PYTANIA I ODPOWIEDZI | XVII. INNE


PYTANIA I ODPOWIEDZI

2008-11-24
45. Czy koszt urlopu wypoczynkowego (wykazanego na karcie pracy) pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w ramach projektu EQUAL dz3 jest kosztem kwalifikowalnym? Jeśli tak to w oparciu o jakie przepisy.

Jeśli pracownik był zatrudniony przy realizacji projektu PIW EQUAL na podstawie umowy o pracę, wówczas zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, przysługuje mu urlop w wymiarze i za wynagrodzeniem naliczonym zgodnie z przepisami prawa pracy, w odpowiedniej proporcji do czasu pracy na rzecz projektu. Natomiast sprawy kwalifikowalności wydatków związanych z wynagrodzeniami personelu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju  są uregulowane w Podręczniku kwalifikowalności wydatków w ramach PIW EQUAL  (wersja III).

 

 
Powrót na górę
2008-05-14
44.

Proszę o podanie zasad archiwizacji dokumentów projektów IW EQUAL?

 

Archiwizacja dokumentów projektu PIW EQUAL uregulowana jest w par. 18 umowy o dofinansowanie Działania, w umowie o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju i w  „Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006". Zwracamy uwagę na konieczność przechowywania oryginałów dokumentów do końca 2013 r. , a dokumentów dotyczących pomocy publicznej przez 10 lat od daty zakończenia realizacji Działania.
 
Powrót na górę
2008-04-08
43.

Ogólne zasady przekazywania niskocennych środków trwałych zapisane w podręczniku kwalifikowalności są jasne. Proszę o odpowiedź w jaki sposób ma się odbyć przekazanie w takich sytuacjach: 1) Nowopowstała instytucja specjalnie do tego celu, która w ramach licencji niewyłącznej przyjmuje na siebie obowiązek utrzymania rezultatu w Poznaniu. Chcemy przekazać im część sprzętu związanego z tym działaniem, co powinniśmy (oprócz podpisania licencji) zrobić i jakie dokumenty złożyć do KSW 2) instytucja która była członkiem PRR ale nie wykonywała zadań związanych z rezultatem, chce przyjąć na mocy umowy licencji niewyłącznej obowiązek utrzymania rezultatu w Rogoźnie - jakie dokumenty należy przedstawić KSW aby przekazać im sprzęt związany z tym działaniem 3) wydzielona część WCPB (ośrodek) w którym był realizowany projekt, ale z dniem 1 stycznia 2008 roku ośrodek ten uzyskał osobowość prawną - jakie dokumenty należy złożyć aby przekazać im sprzęt 4) wydzielona część WCPB (NZOZ) który nie realizował wcześniej takiego działania, a chce przyjąć na siebie obowiązek utrzymania rezultatu w Pile - jakie dokumenty musimy przedłożyć KSW aby przekazać sprzęt związany z realizacją tego działania. Z góry dziękuję za ustosunkowanie się odrębnie do każdej z tych sytuacji.

 

Z uwagi na to, że zgodnie z wyjaśnieniami Opiekuna projektu, w każdym z ww przypadków występują podmioty zewnętrzne w stosunku do Administratora projektu - właściciela środków trwałych zakupionych w ramach PIW EQUAL - nie ma potrzeby odrębnego ustosunkowania się do każdej z opisanych sytuacji. Z punktu widzenia zasad obowiązujących w toku realizacji PIW EQUAL - w każdym przypadku Administrator może dokonać darowizny środków trwałych na rzecz określonego podmiotu, który zobowiąże się do wykorzystania tego sprzętu do utrzymania rezultatu wypracowanego w ramach projektu. Administrator powinien zwrócić się do KSW o wyrażenie zgody na dokonanie darowizny przedstawiając szczegółowo: jakie środki trwałe dla jakiego podmiotu w jakim celu.

Żadnych innych dokumentów nie trzeba przedkładać w KSW, należy jednak pamiętać o konieczności przechowywania do końca 2013 r. wszystkich dokumentów projektowych, w tym też dokumentacji związanej z ewentualnymi darowiznami sprzętu.

Zwracamy też uwagę na konieczność przestrzegania zasad zawartych w Podręczniku kwalifikowalności wydatków (wersja III) dotyczących przeznaczenia środków trwałych po zakończeniu realizacji projektu (m.in. w zakresie ich oznakowania).

 
Powrót na górę
2008-03-31
42.

Czy dopuszczalna jest archiwizacja potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji księgowej potwierdzającej wydatki poniesione w Działaniu 2, w szczególności delegacje i wyciągi bankowe potwierdzające dokonane płatności? Nie jest możliwe wypięcie z raportów kasowych rozliczonych delegacji ani wyłączenie poszczególnych wyciągów bankowych (a tym bardziej pojedynczych przelewów) z ogólnej dokumentacji finansowej prowadzonej przez jednostkę.

 

Umowa o dofinansowanie Działania stanowi, iż dokumentacja związana z realizacja Dzialania musi być przechowywana w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo do dnia 31 grudnia 2013 r., a dokumentacja związana z pomocą publiczna przez 10 lat od dnia zakończenia realizacji Działania.


„Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 - 2006" stwierdzają, iż oryginalne dokumenty winny być archiwizowane w taki sposób, by poszczególne dokumenty można było znaleźć bez trudu.


Należy spełnić warunki określone w umowie i wytycznych - jeśli nie jest możliwe skompletowanie oryginałów dokumentów,  o których mowa w pytaniu należy je przechowywać w terminie określonym w umowie w sposób  zapewniający poufność, bezpieczeństwo oraz dostępność („bez trudu") na każde żądanie organów uprawnionych do kontroli.

 
Powrót na górę
2008-02-11
41.

Firma wysłała nas na kurs spawacza finansowany przez EQUAL i zmusza nas do przepracowania w firmie min 4 lat, w przeciwnym razie musimy zwrócić pieniądze za odbyte szkolenie. Czy to jest zgodne z prawem?

 

Nie jesteśmy uprawnieni do oceny legalności działań pracodawcy wobec pracowników z punktu widzenia ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy.
  
Natomiast nieznajomość szczegółów sprawy nie pozwala na ocenę z punktu widzenia zgodności zarówno z konkretnym projektem PIW EQUAL, jak i ogólnymi zasadami Programu. Możemy jedynie stwierdzić, iż jeśli jakieś koszty związane z tym kursem były finansowane ze środków PIW EQUAL to zwrot tych kosztów musi  być rozliczony na korzyść programu, a pieniądze zwrócone do Instytucji Zarządzającej  - nie może to być dochód firmy.

 
Powrót na górę
2008-02-05
40.

Czy produkty wypracowane w trakcie realizacji działania 2 (np interaktywna strona internetowa prezentująca zasoby miasta Krakowa wspierające życie rodzinne z zawodowym) po jego zakończeniu mogą być przekazane innym instytucjom (np firmom), które zobowiążą się do utrzymania produktu i będę go wykorzystywać w celach komercyjnych. Przykładowo na podanej stronie będzie możliwość wykupywania miejsca reklamowego.

 

Tak, ale licencja, na podstawie której instytucje będą korzystały z opracowanej strony nie będzie licencją wyłączną (tzn. inne instytucje również będą mogły korzystać z produktu na tych samych zasadach - czyli w skrajnym przypadku mogą poprosić o wszystkie dane umożliwiające prowadzenie strony, umieszczenie jej na swoich serwerach oraz (również) wykorzystywanie do celów komercyjnych - np. poprzez bannery). Strona będzie musiała też być odpowiednio oznaczona (jako rezultat projektu finansowanego w ramach PIW EQUAL z poszanowaniem autorskich praw osobistych czyli oznaczenia, kto stronę zaprojektował/utworzył).
 
Powrót na górę
2008-01-07
39.

W ramach przewidzianych prac, Partnerstwo zamierza wydać w formie książki - poradnik BHP, który będzie zbiorem podstawowych przepisów, zasad i sposobów postępowania, mających na celu uczynienie pracy w branży okrętowej bardziej bezpieczną. W poradniku przewiduje się wykorzystanie fragmentów Polskich Norm, których właścicielem jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Partnerstwo zwróciło się do PKN z prośbą o zgodę na zamieszczenie w wersji graficznej w swoim poradniku BHP jak i jego wersji elektronicznej poszczególnych polskich norm. Zgoda, którą Partnerstwo uzyskało została obwarowana pewnymi warunkami, m.in. obowiązkiem zamieszczenia reklamy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w podręczniku w którym będą umieszczone fragmenty norm. W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji czy zamieszczenie reklamy PKN w zamian za wykorzystanie fragmentów polskich norm PKN nie spowoduje, że koszty powstania poradnika zostaną uznane przez KSW za niekwalifikowane?

    

Wydawnictwo, o którym mowa w pytaniu musi przede wszystkim spełniać wymogi wynikające z zasad promocji EQUAL i EFS. Jeśli w opisanej sytuacji te wymogi będą spełnione - fakt zamieszczenia reklamy PKN nie spowoduje uznania  kosztów wydania poradnika za niekwalifikowalne. Sugerujemy też zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie nr 32 w Bazie Pytań i Odpowiedzi w zakładce „Beneficjenci Ostateczni".
 
Powrót na górę
2007-12-15
38.

Czy można uznać za wydatek kwalifikowalny ryczałt samochodowy koordynatora projektu jeżeli nie ma takiej pozycji w budżecie projektu, jednakże według Administratora projektu jest on nierozerwalnie związanych z tym projektem?

 

Nie można. Koordynator może rozliczyć ewentualnie koszt udokumentowanych pojedynczych przejazdów samochodem, jeśli użycie tego samochodu było w każdym takim przypadku uzasadnione np. koniecznością przewiezienia ciężkich materiałów związanych z projektem. Co do zasady za kwalifikowalne można uznać jedynie wydatki ściśle związane z realizowanym projektem - natomiast ryczałt jest miesięcznym kosztem ustalonego w umowie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem limitu kilometrów bez konkretnego powiązania z określonymi zadaniami w ramach realizowanego projektu.
 
Powrót na górę
2007-11-22
37.

Gdzie mogę znaleźć materiały dotyczące procesu programowania i procesu konsultacyjnego PIW EQUAL? 

 


Zarówno proces programowania jak i proces konsultacyjny PIW EQUAL zawarte są w rozporządzeniach programowych tj.:


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. Nr 189, Poz. 1948)


oraz


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 roku w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (Dz. U. Nr 214, Poz. 2172 z późn.zm.).


Inne materiały dotyczące PIW EQUAL w Polsce można znaleźć na stronach: www.equal.gov.pl oraz www.equal.org.pl

 
Powrót na górę
2007-11-16
36.

Czy spółka z o.o. rachunkowo - audytowa może reklamować się w mediach, jeśli tak to na jakiej podstawie, jakie są dopuszczalne formy reklamy a jakie ograniczenia?

 

Prosimy o bardziej szczegółowe przedstawienie problemu, w tym również którego projektu PIW EQUAL sprawa dotyczy - wówczas udzielimy odpowiedzi.
 
Powrót na górę
2007-11-15
35.

Czy osoba fizyczna może skorzystać z pomocy programu w zakresie założenia firmy doradczej aranżującej wnętrza?

 

Jedną z form wsparcia w ramach projektów PIW EQUAL dla osób bezrobotnych, niepracujących, mających trudności z wejściem na rynek pracy, dyskryminowanych na tym rynku itp. są dotacje dla osób fizycznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Sugerujemy skorzystanie ze znajdującego się na naszej stronie internetowej wykazu Administratorów realizowanych projektów (w zakładce: "PRR realizujące Działanie 2") i skontaktowanie się z odpowiednim podmiotem realizującym projekt, który odpowiada Pani/Pana potrzebom. Jednakże z uwagi na zbliżające się zakończenie realizacji projektów, może się jednak okazać, że nie będzie Pani/Pan mógł zostać Beneficjentem wsparcia udzielanego w ramach realizowanych projektów.
 
Powrót na górę
2007-11-14
34.

Czy Administrator winien pozyskać i archiwizować w swoich pomieszczeniach całą dokumentację merytoryczną projektu, czy wystarczy, że każdy Partner będzie archiwizował dokumenty związane z realizacją własnych zadań?

 

Zgodnie z umową o dofinansowanie Działania (bez względu na wzór) odpowiedzialność za archiwizowanie/przechowywanie dokumentacji spoczywa na Beneficjencie/Administratorze. Wzory umów o dofinansowanie Działania nie przesądzają o miejscu przechowywania dokumentacji. Faktycznie nie ma znaczenia gdzie ta dokumentacja będzie przechowywana czy u Administratora czy u Partnerów ? odpowiedzialny jest Beneficjent / Administrator.
We wcześniejszych wzorach umowy o dofinansowanie Działania obowiązek ten był sformułowany bardziej bezpośrednio (Beneficjent zobowiązany był do przechowywania dokumentacji) a w późniejszych wzorach Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia przechowywania dokumentacji (w tym Partnerów) ale wg naszej oceny nie zmienia to odpowiedzialności Beneficjenta za przechowanie dokumentacji bez względu na miejsce jej przechowywania.
 
Powrót na górę
2007-11-05
33.

Czy mogę podjąć aktywację zawodową w ramach Tematu A PIW EQUAL?

 

Sugerujemy skorzystanie ze znajdującego się na naszej stronie internetowej wykazu Administratorów realizowanych projektów (w zakładce: „PRR realizujące Działanie 2") i skontaktowanie się z odpowiednim podmiotem realizującym projekt, który odpowiada Pana potrzebom. Jednakże z uwagi na zbliżające się zakończenie realizacji projektów - może się okazać, że nie będzie Pan mógł zostać Beneficjentem wsparcia udzielanego w ramach realizowanych projektów.
 
Powrót na górę
2007-09-26
32.

1) Czy bezpłatne usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną w ramach zasady de minimis?
2) Jeżeli tak, to czy przedsiębiorcy są zobowiązani do dostarczenia dokumentów informujących o otrzymanej już pomocy publicznej?
3) Jaka jest prawidłowa metodologia wyliczania wysokości udzielonej pomocy publicznej w tego typu działaniach (zgodnie z załącznikiem nr 5)?
4) Jakie obowiązki spoczywają na nas jako podmiocie udzielającym pomocy publicznej?
 

 

Ad. 1 - Tak. Udzielając pomocy publicznej polegającej na świadczeniu bezpłatnych usług doradczych możemy zastosować zasadę de minimis.

Ad. 2 - Tak. Przedsiębiorcy powinni złożyć oświadczenie o otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych pomocy de minimis (wraz z kopiami zaświadczeń o otrzymanej dotychczas pomocy de minimis) lub też o jej nieotrzymaniu.

Zaświadczenia o otrzymanej pomocy publicznej posłużą podmiotowi udzielającemu pomocy do ustalenia, czy udzielając pomocy zgodnie z zasadą de minimis beneficjent pomocy nie przekroczy limitu 200.000 euro w ciągu 3 lat podatkowych (bieżący rok kalendarzowy oraz 2 poprzednie lata kalendarzowe).

W przypadkach gdzie ma to zastosowanie, przedsiębiorcy powinni również złożyć informację o otrzymanej już pomocy publicznej na przedsięwzięcie na realizację którego ubiegają się o pomoc, lub oświadczenie iż nie otrzymali oni **uprzednio **na to przedsięwzięcie żadnej innej pomocy. Wynika to z faktu, iż pomocy /de minimis/ nie należy łączyć z inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych w przypadku, gdyby taka kumulacja miała skutkować osiągnięciem wyższego poziomu intensywności pomocy niż ustalony pod kątem specyficznych warunków każdego przypadku pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych lub decyzji przyjętej przez KE.

Ad. 3 - Nie można wskazać jednej metodologii wyliczania wartości udzielonej pomocy publicznej. Podmiot udzielający pomocy wyliczając wartość wsparcia powinien opierać się na budżecie projektu oraz rzeczywistej wartości udzielonego wsparcia. W przypadku doradztwa najlepszym rozwiązaniem wydaje się obliczenie wartości 1 h doradztwa i na tej podstawie obliczenia wartości udzielonej pomocy publicznej.

Ad. 4 - Podmiot udzielający pomocy publicznej powinien:

 • sprawdzić, czy przedsiębiorca prowadzi działalność objętą zakresem rozporządzenia, tj. czy zgodnie z zakresem rozporządzenia kwalifikuje się do otrzymania pomocy publicznej,
 • przyjąć oświadczenia na temat innej pomocy de minimis uzyskanej w ciągu 3 lat podatkowych oraz innej pomocy uzyskanej na ten sam projekt,
 • zawrzeć umowę o udzieleniu pomocy publicznej zgodnie z zasadą de minimis,
  wydać zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis,
 • złożyć sprawozdanie z udzielonej pomocy publicznej.
 
Powrót na górę
2007-08-13
31.

Czy zgodnie z obowiązującą w PIW EQUAL definicją MŚP mikroprzedsiebiorstwa (czyli przedsiebiorstwa zatrudniające do 10 pracowników) zaliczane są do sektora MŚP?

 

Tak, zgodnie z rozporządzeniami programowymi – mikroprzedsiębiorstwa zaliczane są do sektora MŚP. Mikroprzedsiębiorstwa wyróżnia się spośród MŚP w przypadku gdy jest to niezbędne i wówczas definiuje się je jako zatrudniające mniej niż 10 pracowników.
 
Powrót na górę
2007-08-06
30.

Czy audyt - ocena możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia w przedsiębiorstwach jest pomocą publiczną?

 

Według naszej oceny nie wydano dotychczas żadnych przepisów, które by uzasadniały stwierdzenie, iż audyt „jest to rodzaj doradztwa, który do tej pory nie był pomocą publiczną”. Wsparcie (bez względu na rodzaj) jest pomocą publiczną w rozumieniu art. 87(1) TWE jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

 • pomoc udzielana jest przez Państwo lub ze środków państwowych,
 • przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
 • pomoc ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów),
 • pomoc grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

To do Państwa należy ocena, czy rzeczywiście audyt, o którym mowa w pytaniu nie jest pomocą publiczną. W razie wątpliwości możecie Państwo skorzystać z porady prawnej finansowanej z budżetu projektu. Sugerujemy również zapoznanie się publikacją pt. „Pomoc publiczna udzielana w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006” zamieszczoną na stronie internetowej KSW w zakładce „Pomoc publiczna”.

 
Powrót na górę
2007-07-09
29.

Czy można zastosować oznaczenie KSW wzbogacone o dane dot. archiwizacji oraz nakleić na segregatorze nalepkę z powyższymi logo i informacją o realizacji projektu ze środków IW EQUAL?

 

Załączony do Komunikatu specjalnego nr 61 - wzór opisu segregatorów dotyczy segregatorów, w których przekazujecie Państwo dokumenty do KSW i ma związek z wprowadzonym w FFW - Systemem Zarządzania Jakością ISO. W przypadku segregatorów nie przekazywanych do KSW możecie Państwo opis modyfikować dowolnie odpowiednio do własnych potrzeb (np. archiwizacji).
 
Powrót na górę
2007-06-25
28.

Czy jest możliwość podpisania w chwili obecnej umowy TCA dotyczącej realizacji wspólnych zadań (dodatkowych, z naszej strony wcześniej nie uwzględnionych w projekcie ale też nie wymagających od nas dodatkowych kosztów)?

 

Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na podpisanie tej umowy - w sprawach technicznych prosimy kontaktować się z Opiekunem merytorycznym.
 
Powrót na górę
2007-06-21
27.

Czy Partnerstwo, którego oferta na rozszerzenie Działania 2 nie została zaakceptowana może złożyć jeszcze jedną propozycję na inne działania?

 

Tak, może złożyć.
 
Powrót na górę
2007-06-19
26.

Czy ze strony KSW przygotowane zostały jakieś wytyczne dotyczące zakresu przeprowadzenia audytu zewnętrznego Działania 2?

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej EQUAL dotyczące audytu projektów EQUAL zleconego przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju w trakcie realizacji Działania 2 - zostały opublikowane w Komunikacie specjalnym nr 48 z dnia 24.04.2006 r.
 
Powrót na górę
2007-05-18
25.

Czy jednostka badawczo-rozwojowa podlegająca Min. Transportu, mająca poniżej 250 pracowników, o rocznych obrotach poniżej 40 mln Euro - jest średnim przedsiębiorstwem?

 

Po zasięgnięciu opinii informujemy, że Zalecenie Komisji nr 96/280/EC z dnia 3 kwietnia 1996 r. w sprawie definicji małych i średnich przedsiębiorstw zostało zastąpione zaleceniem Komisji nr 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji drobnych, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L nr 124, 20.05.2003, s. 36-41). Status jednostki badawczo-rozwojowej podlegającej Ministerstwu Transportu należy zatem w chwili obecnej określić na podstawie ww. Zalecenia.

KSW nie jest jednak organem kompetentnym do określenia statusu jednostki badawczo-rozwojowej podlegającej Ministerstwu Transportu w świetle ww. Zalecenia, m.in. dlatego, że KSW nie posiada wszystkich danych na temat struktury organizacyjnej oraz powiązań jednostki badawczo-rozwojowej podlegającej Ministerstwu Transportu.

 
Powrót na górę
2007-05-17
24.

Na jakim formularzu, instytucja będąca partnerem w ramach Działania 3, a będąca liderem Działania 2, powinna złożyć wniosek na rozszerzenie Działania 3 - oferta na działanie 3 czy oferta rozszerzenia dotychczasowego działania 2/3?

 

Należy postępować zgodnie z Ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie Działania 3 - Komunikat specjalny nr 125 dnia 10 maja 2007 r., albo zgodnie z informacjami opublikowanymi w Komunikacie specjalnym nr 115 z dnia 13 lutego 2007 r. - wyboru należy dokonać po dokładnym przeanalizowaniu informacji zawartych w tych materiałach z punktu widzenia tego co, z kim i jak chcecie Państwo realizować. Zwracamy uwagę, że ofertę rozszerzenia Dzialania 2/3 (komunikat nr 115) składa Administrator istniejącego Partnerstwa i dotyczy ona rozszerzenia realizowanego Działania, natomiast wniosek o dofinansowanie Działania 3 składają co najmniej trzy podmioty, z których przynajmniej jeden jest dotychczas zaangażowany w realizację Działania 2 lub Działania 3 i wniosek dotyczy praktycznego wdrożenia rezultatu w ramach odrębnej umowy.
 
Powrót na górę
2007-05-17
23.

Jakie są możliwości rozwiązania i /lub aneksowania umowy w sprawie udzielenia pomocy publicznej?

 

Ad.1 – Wg naszej opinii, w przypadku gdy została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej, ale pomoc publiczna na podstawie umowy o udzielenie pomocy publicznej nie została faktycznie udostępniona – jest możliwe rozwiązanie wyżej wymienionej umowy. Należy zauważyć, że rozporządzenie MGiP z dnia 21 września w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Programu Operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 (Dz. U . Nr 214, poz. 2171 z późn. zm.) nie zawiera już, po nowelizacji z 16 maja 2007 r. – terminu 31.12.2006 r. – jako terminu, do którego można było zawierać umowy o udzielenie pomocy publicznej w ramach PIW EQUAL.

Ad.2 i 3 - Wg naszej opinii, w przypadku gdy rozwiązanie umowy o udzielenie pomocy publicznej na zatrudnienie następuje przed udostępnieniem pomocy publicznej, tj. Partner nie otrzymuje pomocy publicznej na zatrudnienie na podstawie Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielenia pomocy na zatrudnienie w ramach programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 – 2006 z dnia 9 sierpnia 2005 r. – nie jest obowiązany do wykonania obowiązków nakładanych przez wyżej wymienione rozporządzenie na beneficjentów pomocy publicznej na zatrudnienie.

Ad. 4 – W przypadku gdy udzielenie pomocy publicznej na zatrudnienie zostało zaraportowane do UOKiK (za pośrednictwem KSW) w sprawozdaniu kwartalnym, to można powyższą informację o udzieleniu pomocy publicznej skorygować następującym po sprawozdaniu kwartalnym – sprawozdaniem rocznym. Jednakże, w sytuacji gdy pomoc została udzielona dnia 29 grudnia 2006 r. (data podpisania umowy o udzielenie pomocy publicznej), taka pomoc publiczna powinna była zostać zaraportowana do UOKiK w sprawozdaniu kwartalnym za ostatni kwartał 2006 r., a następnie w sprawozdaniu rocznym za rok 2006. Terminy składania obu sprawozdań już upłynęły. Przepisy prawa polskiego nie regulują sposobu korygowania danych o udzieleniu pomocy publicznej dotyczących roku kalendarzowego, co do którego minął już termin składania sprawozdań rocznych. Wskazane natomiast wydaje się w naszej ocenie sporządzenie stosownego pisma zarówno do KSW, jak i do UOKiK o rozwiązaniu umowy o udzielenie pomocy publicznej na zatrudnienie.
Wzór informacji przekazywanej przez Państwa Członkowskie jest określony załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia (WE) 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia. Należy jednak podkreślić, że obowiązek przekazywania ww informacji spoczywa na Państwie Członkowskim. Obowiązek powyższy nie spoczywa na Administratorze.

Ad. 5 i 6 – Przepisy prawa polskiego, jak i prawa wspólnotowego nie posługują się pojęciem „dodatkowej pomocy de minimis”. Jeżeli Administrator wyraża wolę udzielenia Partnerowi pomocy de minimis ponad tę, której już udzielił, obowiązany jest zawrzeć odrębną, kolejną umowę o udzielenie nowej pomocy de minimis. W związku z powyższym, pytanie nr 7 jest bezprzedmiotowe. Udzielenie pomocy de minimis na podstawie odrębnej umowy należy raportować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.)

Ad. 8 – Zmniejszenie kwoty jest możliwe. W przypadku zmniejszenia kwoty udzielonej pomocy możliwe jest również aneksowanie już zawartej umowy. Zmniejszenie kwoty dofinansowania nie jest działaniem analogicznym do zwiększenia kwoty dofinansowania. Zwiększenie kwoty dofinansowania wiąże się z udzieleniem nowej pomocy publicznej. Zmniejszenie dofinansowania – nie.
Druga część pytania jest zbyt ogólna. Należy jedynie zauważyć, że aby uniknąć przypadków obchodzenia maksymalnej intensywności pomocy określonej w różnych instrumentach wspólnotowych, pomocy de minimis nie powinno łączyć się z pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w przypadku gdyby taka kumulacja miała skutkować osiągnięciem większego poziomu intensywności pomocy niż ustalony w zależności od specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu o zwolnieniu grupowym (zob. preambuła do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis).

 
Powrót na górę
2007-05-09
22.

Czy firmy, które wyraziły chęć uczestniczenia w dalszej części projektu, wypełniły ankiety i chcą podpisać umowy są beneficjentami pomocy publicznej? Czy firmy, które nie są zainteresowane projektem, ale zgłosiły się jedynie na giełdę są beneficjentami pomocy publicznej? Jeżeli tak to jak je później wykazywać w sprawozdaniach - uczestniczyli w giełdzie kooperacyjnej, ale nie są beneficjentami ostatecznymi projektu?

 

W naszej opinii udział przedsiębiorców w giełdzie wiąże się z udzielaniem tym przedsiębiorcom pomocy publicznej. Definicja pomocy publicznej zawarta jest w art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Art. 87 ust. 1 TWE przewiduje, iż: "Z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w niniejszym Traktacie, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi".


Zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym, pomoc aby mogła być zakwalifikowana jako pomoc państwa musi spełniać następujące warunki:

 • musi to być pomoc przyznana przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych;
 • pomoc ta musi przynosić korzyść podmiotom, którym jest przyznawana;
 • pomoc ta powinna móc wywierać wpływ na wymianę handlową pomiędzy Państwami Członkowskimi, oraz
 • pomoc ta musi zakłócać lub grozić zakłóceniem konkurencji;

W odniesieniu do udziału przedsiębiorców w organizowanej giełdzie ocenie podlega przede wszystkim przesłanka uzyskania korzyści przez niektóre przedsiębiorstwa. Co do pozostałych przesłanek należy bowiem zauważyć, że (i) warunek transferu środków z zasobów państwa jest spełniony ? projekty realizowane w ramach IW EQUAL, w tym projekt "Twarzą WAMP", są finansowane w 25% z budżetu państwa, a w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego, podlegającego Rozporządzeniu (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (ii) niezwykle trudno jest wykazać, że przesłanki wpływu na handel między państwami i naruszenia konkurencji nie zachodzą, w przypadku gdy zostało wywiedzione, że przedsiębiorstwa uzyskują selektywną korzyść.
W naszej opinii przesłanka uzyskania korzyści przez niektóre przedsiębiorstwa jest spełniona w przypadku udziału przedsiębiorców w giełdzie. W giełdzie mogą uczestniczyć tylko niektóre przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa pochodzące z branży meblarskiej i branży budowlanej, a ze strony polskiej ponadto tylko mali przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria projektu tzn. będący małymi przedsiębiorcami, produkcyjnymi z terenu Dolnego Śląska. Działanie pomocowe jest zatem selektywne, skierowane tylko do niektórych przedsiębiorstw. Możliwość przedstawienia przedsiębiorstwa, nawiązania współpracy z innymi przedsiębiorcami stanowi w naszej opinii dla przedsiębiorców korzyść. Udział w giełdzie jest w naszej ocenie działaniem zbliżonym do udziału w targach czy wystawach. Targi zaś i wystawy są działaniem uznanym w prawie wspólnotowym za działanie pomocowe, przynoszące przedsiębiorcom korzyść (zob. np. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, Dz. Urz. WE L nr 10 z 13.01.2001, późn. zm.).

W związku z powyższym, udział w giełdzie stanowi w naszej opinii pomoc publiczną dla przedsiębiorców. Zarówno tych, którzy zgłosili udział w projekcie i wzięli udział w giełdzie jak i dla tych, którzy wzięli udział wyłącznie w giełdzie. Odpowiednio zatem należy tych przedsiębiorców uwzględnić w sprawozdaniu.

Odnosząc się do pytania dotyczącego sposobu obliczenia kwoty pomocy publicznej, kwota ta powinna zostać obliczona w sposób proporcjonalny. Z wyjaśnień Partnerstwa wynika, że sala konferencyjna, nagłośnienie została wynajęta na cały dzień. W pierwszej części dnia w sali odbywać się będzie konferencja, w drugiej części giełda. Wydaje się zatem możliwe proporcjonalne obliczenie kosztów poniesionych na konferencję i na giełdę. Do pomocy publicznej należy również zaliczyć koszt tłumaczy konsekutywnych.

 
Powrót na górę
2007-04-04
21.

Jaki jest stopień swobody wykorzystywania osiągnięć, modelu, zasobów Ośrodka RENOWATOR we współpracy ponadnarodowej w czasie trwania projektu i po jego zakończeniu?

 

Generalnie jest możliwość wykorzystania osiągnięć/ modeli wypracowanych przez PRR, przy czym każdy przypadek wymaga odrębnej analizy w szczególności z punktu widzenia:

przepisów i zasad związanych z realizacją projektów PIW EQUAL, w tym w szczególności w zakresie praw autorskich;

źródeł finansowania, gdyż tego typu przedsięwzięcia nie mogą być finansowane w ramach Działania 2, a co do finansowania w ramach Działania 3 to należy przedstawić szczegółową propozycję i KSW rozpatrzy taki wniosek w trybie o jakim mowa w opublikowanym na n/stronie Komunikacie specjalnym nr 115.

 
Powrót na górę
2007-03-27
20.

Czy zasadnym jest umieszczanie loga EFS oraz Equal na sprzęcie zakupionym z reinwestycji w Projekt IW Equal?

 

Niezależnie od sposobu finansowania zakupu sprzętu w ramach projektu EQUAL ? umieszczenie logo EQUAL i EFS jest niezbędne. Zwracamy uwagę, iż przyjęty w Polsce przepływ środków finansujących projekty PIW EQUAL nie zmienia faktu, iż projekty te są faktycznie finansowane w 75% ze środków EFS i w 25% ze środków krajowych, a zasady promocji wynikają z dokumentów programowych PIW EQUAL (zob. informacje na naszej stronie internetowej w zakładce "Zasady promocji EQUAL i EFS").
 
Powrót na górę
2007-03-23
19.

19. Czy KSW może udzielić Partnerstwu lub administratorowi projektu rekomendacji lub czegoś w rodzaju referencji czy też świadectwa na potrzeby ewentualnych przyszłych projektów danego podmiotu?/BR Jeśli tak, to jakie warunki należy spełnić?
 

KSW może wystawić dokument potwierdzający fakt realizacji określonego projektu przez dany podmiot, przy czym z uwagi na to, że nie posiadamy opracowanego wzoru tego rodzaju ?świadectwa? w każdym przypadku należy się skontaktować z KSW (najlepiej z Opiekunem projektu) i uzgodnić treść takiego dokumentu. Zaznaczamy jednakże, iż tego rodzaju dokument wystawiony przez KSW nie może zawierać ocen, a jedynie potwierdzenie realizacji, uczestnictwa w realizacji, czy też określonych danych dotyczących realizowanego projektu.
 
Powrót na górę
2007-03-22
18.

Czy obecna sytuacja prawna pozwala na podpisywanie umów u pomocy publicznej (de minimis) po 31 grudnia 2007?

 

Informacje o zasadach udzielania pomocy publicznej po 1 stycznia 2007 r. znajdują się w Komunikacie nr 116, a także na naszej stronie internetowej w zakładce "Pomoc publiczna" - stwierdza się tam m.in. że możliwe jest zawieranie umów o udzielenie pomocy publicznej od początku bieżącego roku do końca okresu kwalifikowalności wydatków w ramach PIW EQUAL. Sugerujemy jednak zapoznanie się z całą informacją pt. "Zasady udzielania pomocy publicznej po 1 stycznia 2007 r."
 
Powrót na górę
2007-03-14
17.

Czy można rozszerzyć zakres terytorialny naboru teatrów wiejskich do planowanego w ramach projektu przeglądu - poza wcześniej planowany teren gminy Zgierz?

 

Jeśli z dokumentacji projektu (np. DPA, strategia) wynika ścisły związek pomiędzy planowanym przeglądem teatrów a określonym terenem (gmina Zgierz) to rozszerzenie terytorialne naboru grup teatralnych wymaga: wykazania, iż jest to korzystne dla realizacji projektu, podjęcia odpowiedniej decyzji w ramach PRR i ewentualnej zmiany w dokumentacji projektu.
 
Powrót na górę
2007-02-26
16.

Czy jest w tej chwili jeszcze możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach IW Equal programu mającego na celu przygotowanie poprzez szkolenia więźniów do ponownego wejścia na rynek pracy?

 

Nie ma aktualnie możliwości złożenia takiego wniosku. Natomiast możliwości włączenia się do realizowanych projektów (i na przykład rozszerzenia dotychczasowego zakresu projektów) należy szukać poprzez bezpośredni kontakt z Administratorami projektów ? wykaz na naszej stronie internetowej w zakładce: PRR realizujące Działanie 2.
 
Powrót na górę
2007-02-19
15.

Czy firma przeprowadzająca szkolenia musi być wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych?

 

Nie ma takiego wymogu, aby firma przeprowadzająca szkolenia była wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych ? w projektach EQUAL wypracowuje się nowe sposoby, nowe instrumenty zwalczania nierówności i dyskryminacji na rynku pracy. A zatem obowiązek korzystania tylko z takich instytucji mógłby ograniczać możliwości realizacji projektów i wypracowywania rezultatów.
 
Powrót na górę
2007-02-15
14.

Czy w ramach konkursu ofert w zakresie rozszerzenia Działania 3 Administrator projektu może złożyć w imieniu Partnerstwa więcej niż jeden wniosek?

 

W warunkach konkursu nie ma ograniczenia dotyczącego liczby ofert jednego Partnerstwa.
 
Powrót na górę
2006-12-28
12.

Czy jest możliwe udostępnienie e-Centrum i innych produktów projektu szerszej grupie BO niż przewidziana w strategii?

 

Możliwość rozszerzenia grupy Beneficjentów Ostatecznych uzależniona jest od zapisów strategii projektu - jeżeli zapisy w strategii jednoznacznie ograniczają grupę BO do sektora MŚP, wówczas szersze udostępnienie produktów projektu ElaStan wymaga zmiany strategii. Należy zatem dokonać analizy zapisów strategii i rozważyć jej zmianę w celu, jak to Państwo określiliście, "znacznego rozszerzenia pozytywnego oddziaływania projektu na społeczność lokalną". Warunkiem dopuszczalności ewentualnego rozszerzenia grupy BO i odpowiedniej korekty strategii jest jednak to, by został zachowany niezmieniony cel projektu.
 
Powrót na górę
2006-12-05
11.

Zwracamy się z prośbą o poradę w jakich programach możemy brać udział i sporządzić wnioski. Zajmujemy się samotnymi matkami, które wychowują dzieci pochodzące z rodzin patologicznych i nie tylko: pomoc społeczna, sport, turystyka oraz przekwalifikowanie osób w innych zawodach. Prosimy o wskazanie nam programów w jakich możemy brać udział oraz wzory napisania projektów. Nasze stowarzyszenie opiekuje się 1200 matkami samotnie wychowującymi dzieci.

 

Informujemy, że konkurs projektów PIW EQUAL miał miejsce w 2004 r. i od tego czasu trwa realizacja wybranych projektów przez tzw. Partnerstwa na Rzecz Rozwoju - możliwości ewentualnego włączenia nowego Partnera do realizowanych projektów należy poszukiwać poprzez bezpośredni kontakt z realizującymi projekty. Informacje o poszczególnych projektach i możliwościach kontaktu z podmiotami realizującymi te projekty znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, głównie poprzez zakładkę Serwisy internetowe Partnerstw lub PRR realizujące Działanie 2. Niezależnie od tego sugerujemy zasięgnięcie informacji na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej (www.mps.gov.pl) w zakładce Fundusze unijne.
 
Powrót na górę
2006-12-04
10.

Jeśli z instytucji, którą chcemy zaprosić do Działania 3 został oddelegowany ekspert zewnętrzny do walidacji rezultatów to taka instytucja może nadal uczestniczyć w Działaniu 3? Czy ekspert, który ocenia rezultaty może wejść do Działania 3?

 

Zadaniem eksperta jest rzetelna analiza i ocena złożonego przez PRR rezultatu. Podpisuje on w tym celu oświadczenie o bezstronności, w którym zaświadcza swój brak związków z PRR, którego rezultat ocenia. Eksperci są kwalifikowani do procesu oceny ze względu na potwierdzoną życiorysem znajomość danej dziedziny, a także doświadczenie zgromadzone w ich dotychczasowej pracy zawodowej. KSW nie interesuje się dalszymi losami zawodowymi ekspertów po zakończeniu przez nich pracy na rzecz Krajowych Sieci Tematycznych związanej z oceną rezultatów przygotowanych przez PRR. W sytuacji jednak, gdy dane PRR ma sprecyzowane plany odnośnie zaproszenia do Działania 3 instytucji, z której pochodzi dany ekspert a także wobec samego eksperta, to zgodnie z zasadami fair play, PRR to powinno unikać sytuacji, w której rzeczony ekspert oceniać będzie rezultat przygotowany przez to PRR.
 
Powrót na górę
2006-11-30
9.

Kto się zajmuje ewaluacją bieżącą PIW EQUAL? (Komunikat specjalny nr 53, 25.05.2006r.)

 

W załączeniu zamieszczamy list polecający IZ dla zespołu realizującego ewaluację bieżącą PIW EQUAL.

 
Powrót na górę
2006-10-23
8.

Jaka jest aktualna procedura zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w zakresie realizacji i rozliczania projektów? (Komunikat specjalny nr 38, 15.03.2006r. oraz Komunikat specjalny nr 40, 23.03.2006r.)

 

W załączeniu przekazujemy pismo Instytucji Zarządzającej do PRR w sprawie pytań dotyczących wątpliwości przy realizacji projektów. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustaleniami Zespołu Naprawczego PIW EQUAL w sprawie poprawy komunikacji z Partrnerstwami na Rzecz Rozwoju, Krajowa Struktura Wsparcia utworzyła odrębny zespół (tzw. help desk) w celu:

 • przygotowywania odpowiedzi na pytania zadawane przez Partnerstwa,
 • dystrybucji informacji do wszystkich Partnerstw, a także
 • identyfikowania problemów, które wymagać będą rozwiązań w przyszłości.

Oczekiwane efekty pracy tego zespołu to w szczególności:

 • usprawnienie przepływu informacji zarówno pomiędzy Partnerstwami a KSW, jak i pomiędzy Partnerstwami oraz wewnątrz Krajowej Struktury Wsparcia,
 • uaktualnianie stanu wiedzy Pratnerstw o problemach związanych z wdrażaniem PIW EQUAL,
 • stworzenie zasobu informacji w formie bazy danych na temat problemów i sposobów ich rozwiązywania w procesie wdrażania PIW EQUAL,
 • publikowanie opracowań na tematy istotne dla realizacji Programu, w tym opracowań problemowych tworzonych na podstawie doświadczeń dotychczasowej realizacji projektów.

Przyjęto następujący tryb rozwiązywania problemów (w tym odpowiedzi na pytania) zgłaszanych przez Partnerstwa:

 • Partnerstwa kierują pytanie/problem na piśmie (również mail?em) wyłącznie do właściwego opiekuna projektu,
 • Po przygotowaniu odpowiedzi we Współpracy z zespołem ?help desk? opiekun przekazuje odpowiedź Partnerstwu pozostawiając jej kopię w dokumentacji projektu,
 • W przypadku gdy pytanie/problem jednego Partnerstwa, według oceny pracowników zespołu, może dotyczyć wszystkich lub większej liczby Partnerstw - wówczas będzie wraz z odpowiedzią publikowane na stronie internetowej KSW.
 
Powrót na górę
2006-03-03
7.

Kto będzie wykonywał ewaluację bieżącą PIW EQUAL? (Komunikat specjalny nr 27, 28.02.2006r.)

 

Informujemy, że rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ewaluacji bieżącej programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, ogłoszone przez Instytucję Zarządzającą PIW EQUAL. Wykonawcą zamówienia będzie Konsorcjum utworzone przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) i Kompanię Dobrych Usług, zaś badanie służące jego wykonaniu będzie prowadzone w okresie od marca 2006 do marca 2008 roku. Zważywszy, że badanie będzie również dotyczyć Partnerstw na rzecz Rozwoju, uprzejmie prosimy o udzielenie pomocy przedstawicielom Konsorcjum i udostępnianie  informacji niezbędnych dla prowadzenia ewaluacji.

Jednocześnie przypominamy, że raporty z wcześniejszych badań poszczególnych etapów realizacji PIW EQUAL, prowadzonych przez Kompanię Dobrych Usług, zamieszczone zostały w dziale "Opinie i oceny".

 
Powrót na górę
2006-01-30
6.

Czy raport Zespołu Naprawczego ds. PIW EQUAL jest gdzieś dostępny? (Komunikat specjalny nr 24, 25.01.2006r.)

 

Tekst raportu Zespołu Naprawczego ds. PIW EQUAL podsumowującego prace prowadzone w okresie od 22.12.2005 do 19.01.2006 i zawierającego m.in. propozycje usprawnień organizacyjnych i systemowych oraz harmonogram ich wdrażania - wraz z załącznikami jest w dziale Opinie i oceny.
 
Powrót na górę
2006-01-30
5.

Co z pracami Zespołu Naprawczego ds. PIW EQUAL? (Komunikat specjalny nr 21, 6.01.2006r oraz Komunikat specjalny nr 22, 23.01.2006r.)

 

W załączeniu pismo Pana Ministra Jerzego Kwiecińskiego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat zespołu naprawczego do spraw Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL skierowane do Partnerstw na rzecz Rozwoju oraz informacja na temat zgłaszania kandydatów do reprezentowania Partnerstw na rzecz Rozwoju w ramach Zespołu Naprawczego IW EQUAL.

 
Powrót na górę
2005-12-25
4.

Jak można się włączyć do prac nad usprawnieniem wdrażania PIW EQUAL? (Komunikat specjalny nr 19, 21.12.2005r.)

 

Uprzejmie informujemy, że decyzją Instytucji Zarządzającej PIW EQUAL została powołana grupa robocza, której celem jest opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących usprawnienia wdrażania programu i realizacji projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W skład grupy wchodzą przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Krajowej Struktury Wsparcia oraz niezależni eksperci. Aby efekty pracy grupy były jak najlepsze i jak najbardziej zbliżone do Państwa oczekiwań prosimy o zgłaszanie swoich propozycji i uwag dotyczących realizacji projektów na forum internetowym KSW albo na forum funduszy strukturalnych. Wypracowane propozycje rozwiązań zostaną przedstawione w połowie stycznia 2006 r.

 
Powrót na górę
2005-12-01
3.

Kogo należy delegować na szkolenia z finansów i sprawozdawczości? (Komunikat specjalny nr 14, 28.11.2005r.)

 

Prosimy, aby na szkolenia IW EQUAL na temat finansów i sprawozdawczości delegowane były wyłącznie osoby zajmujące się przygotowywaniem  sprawozdań oraz osoby przygotowujące wnioski o płatność. Wskazane byłoby również aby były to osoby, które będą w stanie podzielić się zdobytą wiedzą z innymi i potrafią przeprowadzić w miarę potrzeby odpowiednie szkolenia wewnętrzne w ramach Partnerstw.

Prosimy, aby na te szkolenia nie przyjeżdżały osoby, które nie przygotowują sprawozdań i wniosków - ich udział w tych spotkaniach jest w konsekwencji stratą czasu dla obu stron i odbywa się ze szkodą Partnerstw.

 
Powrót na górę
2005-09-26
2.

Jakie jest stanowisko IZ w sprawie realizacji PIW EQUAL? (Komunikat specjalny nr 10, 22.09.2005r.)

 

W załączeniu pismo Podsekretarza Stanu Marka Szczepańskiego z Ministerstwa Gospodarki i Pracy skierowane do Partnerstw na Rzecz Rozwoju.

 
Powrót na górę
2005-09-22
1.

Gdzie można znaleźć odpowiedzi na pytania skierowane do IZ? (Komunikat specjalny nr 6, 02.09.2005r. oraz Komunikat specjalny nr 9, 21.09.2005r.)

 

W załączeniu odpowiedzi IZ EQUAL na pytania zadane dotychczas przez Partnerstwa oraz pytania i problemy zebrane od Partnerstw przez Przedstawicielstwo polskich organizacji pozarządowych w Brukseli wraz z odpowiedziami Instytucji Zarządzającej IW EQUAL.
 
Powrót na górę