PYTANIA I ODPOWIEDZI | XV. WALIDACJA REZULTATÓW, MAINSTREAMING


PYTANIA I ODPOWIEDZI

2007-07-11
8.

Czy w ramach wniosku na Działanie 3 możliwe jest upowszechnianie rezultatu opracowanego w ramach tematu 1A w ramach nowego PRR tworzonego dla tematu 2D?

 

Generalnie możliwe jest upowszechnianie rezultatu opracowanego w ramach jednego Tematu przez nowe PPR z innego Tematu – wymaga to jednak bardzo szczegółowego uzasadnienia i wykazania tych „uniwersalnych” cech rezultatu, które umożliwiają wykorzystanie tego rezultatu w ramach innego Tematu w zgodzie z jego celami i zakresem tematycznym. Uzasadnienie może zostać zawarte we wniosku lub piśmie przewodnim.
 
Powrót na górę
2007-06-14
7.

Czy można upowszechniać zwalidowany rezultat upowszechniany przez inne Partnerstwo, w odpowiedzi na konkurs w ramach nowego naboru do Działania 3?

 

Można – szczegóły w ogłoszeniu o dodatkowym naborze wniosków o dofinansowanie Działania 3 w ramach Tematu A, D, F oraz I – Komunikat specjalny nr 125 z dnia 10 maja br.
 
Powrót na górę
2007-06-08
6.

Czy możliwe jest mainstreamowanie części rezultatu w ramach drugiego projektu w ramach działania 3? Czy upowszechnianie części (baza danych) a nie całości (baza danych+programy edukacyjne) jest możliwe lub co zrobić aby upowszechniać część rezultatu?

 

Działanie 3 ma służyć wprowadzaniu do głównego nurtu polityki i praktyki działania organizacji i instytucji, rezultatów wypracowanych przez PRR.W ramach projektu, w którym wypracowano dany rezultat upowszechnianiu i mainstreamowaniu powinien podlegać cały rezultat. Przyjmując, że w Państwa pytaniu chodzi o realizację Działania 3 w ramach dodatkowego naboru wniosków, zwracamy uwagę, iż może dotyczyć tylko rezultatów mających pozytywną rekomendację KST. Jeżeli zatem rezultat ma pozytywną rekomendację KST i ta rekomendacja uwzględniała możliwość samodzielnego zastosowania poszczególnych elementów rezultatu – to możliwe jest upowszechnianie i mainstreamowanie elementu takiego rezultatu. Sugerujemy zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej KSW dotyczącymi dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie Działania 3, a także składania ofert rozszerzenia dotychczasowego zakresu projektów również w ramach Działania 3.
 
Powrót na górę
2007-05-15
5.

Partnerstwo planuje złożyć ofertę rozszerzenia dotychczasowego zakresu Działania 3. Czy w związku z tym należy traktować te dodatkowe nowe działania jako nowy rezultat i poddać go walidacji?

 

Ponieważ oferta rozszerzenia dotyczy dotychczasowych działań projektu, realizowanych w D2 lub D3, należy stwierdzić, że powinna dotyczyć już wdrażanego rezultatu. W przypadku D3 można np rozszerzyć zakres działań mainstreamingowych lub upowszechniających. Muszą być one jednak ograniczone do określonego w MPA rezultatu. Potwierdzeniem tego są chociażby kryteria oceny ofert zawarte w załączniku do informacji Min. J. Kwiecińskiego w sprawie składania ofert rozszerzenia D2 lub D3, z których pierwsze dotyczy zgodności oferty z MPA.
 
Powrót na górę
2007-05-10
4.

Czy każde PRR waliduje własny, wypracowany w Działaniu 2 rezultat i dopiero po pozytywnej ocenie ekspertów i rekomendacji KST składa samodzielnie lub z innymi PRR wniosek do Działania 3 czy też PRR jest zobowiązane do walidowania zbiorowego rezultatu wypracowanego przez grupę roboczą w ramach KST i wspólnego aplikowania do Działania 3 ze wspólnym rezultatem?

 

Kwestia wypracowania wspólnego rezultatu przez daną KST jest sprawą otwartą i uzależnioną wyłącznie od wspólnego ustalenia reguł Współpracy przez członków Sieci na posiedzeniach, grupach roboczych a także ustaleń między Partnerstwami. Zgodnie z dokumentami do Działania 3 istnieje kilka możliwości składania opisów rezultatów i następnie przystępowania do Działania 3 np. przez kilka PRR realizujących projekty we wspólnym obszarze tematycznym. Pojedyncze PRR oczywiście może składać opis rezultatu i przystąpić do Działania 3 w pojedynkę. Może też podejmować starania w celu zawiązania szerokiego partnerstwa do Działania 3 składającego się np. z kilku dotychczasowych PRR. Do PRR dla Działania 3 mogą wchodzić nowi partnerzy, szczególnie tacy, których udział jest ważny z punktu widzenia celów mainstreamingu. Nowi partnerzy mogą być zaproszeni do udziału w Działaniu 3 przez administratora. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych zalecane jest prowadzenie otwartego naboru partnerów do Działania 3.
 
Powrót na górę
2007-04-24
3.

Jakie jest stanowisko IZ w sprawie realizacji mainstreamingu? (Komunikat specjalny nr 84, 12.09.2006r.)

 

W załączeniu pismo Pana Dyrektora Piotra Stronkowskiego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (IZ) dotyczące stanowiska Instytucji Zarządzającej EQUAL w sprawie podziału zadań i odpowiedzialności w trakcie realizacji mainstreamingu.

 
Powrót na górę
2007-03-08
2.

Czy jest format opisu rezultatu? (Komunikat specjalny nr 45, 21.04.2006r.)

 

Krajowa Struktura Wsparcia przygotowała format opisu rezultatu, który określa formę graficzną opisu, przesyłanego przez każde PRR do KSW. Celem opracowania jednakowego formatu opisu rezultatu dla wszystkich PRR jest osiągnięcie przejrzystości przesyłanych dokumentów i ich jednolitości co do formy, a także ułatwienie identyfikacji Partnerstwa, które taki opis przesyła.

Prosimy zatem kolejno o wypełnienie pól:

  • numer PRR
  • nazwa PRR
  • nazwa rezultatu
  • KST dla Tematu...

Następnie prosimy o wypełnienie pola "Opis rezultatu", na maks. 4 strony, według Instrukcji opisu rezultatu.

Na końcu prosimy o wypełnienie pól:

  • data opracowania opisu rezultatu
  • data złożenia opisu rezultatu do KSW
  • imię i nazwisko autora/ów
  • podpis autora/ów

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich wskazanych wyżej pól w tym o odręczne podpisanie wersji papierowej przez autora/ów.

Tak przygotowany opis prosimy przekazać w wersji papierowej na adres pocztowy Krajowej Struktury Wsparcia oraz elektronicznej na adres e-mailowy Sekretarza KST właściwego dla Państwa Tematu. Jednolitość wersji papierowej i elektronicznej jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia procedury oceny. Prosimy przekazywać Krajowej Strukturze Wsparcia jedynie ostateczną wersję opisu rezultatu.

 
Powrót na górę
2007-02-22
1.

Jaka jest procedura składania opisu przewidywanych rezultatów projektów? (Komunikat specjalny nr 36, 13.03.2006r.)

 

Działanie 3 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL ma służyć upowszechnianiu i wprowadzaniu do głównego nurtu polityki rezultatów wypracowywanych przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju realizujące Działanie 2.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie Działania 3 koniecznym etapem jest uzyskanie pozytywnej rekomendacji dla oczekiwanego rezultatu realizacji projektu. Rekomendacja taka będzie udzielana na podstawie oceny dokonanej przez Krajową Sieć Tematyczną, odpowiednią dla danego Tematu PIW EQUAL (A, D, F, G, I).

W celu uzyskania rekomendacji należy sporządzić opis spodziewanego rezultatu według instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej KSW (www.equal.org.pl) oraz wypełnić formularz oceny jakościowej rezultatu. Dokumenty te należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej w siedzibie Fundacji "Fundusz Współpracy", mieszczącej się w Warszawie (00-444) przy ul. Górnośląskiej 4a w okresie od dnia ukazania się niniejszego zaproszenia do dnia 15 czerwca 2006 r., do godz. 17.00.

Przedstawiane rezultaty zostaną ocenione podczas posiedzeń Krajowych Sieci Tematycznych, które będą odbywać się od marca do czerwca br. Wstępny harmonogram posiedzeń Krajowych Sieci Tematycznych dla poszczególnych Tematów PIW EQUAL został zamieszczony na stronie Internetowej KSW w dziale "Krajowe Sieci Tematyczne".

Dokumenty niezbędne do poprawnego sporządzenia opisu rezultatu znajdują się na stronie internetowej www.equal.org.pl w dziale Dokumenty do Działania 3.

 
Powrót na górę