PYTANIA I ODPOWIEDZI | I. GENERATOR WNIOSKÓW


PYTANIA I ODPOWIEDZI

2008-05-14
9.

Końcowy generator wniosku płatniczego dotyczący działania 2 musi być złożony nie póżniej niż 31.05.2008 r. gdzie w pozycji 22 nalezy wpisać wartość naliczonych odsetek bankowych. Odsetki bankowe za kwiecien, maj zostaną dopisane do konta bankowego w dniu 30.06.2008 (naliczanie kwartalne). Proszę o informację, czy wykazane w generatorze odsetki bankowe wg. stanu na dzień 31.03.2008 będą zapisem prawidłowym.

 

Wniosek o płatność końcową powinien być złożony do końca 31 maja br i powinien uwzględniać zarówno wszystkie poniesione wydatki, jak i uzyskane przychody. W opisanym przypadku nie jest możliwe uwzględnienie we wniosku przyszłych przychodów z tytułu odsetek, a zatem Beneficjent powinien:

  • załączyć do wniosku oświadczenie wyjaśniające sytuację,
  • a w momencie uzyskania przychodu z odsetek będzie zobowiązany sporządzić korektę do wniosku (tabela korekt) i przekazać odsetki uzyskane w terminie  późniejszym na rachunek wskazany przez IZ.
 
Powrót na górę
2008-03-20
8.

1. Pracownik pracował w miesiącu marcu 2008 na podstawie umowy cywilno-prawnej, czy możemy wystawić mu rachunek oraz zapłacić za wykonaną pracę z datą na początku m-ca kwietnia 2008r, czy ten koszt zostanie uznany za kwalifikowalny?

2. Na podstawie umowy zawartej z firmą na opracowanie i wydruk biuletynu promującego PRR "MAYDAY", ostatni wydruk biuletynu nastąpi pod koniec m-ca marca 2008, czy wystawiona w miesiącu kwietniu 2008r. faktura za wykonane prace zostanie uznana za kwalifikowalną?

 

Należy postępować zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi zamykania projektów (na n/stronie w zakładce „Dokumenty" - „Poradniki"). W sytuacji, gdy realizacja Działania kończy się zgodnie z umową w marcu a faktury/rachunki wystawione w kwietniu będą dotyczyć wyłącznie zadań/prac zrealizowanych w marcu - będą to koszty kwalifikowalne pod warunkiem, że wszystkie inne wymogi kwalifikowalności wydatków zostaną spełnione (np. właściwe udokumentowanie wydatków). Trzeba jednak pamiętać, iż tego rodzaju przypadki muszą być rzeczywiście uzasadnione, tj. gdy z przyczyn obiektywnych nie mogły być załatwione w terminie do końca marca.
 
Powrót na górę
2008-02-25
7.

W nawiązaniu do Komunikatu 178 ograniczającego warunki możemy, niezależnie od zatrudnienia na umowę o pracę w ramach "przyznanych etatów" zatrudnić w ramach umowy zlecenia na okres 2 miesięcy osoby, które dotychczas wykonywały prace na rzecz projektu, a których zatrudnienie w ograniczonym zakresie jest nadal niezbędne? Dotyczy to m.in. osoby odpowiedzialnej za organizację zadań, w związku z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych. Księgowa Danuta Gulko

 

Nie jest możliwe zatrudnienie dodatkowych osób ponad limity określone w Komunikacie, przy czym zwracamy Państwa uwagę, że jeśli limit wynosi na przykład 2 osoby/etaty to oznacza, iż można zatrudnić maksymalnie 2 osoby na pełny etat lub 4 osoby na ½ etatu (mogą to być osoby zatrudnione na podstawie umowy - zlecenie).
 
Powrót na górę
2008-02-15
6.

W związku z analizą wykonania budżetu, stwierdzilismy, że nieprawidłowo zakwalifikowano we wniosku o płatność do kat. III wydatki, które powinny być w kat. IV. Prosimy o informację czy istnieje obowiązek korekty przyjętego już wniosku o płatność i w jakiej formie należy dokonać korekty ( pisemna informacja czy również storno zapisu w generatorze, który nie uwzględnia zapisów ze znakiem minus.) Danuta Gulko - księgowa
 

Zgodnie z wyjaśnieniem złożonym Opiekunowi projektu - wydatki, o których mowa w pytaniu dotyczą szkolenia dla BO. Należy zatem dokonać korekty z wykorzystaniem  przekazanej Państwu przez Opiekuna tabeli "Zestawienie korekt finansowych". Wypełnioną i podpisaną tabelę należy przesłać z najbliższym Wnioskiem Beneficjenta o Płatność.
 
Powrót na górę
2007-03-07
5.

Pytanie odnośnie tworzenia wniosku o płatność w generatorze wniosków. A mianowicie w rubryce "wniosek za okres" należy wpisać okres w jakim przypada kolejna transza środków czyli np. 2007.03.01 do 2007.03.31 (zgodnie z harmonogramem płatnośc powinna przypadać w marcu) jednak dokumenty rozliczeniowe dotyczą wczesniejszych okresów. I tak przy walidacji wniosku pojawia się komunikat: "zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem - poszczególne daty zapłaty nie powinny być wcześniejsze niż początkowa "data okresu" i późniejsze niż końcowa data okresu, za który przedstawiany jest wniosek (pkt. 1) numery lp wierszy zawierających ostrzeżenia...). Kolejne ostrzeżenie jakie wyskakuje przy walidacji wniosku to: " tabela uzyskany przychód w okresie objętym wnioskiem została niewypełniona". Partnerstwo nasze nie osiąga przychodów (wpisanie kwoty 0,00 nie pomaga). Jak wypełnić wniosek aby walidacja przeszła pomyślnie i nie było żadnych ostrzeżeń.

Wymienione ostrzeżenia pojawiają się w każdym WBOP, rzadko zdarza się aby wszystkie dokumenty zawarte we wniosku pochodziły z okresu, w którym akurat przypada kolejna transza płatności. Walidacja wniosku polega na usunięciu błędów (czerwone wykrzykniki), natomiast ostrzeżenia (żółte wykrzykniki) mogą i będą się pojawiać praktycznie zawsze i nie należy się tym martwić, nie mają one żadnego wpływu na proces "akceptacji" wniosku. Pole "tabela uzyskany przychód w okresie objętym wnioskiem została niewypełniona" należy pozostawić niewypełnione jeżeli faktycznie partnerstwo nie wygenerowało żadnego zysku.

 
Powrót na górę
2007-02-06
4.

W związku z pojawieniem się na stronie Ministerstwa Finansów nowego Generatora Wniosków nr 1.0.1.26 chciałabym się dowiedzieć w której wersji generatora wniosku 1.0.1.25 czy 1.0.1.26 należy sporządzić najbliższy wniosek o płatność? 

Zawsze należy stosować aktualną (najnowszą) wersję Generatora Wniosków. Kolejne wersje Generatora powstają po usunięciu zauważonych błędów.

 
Powrót na górę
2006-03-17
3.

Z jaką osobą należy skontaktować się w KSW celem otrzymania czystego wniosku do Generatora?

W celu otrzymania pliku (umowy wyeksportowanej z bazy SIMIK) należy się skontaktować z Opiekunem projektu. Następnie pobrać Generator Wniosków Płatniczych (GWP) ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

 
Powrót na górę
2005-12-05
2.

Czy Partnerzy mają składać do Administratora wnioski o płatność wypełnione w Generatorze, czy też w sposób w jaki było to robione do chwili obecnej czyli w Excelu? Istnieje bowiem zapis w umowie iż Partnerzy mają się rozliczać z Administratorem w sposób taki jak Administrator z Instytucją Wdrażającą. Czy Partnerzy mają składać do Administratora wniosek o płatność w wersji GWP czy Excel?  

Z uwagi na to, że system SIMIK wymaga jedynie wczytania wniosków o płatność funkcjonujących pomiędzy KSW a Administratorem, to sposób przekazywania wniosków pomiędzy Partnerami a Administratorem zależy od uzgodnień pomiędzy tymi podmiotami. Najnowsza wersja Generatora Wniosków Płatniczych posiada funkcję eksportu do Excel’a tab. 20 i jest już dostępna na stronach Ministerstwa Finansów. Odpowiednio do przyjętego rozwiązania należałoby utrzymać lub zmienić wspomniany zapis w umowie dotyczący tożsamości sposobu rozliczania pomiędzy Partnerem a Administratorem oraz Administratorem a KSW.

 
Powrót na górę
2005-12-02
1.

Czy we wnioskach o dofinansowanie Działania 3 tworzonych za pomocą Generatora Wniosków należy podawać dane wszystkich Partnerów?  

Po uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą informujemy, iż we wnioskach o dofinansowanie Działania 3, tworzonych za pomocą Generatora Wniosków, w punktach: 2.2 i 2.5 (w zależności od opcji wybranej w punkcie 2.1) wniosku należy podawać dane dotyczące wszystkich Partnerów przewidzianych do realizacji Działania 3. 

Rozwiązanie powyższe nie jest zgodne ze wzorem wniosku o dofinansowanie Działania 3 – niemniej jednak prosimy o jego stosowanie. Wyjaśniamy, iż wzory wniosków o dofinansowanie Działań zostały opracowane w czasie, gdy Instytucja Zarządzająca zakładała, że w systemie SIMIK będzie możliwy import danych dotyczących Partnerów z Działania 2 do danych dotyczących projektów realizowanych w Działaniu 3. Jednakże opóźnienia związane z wdrożeniem modułu EQUAL w SIMIK, a także koncentracja prac na korygowaniu funkcjonowania systemu przede wszystkim w odniesieniu do Działania 1 i 2 nie pozwoliły na terminowe zapewnienie powyższej funkcji systemu. Jej wdrożenie obecnie wymagałoby kilku tygodni pracy i dodatkowych nakładów – ten sam efekt można uzyskać poprzez odejście od instrukcji do pkt 2.2 i pkt 2.5 wniosku o dofinansowanie Działania 3 i podanie danych o wszystkich Partnerach przewidzianych do realizacji Działania 3.

Wobec powyższego prosimy o podawanie w punktach 2.2 oraz 2.5 wniosku o dofinansowanie Działania 3 danych dotyczących wszystkich Partnerów, którzy wezmą udział w realizacji Działania 3.

 
Powrót na górę