PYTANIA I ODPOWIEDZI | XIII. ZABEZPIECZENIE UMOWY O DOFINANSOWANIE DZIAŁANIA


PYTANIA I ODPOWIEDZI

2007-05-28
5.

Czy powinniśmy jeszcze raz zabezpieczyć prawidłową realizację umowy już zgodnie z nowym wzorem czy wystarczą obecne zabezpieczenia (w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz w formie weksla in blanco)?

 

Zgodnie z §14 ust 4 wzoru umowy o dofinansowanie Działania z maja 2007 r., zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, za wyjątkiem zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 umowy (tj. aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się przez Beneficjenta egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), może być ustanowione, za zgodą Krajowej Struktury Wsparcia, przez Beneficjenta i niektórych Partnerów Beneficjenta albo Beneficjenta i wszystkich Partnerów Beneficjenta. Nowy wzór umowy o dofinansowanie Działania wyklucza zatem możliwość zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o dofinansowanie Działania aktem notarialnym o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wystawionym przez Beneficjenta i Partnerów - akt notarialny o dobrowolnym poddaniu egzekucji może być wystawiony tylko przez Beneficjenta. W przypadku przejścia przez Partnerstwo na nowy wzór umowy, wyżej wymienione postanowienie dotyczące ustanawiania zabezpieczeń stanie się obowiązujące. Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wystawiony przez Beneficjenta i Partnerów nie będzie już mógł zatem stanowić zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy o dofinansowanie Działania. Jeżeli miałyby być nadal utrzymane dwa zabezpieczenia umowy o dofinansowanie Działania – weksel in blanco i akt o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, konieczne będzie wystawienie przez Beneficjenta nowego aktu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
 
Powrót na górę
2007-02-09
4.

Czy posiadacie Państwo wzory weksli?

 

Nie opracowywaliśmy i nie posiadamy wzorów weksli – dla nas istotne jest, aby przedkładany weksel miał wszystkie cechy wymagane przepisami prawa.
 
Powrót na górę
2006-07-05
3.

Czy składanie kontrasygnaty przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego na wekslu in blanco jest zasadne? (Komunikat specjalny nr 69, 30.06.2006r.)

 

W związku z wątpliwościami Beneficjentów PIW EQUAL w sprawie zasadności składania kontrasygnaty przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego na wekslu in blanco stanowiącym zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Działania - przedstawiamy niniejszym stanowisko Instytucji Zarządzającej w tej sprawie: Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) do skuteczności czynności prawnej, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, wymagana jest kontrasygnata skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej. Do czynności prawnych, z których dokonaniem może wiązać się powstanie zobowiązania pieniężnego w przyszłości należy wystawienie weksla in blanco, niezależnie od przyjętego stanowiska czy zobowiązanie powstaje z chwilą wystawienia czy uzupełnienia weksla (wyrok SN z 4 czerwca 2003 r., sygn. I CKN 434/01, wyrok SN z dnia 5 lutego 1998 r., IIICKN 34/97 OSNCP 1998, nr 9, poz. 141 oraz wyrok SN z dnia 21 czerwca 2002 r., V CKN 1514/00 nie publ.).

Istnienie obowiązku kontrasygnaty powoduje, że skuteczność czynności prawnej jest uzależniona zarówno od wystawienia weksla in blanco przez podmiot uprawniony do reprezentacji gminy, jak również od udzielenia kontrasygnaty przez skarbnika. Biorąc pod uwagę fakt, że kontrasygnata nie jest oświadczeniem woli (za orzeczeniem z dnia 31 stycznia 1995 r. I CRN 187/94 nie publ. oraz z dnia 15 grudnia 1999 r. I CKN 304/98 nie publ.) należy stwierdzić, że wszelkie wymogi co do szczególnej formy dokonania czynności prawnej odnoszą się do działań podmiotu uprawnionego do składania oświadczeń woli, a nie do dokonania kontrasygnaty przez skarbnika. W związku z tym należy przyjąć, że podpis skarbnika na umowie, w której treści jest mowa o zabezpieczeniu jej prawidłowej realizacji w formie weksla in blanco oraz na deklaracji wekslowej jest wystarczającym stwierdzeniem wyrażenia przez skarbnika kontrasygnaty.

Choć zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1998 r. III CKN 60/98 w OSNC 1999/7-8/126 kontrasygnata na wekslu in blanco nie powinna spowodować osobistej odpowiedzialności wekslowej skarbnika na podstawie art. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz. U. z 1936 r. Nr 37, poz. 282), to za nieuzasadnione należy uznać stanowisko, zgodnie z którym dla ważności weksla in blanco wystawianego przez organ gminy wymagana jest kontrasygnata skarbnika na samym wekslu.

 
Powrót na górę
2006-02-01
2.

Jakie są szczegółowe wymagania co do sposobu wypełnienia weksla? (Komunikat specjalny nr 25, 27.01.2006r.)

 

Przypominamy, iż istnieje możliwość podpisywania weksli i deklaracji wekslowych bezpośrednio w siedzibie KSW, w obecności prawnika, który może służyć Państwu pomocą w prawidłowym ich napisaniu.  W przypadku, gdy przekazujecie Państwo do KSW weksle już podpisane prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

  • zarówno pieczęć firmowa beneficjenta, jak i podpisy osób uprawnionych do jego reprezentowania winny zostać umieszczone w pustym polu w dolnym prawym rogu blankietu wekslowego,
  • pieczęć firmowa powinna znajdować się nad podpisem osób uprawnionych,
  • nie jest konieczne umieszczanie na blankiecie wekslowym obok pieczęci firmowej pieczątek imiennych osób uprawnionych do reprezentowania beneficjenta,
  • konieczne jest dołączenie powierdzonych notarialnie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisu.

Przystawienie pieczątki i/lub złożenie podpisu poza wyznaczonym polem może skutkować nieważnością złożonego weksla.

 
Powrót na górę
2005-09-26
1.

Czy są jakieś wytyczne dotyczące aktu notarialnego składanego w ramach obowiązkowego ustanowienia zabezpieczeń dla umowy o dofinansowanie Działania 2? (Komunikat specjalny nr 11, 23.09.2005r.)

 

W załączeniu wskazówki dotyczące treści aktu notarialnego, który może być składany przez Partnerstwa w ramach obowiązkowego ustanowienia zabezpieczeń dla umowy dofinansowania Działania 2.

 
Powrót na górę