PYTANIA I ODPOWIEDZI | XIV. BUDŻET DZIAŁANIA


PYTANIA I ODPOWIEDZI

2007-10-25
32.

Czy kwalifikowalne są wydatki w ramach działania 2 związane z upowszechnianiem rezultatów partnerstwa; konkretnie polegające na zakupie tzw. artykułów sponsorowanych?

 

Wydatki związane z upowszechnianiem rezultatów (w tym sponsorowane artykuły w prasie) mogą być uznane za kwalifikowalne w Działaniu 2, o ile zostały zaplanowane w budżecie PRR dla Działania 2. Jeśli takich wydatków nie planowano, należy dokonać odpowiednich zmian w budżecie.
 
Powrót na górę
2007-10-12
31.

W przypadku rozbieżności między budżetem wynikającym z umowy TCA a budżetem Działania:
1) Czy rozbieżność taka powinna zostać zniwelowana w drodze aneksowania umowy TCA?
2) Czy możliwe jest przeprowadzanie zmian budżetowych polegających na ograniczaniu kosztów współpracy ponadnarodowej?
3) Gdzie są uregulowane zasady rozliczania wydatków ponoszonych w ramach TCA?

 

Ad.1 i 2 : Informujemy, że środki przewidziane na działania w ramach TCA nie powinny być przenoszone na inne cele, gdyż uzgodnienia budżetowe w ramach współpracy ponadnarodowej były przeprowadzane na szczeblu ponadnarodowym i decyzji w tym zakresie nie należy podejmować jednostronnie na szczeblu krajowym. Przed dokonaniem zmian w budżecie w ramach umowy o dofinansowanie Działania konieczna jest zmiana umowy TCA, tj. przygotowanie nowej wersji umowy, która musi być zwalidowana przez wszystkich Partnerów ponadnarodowych i zaakceptowana przez Instytucje Zarządzające z krajów tych Partnerów.

Ad. 3 - Zasady dotyczące współpracy ponadnarodowej (w tym też budżetu i wydatków w ramach TCA) zawarte są w „Przewodniku Współpracy ponadnarodowej 2004 – 2008” dostępnym od 2005 r. zarówno na stronie internetowej KSW (www.equal.org.pl – w zakładce „Publikacje”), jak na stronie IZ (www.equal.gov.pl – w zakładce „Materiały, publikacje, ekspertyzy”).

 
Powrót na górę
2007-09-28
30.

Czy można pokryć koszty szkolenia wyższe niż zakładana w budżecie i strategii średnia wartość szkolenia, jeżeli nie wpłynie to na zmniejszenie liczby BO objętych szkoleniem?

 

W opisanej sytuacji możliwe jest sfinansowanie kosztów niektórych wysokospecjalistycznych szkoleń w kwotach powyżej planowanego średniego kosztu, o ile jest to uzasadnione z punktu widzenia założeń i celów projektu, nie powoduje zmniejszenia liczby Beneficjentów, a w przypadku konieczności zmiany w budżecie – zostanie ona przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 
Powrót na górę
2007-09-20
29.

Czy na zmiany w ramach tej samej pozycji budżetowej w kat. IVB potrzebna jest zgoda KSW i aneksowanie umowy DPA oraz umowy o dofinansowanie Działania?

 

Zasady dokonywania zmian w budżecie zostały przedstawione w Komunikacie nr 35 z modyfikacjami w przypadku podpisania /aneksowania umowy o dofinansowanie Działania wg nowych wzorów (z 2006 r. i z 2007 r.). Należy zwrócić się do KSW za pośrednictwem Opiekuna projektu o akceptację uzasadnionej zmiany w budżecie kat. IV. Natomiast o konieczności aneksowania umów (DPA i umowy o dofinansowanie Dzialania) powinniście rozstrzygnąć Państwo sami na podstawie zapisów tych umów, w tym zapisów dotyczących zmian postanowień umowy.
 
Powrót na górę
2007-08-31
28.

Czy jest możliwe aby: - Partnerzy zawarli umowy cywilno-prawne z osobami które chcemy zatrudnić jako członków grup sterujących w danej lokalizacji - następnie Partnerzy obciążali Administratora notą księgową, przenosząc na niego poniesione wydatki?

 

Nie jest możliwe przyjęcie proponowanego rozwiązania. Należy dokonać zmian w umowie o PRR i, o ile sytuacja tego wymaga, w umowie o dofinansowanie Działania, tj. przenieść zadania wraz z budżetem na ich realizację do zadań i budżetów odpowiednich Partnerów.
 
Powrót na górę
2007-08-31
27.

Czy zasady przedstawione w Komunikacie nr 35 w sprawie zmian dokonywanych w budżecie przez realizatorów Projektu są nadal obowiązujące?

 

Komunikaty: nr 35 i nr 80 nie zostały odwołane. Zasady dokonywania zmian w budżecie przedstawione w Komunikacie nr 35 ulegają modyfikacji w przypadku podpisania /aneksowania umowy o dofinansowanie Działania wg nowych wzorów (z 2006 r. i z 2007 r.). Zwracamy Państwa uwagę na związek pomiędzy komunikatem nr 80 i nr 35 - Administrator jest zobowiązany dokonywać samodzielnej analizy i oceny propozycji zmian w budżecie zarówno własnym jak i Partnerów, gdyż jako podmiot koordynujący cały projekt – ma właściwą wiedzę do uznania zasadności proponowanych zmian. Jedynie w przypadkach zastrzeżonych do ostatecznej decyzji KSW Administrator powinien przekazywać właściwie uzasadniony wniosek dokonania zmiany – nie może mieć to formy przekierowania zapytania Partnera, gdyż nie taka jest rola Administratora (zob. Komunikat nr 80).
 
Powrót na górę
2007-08-09
26.

Czy w opisanej sytuacji, w ramach dozwolonych przesunięć budżetowych, niewymagających zgody KSW i aneksowania umowy o dofinansowanie, możliwe jest wydatkowanie 1000 zł na wynajem sali i 2000 zł na wynagrodzenie dwóch prelegentów i zwrot kosztów ich dojazdu na konferencję?

 

Jest możliwe dokonanie przesunięcia w budżecie z zachowaniem obowiązujących zasad, przy czym należy odpowiednio uzasadnić dokonaną zmianę (w szczególności konieczność zatrudnienia dwóch prelegentów zamiast jednego, jak wcześniej planowano). O zmianie w budżecie należy poinformować Opiekuna projektu.
 
Powrót na górę
2007-07-12
25.

Czy w ramach pozycji "Promocja (tablica, broszury, foldery, artykuły w gazetach, telewizja) - promocja wśród społeczności lokalnej Partnera" można zakupić namioty z logiem EQUAL na imprezy organizowane przez Urząd Gminy dot. EQUAL lub też pokryć koszty związane z organizacją spotkań dla przedsiębiorców, społeczności lokalnej promujących realizację projektu (np. koszty wynajmu sali i wyżywienia)?

 

Partner może w ramach wskazanej w pytaniu pozycji budżetu - sfinansować koszty związane z organizacją spotkań dla przedsiębiorców i społeczności lokalnej promujących realizację projektu. Partner może też sfinansować koszty zakupu namiotów z logo EQUAL na imprezy dotyczące projektu EQUAL organizowane przez UG jedynie w sytuacji, gdy wykaże, że zakup namiotów jest przedsięwzięciem opłacalnym (w zależności od tego, do czego te namioty na organizowanych imprezach EQUAL miałyby służyć).
 
Powrót na górę
2007-07-11
24.

Czy w kategorii III D budżetu w ramach wolnych środków budżetowych możliwe jest przesuniecie środków i wprowadzenie podkategorii: koszty eksploatacji kserokopiarki - czy takie koszty będą kwalifikowalne?

 

W opisanej sytuacji - można dokonać przesunięcia środków w ramach kategorii, a koszty związane z konserwacją zakupionej kserokopiarki będą kwalifikowalne (o ile spełniać będą zasady kwalifikowalności wydatków, tj. m.in. będą właściwie udokumentowane). Prosimy poinformować Opiekuna projektu o dokonanych zmianach w ramach budżetu.
 
Powrót na górę
2007-07-08
23.

Czy umowa o dzieło za tłumaczenie stanowiąca realizację zadań w ramach Partnerstwa Ponadnarodowego przewidzianych w budżecie w Kategorii II jako koszty współpracy Ponadnarodowej powinna być rozliczona we wniosku o płatność w Kategorii I - Koszty Personelu?

 

W przypadku umowy cywilno–prawnej rozliczenie wydatków powinno nastąpić w ramach kategorii I. Sugerujemy rozważenie dokonania korekty w budżecie – o ewentualnych zmianach należy poinformować Opiekuna merytorycznego.
 
Powrót na górę
2007-06-29
22.

Jak mocno należy się trzymać podziałów budżetu na rodzaj np., wyżywienie, wynajem sali, inne (kolumny w tabeli budżetowej), czy można podział ten traktować jako pomocniczy przy konstrukcji budżetu?

 

Zmiany w budżecie powinny być dokonane z zachowaniem obowiązujących dotychczas zasad (zob. w szczególności Komunikat specjalny nr 35). W opisanej sytuacji możliwe jest sfinansowanie dowozu oraz wynajmu sali - należy dokonać odpowiednich zmian w ramach kategorii budżetowej i o wprowadzonych zmianach poinformować Opiekuna projektu (co przy rozliczeniu zapobiegnie ryzyku uznania wydatków za niezgodne z budżetem i niekwalifikowalne).
 
Powrót na górę
2007-06-19
21.

Czy w wynagrodzenie wypłacone z umowy o dzieło pomimo, że w pozycji budżetowej widnieje zapis „... ZATRUDNIONY NA UMOWĘ ZLECENIE" uznane będzie jako wydatek kwalifikowany?

 

W opisanej sytuacji wynagrodzenie wypłacone z umowy o dzieło może być uznane za kwalifikowalne - należy jednak do dokumentacji wydatków dołączyć odpowiednie oświadczenie wyjaśniające sytuację.
 
Powrót na górę
2007-05-31
20.

Czy w przypadku nie odbierania gadżetów (kat. IV B) przez BO - pozostałe gadżety mogą zostać wykorzystane jako materiały promocyjne, np. podczas konferencji, spotkań itp.(kat. IIID, VB)? Czy w tym wypadku konieczne jest przedstawienie listy osób odbierających?

 

Jeżeli BO nie odbierają materiałów promocyjnych, które są rzeczywistymi gadżetami, to można je wykorzystać przy okazji innych wydarzeń w ramach projektu bez przedstawiania listy osób odbierających.
 
Powrót na górę
2007-05-30
19.

Czy mając w budżecie wypisane szczegółowo wydatki na wydawanie materiałów promocyjnych, tzn. teczki, długopisy, notesy (czyli większość tzw. materiałów biurowych), a wydając środki na zakup materiałów promocyjnych zgodnie z przeprowadzoną procedurą PZP (na kubki ceramiczne, aktówki, zegary, itp.) należy dokonać korekty zapisów w treści opisu w naszym budżecie?

 

Nie jest konieczne dokonanie korekty opisu w budżecie, należy jednak poinformować Opiekuna merytorycznego o różnicach pomiędzy zakupem materiałów zrealizowanym a planowanym.
 
Powrót na górę
2007-05-16
18.

Czy można rozliczać usługi teleinformatyczne miesięcznie w kwocie rzeczywistych udokumentowanych kosztów aż do momentu osiągnięcia łącznej wysokości planowanej w budżecie, czy raczej należy wskazać Partnerowi rozliczenie i kalkulację kosztów miesięcznych do wysokości 200,00 zł (zgodnie z podziałem w budżecie)?

 

Można zastosować obydwa rozwiązania, niemniej jednak zalecaną i właściwą metodą jest bieżące rozliczanie w koszty projektu pełnej kwoty związanej z realizacją projektu i wynikającej z dokumentu źródłowego, nawet jeśli jest wyższa od planowanej na dany okres w budżecie. Po wyczerpaniu całego limitu określonego na dany cel w budżecie należy zakończyć rozliczanie określonych wydatków w koszty projektu. Można też, w miarę wolnych środków, dokonać odpowiednich zmian i przesunięć w budżecie w celu dalszego (ale właściwie uzasadnionego) finansowania określonych kosztów związanych z realizacja projektu.
 
Powrót na górę
2007-05-08
17.

Proszę o wyjaśnienie jak powinno się postępować ze środkami, które pozostają po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego. Czy można je wykorzystać na kolejny przetarg na materiały biurowe czy można przesunąć na inną pozycję budżetową?

 

Wykorzystanie zaoszczędzonych środków finansowych zależy od Państwa decyzji, przy czym trzeba pamiętać o zasadach dokonywania zmian w budżecie, a w szczególności o konieczności uzgodnienia z KSW ewentualnego zakupu środków trwałych.
 
Powrót na górę
2007-03-23
16.

Czy w celu zastosowania odpowiedniej procedury dokonywania zmian w budżecie należy te zmiany liczyć w stosunku do budżetu z pierwotnego kształtu umowy dofinansowania, czy też do wersji z ostatniego aneksu do tej umowy? Czy w procedurze dokonywania zmian w budżecie za kategorię główną uznaje się całą kategorię III, czy też odrębnymi kategoriami głównymi są kat. IIIA, IIIB etc.?

 

Zmiany budżetu liczy się do poziomu określonego w aktualnie obowiązującej wersji budżetu – jeśli zatem w aneksie do umowy dokonano zmiany budżetu w zakresie dotyczącym danej kategorii wydatków to kolejne zmiany w ramach tej kategorii należy liczyć w stosunku do kwot wynikających z aneksu.

W procedurze dokonywania zmian w budżecie za kategorię główną uznaje się całą kategorię III (podobnie IV i V).

Ponadto zwracamy uwagę, iż limit 50 tys. zł dotyczy umów o dofinansowanie Działania wg wzoru ogłoszonego w 2005 r., a dla umów o dofinansowanie Działania wg wzoru ogłoszonego w 2006 r. limit ten wynosi 100 tys.zł.

 
Powrót na górę
2007-03-21
15.

Czy w przypadku ewentualnego opodatkowania VAT-em umów cywilno - prawnych będzie można oczekiwać zwiększenia budżetu PRR o kwotę dodatkowego podatku VAT czy raczej trzeba będzie poszukiwać oszczędności w ramach posiadanego budżetu?

 

W przypadku konieczności opodatkowania umów cywilno – prawnych podatkiem od towarów i usług Partnerstwo nie może oczekiwać zwiększenia budżetu PRR z tego tytułu. Opłacenie podatku należy sfinansować bądź z oszczędności poczynionych w innych pozycjach budżetowych projektu, bądź też z dodatkowych środków uzyskanych w drodze dodatkowego wystąpienia Partnerstwa o dofinansowanie, zgodnie z Komunikatem nr 115 zamieszczonym na stronie internetowej PIW EQUAL.
 
Powrót na górę
2007-03-20
14.

Czy zapłata za tłumaczenie materiałów otrzymanych od Partnera z Wielkiej Brytanii będzie kosztem kwalifikowalnym dla naszego partnerstwa i czy koszt ten może być pokryty z naszego budżetu? Nadmieniam, iż Partnerstwo nasze posiada w Kategorii I - pozycję budżetową -"tłumacz języka obcego", która obejmuje umowy zlecenia lub o dzieło związane z zapłatą za tłumaczenie tekstów.

 

Jeśli przetłumaczenie materiału wynika z zapisanych zobowiązań w ramach współpracy ponadnarodowej, a środki na tłumaczenia zostały zaplanowane w budżecie – to koszt tego tłumaczenia może być uznany za kwalifikowany.
 
Powrót na górę
2007-03-20
13.

Czy partnerstwa, które nie rozliczyły jeszcze 50% środków na Działanie 2 mogą ubiegać się o zwiększenie budżetu i rozszerzenie zadań w ramach Działania 3?

 

Do konkursu ofert w zakresie rozszerzenia Działania 2 lub Działania 3, mogą być dopuszczone jedynie te Partnerstwa, które mają stopień wydatkowania co najmniej na poziomie 50 % liczonych na dzień składania wniosku, z alokacji za rok 2005 i 2006 (przez wydatkowanie rozumiemy koszty poniesione przez PRR i poświadczone przez KSW).
 
Powrót na górę
2007-03-13
12.

Jaka jest podstawa prawna konieczności uzgadniania zmian do pozycji w budżetach personalnych-tabela I oraz tabeli III i IV w przypadku gdy wprowadzane zmiany nie powodują zmian w kosztach całkowitych tych tabel?

 

Zgodnie z Komunikatem specjalnym nr 35 z dnia 13.03.2006 wszelkie zmiany budżetu nie wykraczające poza 10% wartości głównej lub nie przekraczające 50 tys. zł, dotyczące kategorii I i kategorii IV w całości oraz kategorii III – w części dotyczącej zakupów wyposażenia, inwestycji budowlanych w tym adaptacji pomieszczeń, utrzymania pomieszczeń, wymagają uzyskania pisemnej zgody KSW. Zmiany takie rzeczywiście nie wymagają aneksowania Umowy o dofinansowanie Działania – wymagają natomiast uzgodnienia z KSW.

Zgodnie z § 26 punkt 3 Umowy dofinansowania działania Partnerstwo wnosząc o dokonanie zmiany umowy (w tym również zmian budżetu), powinno przekazać wniosek o zaakceptowanie zmiany w terminie co najmniej miesiąca przed dniem, w którym zmiana ma wejść w życie.

 
Powrót na górę
2007-03-13
11.

Czy istnieje konieczność uzgadniania zmian do Tabeli I koszty personalne dotyczących zmiany stawki jednostkowej w projekcie na danej pozycji, jeżeli ta stawka nie przekracza średniej stawki znajdującej się w budżecie projektu?

 

Zgodnie z Komunikatem specjalnym nr 35 z dnia 13.03.2006 wszelkie zmiany budżetu nie wykraczające poza 10% wartości głównej lub nie przekraczające 50 tys. zł, dotyczące kategorii I i kategorii IV w całości oraz kategorii III – w części dotyczącej zakupów wyposażenia, inwestycji budowlanych w tym adaptacji pomieszczeń, utrzymania pomieszczeń, wymagają uzyskania pisemnej zgody KSW. Zmiany takie, po uzyskaniu akceptacji KSW nie będą musiały być wprowadzone do załącznika nr 2 – budżetu projektu.
 
Powrót na górę
2007-02-23
10.

Czy wydatki w ramach TCA mogą być realizowane po zakończeniu trwania TCA i czy środki przeznaczone na działania w ramach TCA można ewentualnie przenieść na działania krajowe?

 

Wydatki w ramach umowy o Partnerstwie Ponadnarodowym (TCA) powinny być zrealizowane w okresie obowiązywania umowy. W ewentualnych, uzasadnionych pojedynczych przypadkach np. organizacji jakiegoś przedsięwzięcia w zakresie tej współpracy, ale już po zakończeniu umowy - należy indywidualnie skonsultować się z KSW. Środki przewidziane na działania w ramach TCA nie powinny być przenoszone na inne cele, gdyż uzgodnienia budżetowe w ramach współpracy ponadnarodowej były przeprowadzane na szczeblu ponadnarodowym i decyzji w tym zakresie nie należy podejmować jednostronnie na szczeblu krajowym.
 
Powrót na górę
2007-02-20
9.

Jeśli w budżecie jest wymieniona lista artykułów z cenami - czy można w ramach tej samej kwoty zakupić inne artykuły lub w innych ilościach niż planowane?

 

Można dokonać zmiany i w ramach planowanej kwoty zakupić artykuły w asortymencie i ilościach odpowiadających aktualnym potrzebom realizacji projektu. Należy przy tym pamiętać o kryteriach kwalifikowalności (wydatek niezbędny, efektywny, właściwie udokumentowany), a także o poinformowaniu o zmianie Opiekuna projektu po to, by przy weryfikacji wniosku o płatność wydatek nie został odrzucony jako niezgodny z zaplanowanym budżetem.
 
Powrót na górę
2007-02-09
8.

Czy można rozliczyć w ramach kategorii II koszty wyjazdu Beneficjentów Ostatecznych, których uczestnictwa w zaplanowanej w ramach tej kategorii wizycie studyjnej we Włoszech wcześniej nie przewidywano?

 

Na podstawie obowiązujących zasad, koszty te mogą być rozliczone wyłącznie w ramach kategorii IVA – należy dokonać odpowiedniej zmiany w budżecie i poinformować KSW. Jednocześnie, zgodnie z udzieloną Państwu wcześniej odpowiedzią, zmianę tę należałoby uwzględnić tworząc aktualny aneks do umowy zmieniający budżet.
 
Powrót na górę
2007-02-08
7.

Czy w wypadku posiadania przez Partnera oszczędności z realizacji poprzednich wyjazdów międzynarodowych w ramach TCA, możliwe jest sfinansowanie przez niego kolejnego wyjazdu dla 4 a nie 3 - jak zapisano w budżecie) osób, i czy ew. krok ten możliwy jest do zrealizowania przed uprzednim aneksowaniem zmian w budżecie partnerstwa?

 

W opisanej sytuacji nie ma konieczności aneksowania budżetu, wystarczy poinformowanie Opiekuna projektu o dokonywanej zmianie z jednoczesnym przedstawieniem uzasadnienia zwiększenia liczby uczestników wyjazdu. Poinformowanie Opiekuna o zmianie pozwoli uniknąć ryzyka opóźnienia weryfikacji dokumentacji przedkładanej do rozliczenia (z powodu niezgodności z budżetem). Zwracamy również uwagę na uzasadnienie, gdyż sam fakt wystąpienia oszczędności stwarza jedynie możliwość ewentualnego sfinansowania jakiegoś dodatkowego przedsięwzięcia – nie jest natomiast uzasadnieniem zwiększenia liczby uczestników wyjazdu z 3 do 4 osób.
 
Powrót na górę
2007-02-06
6.

dot. jednego z n/Partnerów Po stronie kosztów związanych z udziałem B.O. - jest podzadanie dot. kosztu szkolenia warsztatowego na, który to całkowity koszt składają się sumarycznie - 3 wartości kosztowe tzn. : koszt dojazdu B.O. (podana kwota), koszt pobytu i wyżywienia B.O. (podana kwota) oraz koszty inne (również podana kwota). Czy dopuszczalne i kwalifikowane jest w ramach przedmiotowego podzadania wyższy (niż zapis w budżecie) koszt cząstkowy dot. pobytu i wyżywienia kosztem niższego kosztu cząstkowego dot.dojazdu? Sumarycznie koszt całkowity danego podzadania nie ulegnie zmianie.

 

Jeżeli uznajcie Państwo wprowadzenie takich zmian za konieczne i korzystne dla realizowanego projektu – możliwe jest dokonanie odpowiednich przesunięć w budżecie z zachowaniem obowiązujących zasad w tym zakresie i poinformowanie o tym właściwego Opiekuna.
 
Powrót na górę
2006-12-06
5.

Partner pokrył z własnych środków koszty (dokumenty wystawione na partnera) związane z projektem jednakże nie posiada w aneksowanej wersji budżetu pozycji w której mógłby rozliczyć te koszty. Po zgodzie KSW na rozliczenie dokumentów z budżetu administratora, Powstaje pytanie na podstawie jakich dokumentów mogę rozliczyć i przekazać pieniądze partnerowi za te pozycje które zostały pokryte z jego środków.

 

W sytuacji gdy Partner nie posiada zaplanowanych środków w kategorii III B budżetu – możliwe są następujące rozwiązania:

  • Administrator może dokonać przesunięcia środków z własnego budżetu do budżetu Partnera;
  • Partner może wygospodarować środki i dokonać przesunięcia w ramach własnego budżetu;
  • Administrator może rozliczyć koszty tych podróży w ramach kat. III B własnego budżetu, ale tylko w sytuacji gdy: Administrator organizował spotkanie (wyjazd) i wystosował pisemne zaproszenie dla danej osoby, zawierające informację, że koszty wyjazdu (delegacji) będą sfinansowane z budżetu Administratora. W tej sytuacji pracownik Partnera powinien złożyć oświadczenie o odbytej podróży i poniesionych w związku z tym wydatkach – do oświadczenia należy dołączyć rozliczenie i dowody poniesionych wydatków.

W przypadku zmian w budżecie przypominamy o konieczności przestrzegania zasad dokonywania tych zmian (w szczególności zawartych w Komunikacie nr 35 z dnia 13.03.2006 r.).

 
Powrót na górę
2006-12-01
4.

Jeśli w kategorii IIID w niskocennych środkach trwałych nie zapisano jakiegoś zakupu, a pozostałe już zostały dokonane i fundusze w tej kategorii jeszcze pozostały czy w takim razie można dokupić jakiś sprzęt (który nie został wcześniej ujęty w budżecie a jest konieczny do realizacji zadań)? Czy to wymaga zgody KSW?

 

Tak, wymaga to zgody KSW. Zob. też Komunikat specjalny nr 35 z dnia 13.03.2006 r. W przypadku, gdy Partner uznaje VAT jako niekwalifikowalny powinien złożyć stosowne oświadczenie, kwoty zapisane w budżecie Partnera są kwotami netto.
 
Powrót na górę
2006-11-30
3. Jeżeli jeden z Partnerów uznał, że VAT dla niego jest niekwalifikowany i nie podpisał stosownego oświadczenia (w umowie jest zapisane że rozlicza się z Administratorem za pomocą wniosku beneficjenta o płatność), to w jaki sposób (jakie dokumenty) ma przedstawić Administratorowi celem rozliczenia się i w związku z tym czy kwoty zapisane w budżecie Partnera są kwotami netto czy brutto w tym przypadku?
 
W przypadku, gdy Partner uznaje VAT jako niekwalifikowalny powinien złożyć stosowne oświadczenie, kwoty zapisane w budżecie Partnera są kwotami netto.
 
Powrót na górę
2006-11-23
2. Czy w przypadku łączenia się Partnerstw do Działania 3, kwota przeznaczana po walidacji na poszczególne PRR kumuluje się, bez względu na to ile w danym PRR pozostało partnerów (budżet zadaniowy). I jaki wpływ na wysokość budżetu maja nowe instytucje partnerskie?
 
Budżet jest przyznawany na PRR, bez względu na zmiany w składzie Partnerstwa. Jeśli Partnerstwa łączą się, łączą się także ich budżety. Przy czym jeśli PRR zdecyduje się wejść do kilku Partnerstw na rzecz Rozwoju dla Działania 3, to może dowolnie podzielić swój limit między odpowiednią liczbę projektów.
 
Powrót na górę
2006-10-10
1.

Jakie obowiązują zasady przy dokonywaniu zmian w budżetach stanowiących załącznik do umowy o dofinansowanie Działania 2? (Komunikat specjalny nr 35, 13.03.2006 r.)

 

I. Zmiany wymagające pisemnej zgody KSW i podpisania aneksu:
Zgodnie z par 26 punkt 1 i 2 Umowy dofinansowania działania wszelkie zmiany umowy wykraczające poza 10% wartości głównych kategorii wydatków lub przekraczające 50 tys. zł* wymagają:

  • uzyskania pisemnej zgody Krajowej Struktury Wsparcia
  • poinformowania KSW, w formie pisemnej, o anektowaniu DPA ( w częściach mających wpływ na zmiany umowy dofinansowania)
  • podpisania zmiany w formie aneksu do umowy.

II. Zmiany wymagające pisemnej zgody KSW:
Wszelkie zmiany budżetu nie wykraczające poza 10% wartości głównej lub nie przekraczające 50 tys. zł*, dotyczące kategorii I i kategorii IV w całości oraz kategorii III – w części dotyczącej zakupów wyposażenia, inwestycji budowlanych w tym adaptacji pomieszczeń, utrzymania pomieszczeń, wymagają uzyskania pisemnej zgody KSW.

III. Zmiany nie wymagające pisemnej zgody KSW:
Wszelkie zmiany budżetu nie wykraczające poza 10% wartości głównej lub nie przekraczające 50 tys. zł*, dotyczące pozostałych rodzajów wydatków nie wymienionych w punkcie 2 powyżej nie wymagają pisemnej zgody KSW.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z par. 26 pkt 3 - Umowy o dofinansowanie Działania, Partnerstwo wnosząc o dokonanie zmiany umowy powinno przekazać wniosek o zaakceptowanie zmiany w terminie co najmniej miesiąca przed dniem, w którym zmiana ma wejść w życie. (* - zwracamy uwagę, iż w nowym wzorcu umowy jest to kwota 100 tys. zł).

 
Powrót na górę