, po zakończeniu realizacji projektu sprzęt zakupiony ze środków PIW EQUAL powinien być wykorzystywany zgodnie z celami, dla realizacji których firmy/spółdzielnie socjalne powstały.

Jednocześnie przypominamy, iż w przypadku gdy Partnerstwo zakończy uczestnictwo w PIW EQUAL zarówno w trakcie trwania programu czy po jego zakończeniu, niedopuszczalna jest sytuacja, w której zakupiony sprzęt w ramach Programu wykorzystywany byłby przez podmioty, które wchodziły w skład Partnerstwa do działalności gospodarczej w celu osiągnięcia zysku.

 
Powrót na górę
2006-12-13
6.

Czy można podpisać umowę leasingową na obowiązujący okres dwóch lat, a jednocześnie raty rozłożyć w ten sposób, by w okresie trwania Działania 2 raty wyniosły łącznie 99% wartości całego leasingu dwuletniego a w pozostałych miesiącach nie objętych Działaniem 2 pozostały %? Czy tak rozłożone raty będą kwalifikowalne w całości, czy tylko w części dotyczącej raty, która obowiązywałaby, gdyby raty leasingowe zostały rozłożone równomiernie przez cały okres trwania leasingu?

 

Z punktu widzenia kwalifikowalności wydatków nie ma ani uzasadnienia ani możliwości, by raty leasingowe zapłacone ze środków projektu w okresie Działania 2 miały sfinansować 99% zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego za cały okres użytkowania samochodu dłuższy o 6 miesięcy od terminu zakończenia Działania 2.

Kwalifikowalne mogą być jedynie raty leasingowe proporcjonalne do okresu użytkowania środka trwałego na rzecz projektu w ramach danego Działania.

Warto zapoznać się z pkt 2.2.6. Podręcznika kwalifikowalności wydatków (wersja II).

 
Powrót na górę
2006-10-18
5.

Czy środki trwałe zakupione na potrzeby projektu oraz wydatki na modernizację budynków można rozliczyć jednorazowo, nie amortyzacją?

Informacje na ten temat są w Podręczniku kwalifikowalności wydatków (wersja II)  w pkt. 2.2.4. Dopuszczalne jest rozliczenie zakupu środków trwałych w formie jednorazowego zaliczenia wydatku w koszty niezależnie od wartości zakupionego środka trwałego pod warunkiem, że zakup tego środka trwałego:

 • był zaplanowany w budżecie Działania,
 • jest niezbędny do osiągnięcia głównego celu projektu,
 • jest najlepszą formą inwestycji,
 • a w przypadku zakupów powyżej 500 tys. zł lub przekraczających 10% budżetu Działania niezbędna jest zgoda Instytucji Zarządzającej.

Koszt zakupu pojazdów jest niekwalifikowalny.

 
Powrót na górę
2006-09-14
4.

Jakie koszty są kwalifikowalne w leasingu samochodu?

 

Kwalifikowalne są koszty związane bezpośrednio z leasingiem (rata leasingowa) ponoszone w trakcie realizacji projektu. Inne koszty, związane z umową leasingu, np. podatek, marża leasingodawcy, jak również koszt wykupu środka trwałego będącego przedmiotem leasingu nie stanowi wydatku kwalifikowanego w ramach PIW EQUAL. Ponadto zgodnie z podręcznikiem kwalifikowalności wydatków (wersja II) ? maksymalna kwota kwalifikowalna nie może przekroczyć wartości rynkowej sprzętu będącego przedmiotem leasingu.
 
Powrót na górę
2006-07-17
3.

Jakie mogą być formy przekazania (beneficjentom, w tym przedsiębiorcom) komputerów i serwera: użyczenie w użytkowanie na czas projektu, przekazanie na własność: a) po zakończeniu projektu, b) z chwilą przekazania?

 

Możliwe są następujące formy przekazania beneficjentom środków trwałych:

 • przekazanie w użytkowanie na czas projektu na podstawie umowy użyczenia,
 • przekazanie na własność z chwilą przekazania na podstawie umowy darowizny.

Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na ewentualne konsekwencje podatkowe przyjętego rozwiązania, a także konieczność zapewnienia wykorzystania przekazanych środków trwałych zgodnie z celami projektu.

 
Powrót na górę
2006-03-21
2.

Co ze sprzętem zakupionym w trakcie realizacji projektów? (Komunikat specjalny nr 56, 25.05.2006r.)

 

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej przypominamy, iż sprzęt zakupiony w trakcie realizacji projektów ze środków PIW EQUAL może być wykorzystywany wyłącznie w celach związanych z wdrażaniem tego programu.

W przypadku gdy Partnerstwo zakończy uczestnictwo w PIW EQUAL zarówno w czasie trwania programu, jak i po jego zakończeniu, niedopuszczalna jest sytuacja, w której sprzęt zakupiony w ramach Programu wykorzystywany byłby do działalności gospodarczej dla osiągnięcia zysku. Partnerstwa nie mogą również sprzedać przedmiotowego sprzętu dla zysku, ani nie może on służyć jako wkład własny w ramach współfinansowania innych projektów finansowanych ze środków publicznych.

W przypadku sprzedaży sprzętu środki uzyskane z tej sprzedaży powinny być traktowane jako przychód i zwrócone Instytucji Zarządzającej EQUAL. Zwracamy Państwa uwagę na to, że przedmiotem kontroli różnych organów może być zarówno sposób wykorzystania środków trwałych zakupionych ze środków EQUAL, jak również dokumentacja związana z realizacją Działania (w tym też Działania 1), która zgodnie z par. 18 umowy o dofinansowanie Działania musi być przechowywana przez Beneficjenta do dnia 31 grudnia 2013 r.

 
Powrót na górę
2006-03-20
1.

Czy wydatki związane z leasingiem operacyjnym są kwalifikowalne? (Komunikat specjalny nr 1, 17.08.2005r.)

 

Zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej z dnia 8 sierpnia 2005 r. nr DZF-VI-94096/22/TO/05, informujemy, że z powodu weryfikacji zapisów Podręcznika "Kwalifikowalności wydatków w ramach programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006" w kwestii możliwości współfinansowania leasingu, Instytucja Zarządzająca EQUAL dopuszcza kwalifikowanie wydatków związanych z umową leasingu operacyjnego zawierającą opcję wykupu zgodnie z zasadą 10, pkt 3.3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych. Z uwagi na powyższe, w najbliższym czasie zapisy Podręcznika kwalifikowalności zostaną odpowiednio zmienione.
 
Powrót na górę