PYTANIA I ODPOWIEDZI | XI. PARTNERSTWO


PYTANIA I ODPOWIEDZI

2007-11-30
13.

Czy w sytuacji gdy jeden Partner, który jest związany terminowo umową PRR do końca br. ale od pół roku nie wykonuje już żadnych zadań rzeczowych i finansowych w projekcie (zakończył zadania), odmówi podpisania aneksu do w/w Umowy PRR,to czy w zaistniałej sytuacji Administrator i pozostali Partnerzy mogą samodzielnie podpisać dokument co pozwoli na wystapienie do KSW o aneks umowy o dofinansowanie działania?

 

Niezależnie od tego, że Partner od pół roku nie wykonuje żadnych zadań, to jest ciągle stroną umowy PRR, a zatem przy dokonywaniu czynności wymagających zgody wszystkich stron umowy PRR nie można tego Partnera pominąć.
 
Powrót na górę
2007-10-29
12.

Czy możemy przekazać spółdzielni środki na dodatkowe zakupy na podstawie pisemnej zgody KSW i jednocześnie procedować z czasochłonną procedurą aneksowania DPA, czy tez dokonanie zakupów jest możliwe dopiero po podpisaniu aneksu DPA?

 

KSW nie jest stroną umowy DPA - należy zatem rozstrzygnąć w ramach PRR, czy jest zgoda na takie zmiany i nie ma ryzyka, iż Partnerzy odmówią podpisania DPA po udzieleniu spółdzielni dotacji. Natomiast z punktu widzenia KSW istotne jest uzgodnienie z Opiekunem projektu terminu przesłania najnowszej wersji DPA.
 
Powrót na górę
2007-10-25
11.

Czy spółka cywilna złożona właśnie z dwóch osób pełniących ww. funkcje i rozliczająca się na takich samych zasadach jak działalność osób fizycznych, w tym projekcie powinna również rozliczać się analogicznie i wystawiać Administratorowi faktury VAT za pełnione funkcje w ramach projektu? Czy w jakiś szczególny sposób należy udokumentować wypłacenie wynagrodzeń na konto osób pełniących ww. funkcje w projekcie, czy zgodnie z wolą tych osób a jednocześnie właścicieli pieniądze mogą pozostać na koncie spółki?

 

Forma rozliczeń pomiędzy Partnerem a Administratorem (faktura VAT, rachunek czy nota) powinna być ustalona w umowie o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju.

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, gdy właściciel firmy będącej Partnerem osobiście wykonuje jakieś zadania na rzecz projektu to może wystawić wewnętrzną notę na swoją firmę, w której dokonuje rozliczenia własnego wynagrodzenia za wykonaną pracę podając m.in. liczbę przepracowanych godzin i stawkę godzinową. Następnie firma czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca Partnerem uwzględnia koszty wynikające z tej noty w dokumencie, którym rozlicza się z Administratorem (faktura, rachunek, nota). Nie ma możliwości uwzględniania w kosztach projektu jakiegokolwiek zysku firmy będącej Partnerem lub jej właściciela. Należy oczywiście pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu wykonywanej pracy na rzecz projektu i jej kosztów mając na uwadze to, że tylko wydatki faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą być uznane za kwalifikowalne. Możecie Państwo zastosować analogiczne rozwiązanie o ile regulacje dot. spółki z o.o. na to pozwalają.

 
Powrót na górę
2007-10-14
10.

Czy właściciele spółki cywilnej, będący partnerem projektu, mogą uzyskiwać dochody pełniąc funkcję w projekcje koordynatora oraz specjalistę ds. promocji. Wystawiając fakturę VAT?

 

Co do zasady nie ma przeciwskazań by właściciele spółki będącej Partnerem pracowali na rzecz projektu. Praktyka jednak pokazuje, iż występują problemy zarówno w sprawach opodatkowania dochodów, jak i z weryfikacją rozliczeń – przypominamy, iż w projekcie osoby będące właścicielami spółek nie mogą uwzględniać w rozliczanych dochodach zysku, który spółka osiągałaby z tytułu pracy właściciela. W projekcie można jedynie finansować równowartość poniesionych kosztów – sugerujemy zatem wszechstronne rozważenie takiego rozwiązania.
 
Powrót na górę
2007-02-08
9.

Jaka jest procedura zmiany Partnerów w Partnerstwie?

 

Zgodnie z przepisami rozporządzeń programowych – przede wszystkim musi nastąpić uzgodnienie w ramach Partnerstwa, odpowiednia zmiana umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju, podpisanie umowy bilateralnej (gdy umowa o dofinansowanie Działania tego wymaga), złożenie wniosku o dofinansowanie Działania wraz z pismem do KSW uzasadniającym dokonanie zmiany Partnera, uzyskanie akceptacji KSW zanim zmiany zostaną wprowadzone w życie. Ponadto, jeśli zmiany miałyby dotyczyć również umowy o dofinansowanie Działania, musi być także aneksowana ta umowa. 
 
Powrót na górę
2006-12-18
8.

Czy jest jakaś wymagana forma w jakiej dokumenty dot. rekrutacji B.O. oraz szkoleń "miękkich"? np.: harmonogramy, plany szkoleń, podręczniki, inne materiały. Czy powinny być przekazywane przez Partnerów do Administratora i w jakiej formie? (tzn. papierowej, CD)

 

Oryginały dokumentów powinny być przechowywane w instytucji, dla której są źródłowym dokumentem wewnętrznym. Natomiast do Administratora powinny być przekazane kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami innej formy niż papierowa – powinna być to forma nie budząca wątpliwości co do wiarygodności i pozwalająca na bezpośrednie porównanie z oryginałem.
 
Powrót na górę
2006-12-08
7.

Czy jest możliwe, aby Partner, który wcześniej nie wykazał kosztów związanych z najmem lokalu biurowego wynajął jednak na potrzeby realizacji projektu dodatkowe pomieszczenie biurowe (w biurze tym pracowałyby osoby, które zajmują się realizacją projektu)?

 

Wynajęcie dodatkowego pomieszczenia jest do zaakceptowania jeżeli Partnerstwo uważa to za niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu, przy czym:

  • jeżeli Partner nie zatrudnia do obsługi projektu personelu na podstawie umowy o pracę - nie może wynająć lokalu biurowego, wówczas wynajmującym dodatkową powierzchnię powinien być Administrator; w każdym przypadku środki na finansowanie wynajmu dodatkowej powierzchni Partnerstwo musi wygospodarować w ramach przydzielonego budżetu, a ewentualne zmiany budżetu i aneksowanie umowy o dofinansowanie Działania 2 muszą odbyć się zgodnie z obowiązującą procedurą.
 
Powrót na górę
2006-10-18
6.

Czy jest do zaakceptowania sytuacja, gdy jeden z Partnerów, który realizuje swoje zadania w projekcie, dodatkowo występuje również jako podwykonawca?

 

Z zasady takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jeżeli jednak Partner wykonuje jakąś usługę na rzecz projektu jako podwykonawca to kwalifikowane mogą być wyłącznie koszty własne wykonania tej usługi bez zysku.
 
Powrót na górę
2006-09-13
5.

Czy jako członek partnerstwa odpowiedzialny za promocję projektu możemy startować w przetargu i realizować kampanię społeczną realizowaną przez inne Partnerstwo w ramach PIW EQUAL?

 

Informujemy, że nie ma ograniczeń w zakresie udziału podmiotu tylko w jednym projekcie, a zatem dany podmiot będący członkiem jednego Partnerstwa może wziąć udział w przetargu i realizować usługi dla innego Partnerstwa.
 
Powrót na górę
2006-08-21
4.

Jaka jest rola Administratora w Partnerstwie? (Komunikat specjalny nr 80, 18.08.2006r.)

 

Przypominamy, iż zgodnie z umową o dofinansowanie Działania, odpowiedzialność po stronie Partnerstwa za realizację tej umowy, w tym również budżetu - ponosi przede wszystkim Administrator. A zatem wszelkie prośby, wnioski czy propozycje zmian w budżecie przedkładane przez Partnerów powinny być przeanalizowane w ramach Partnerstwa, w tym głównie przez Administratora. Na podstawie wytycznych w sprawach zmian budżetu zawartych w naszym komunikacie nr 35 - Administrator powinien przede wszystkim ocenić czy proponowane zmiany wymagają, czy też nie wymagają zgody Krajowej Struktury Wsparcia. Praktyka pokazuje, że nie przeprowadza się takiej analizy i do KSW trafia bardzo wiele spraw, które absorbują służby merytoryczne i finansowe, a faktycznie powinny być załatwione w ramach Partnerstwa. Odbyłoby się to z korzyścią dla wszystkich:

  • dla Partnerstwa, którego zmiany dotyczą - gdyż byłyby dokonane zapewne szybciej  i dawałoby to wszystkim poczucie współudziału i współdecydowania o realizacji i finansowaniu projektu,
  • dla innych Partnerstw - gdyż służby KSW zyskałyby nieco więcej czasu na załatwianie spraw, które wsparcia KSW rzeczywiście wymagają.

Ponadto, gdyby Administratorzy na podstawie ww wytycznych zawartych w komunikacie nr 35 sami analizowali oraz oceniali rodzaj i zakres proponowanych zmian w ramach budżetu Partnerstwa, do KSW trafiałyby wyłącznie zasadne i właściwie przygotowane propozycje zmian - co też przyśpieszyłoby proces ich zatwierdzania oraz ewentualnego aneksowania umowy.

Zwracamy Państwa uwagę, iż wśród personelu Partnerstwa, w tym w szczególności  Administratora - zatrudnione są osoby, których obowiązkiem jest zarządzanie i koordynacja projektu - i z tych obowiązków powinni się należycie wywiązywać.

 
Powrót na górę
2006-06-15
3.

Jaki jest wzór umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju dla Działania 3? (Komunikat specjalny nr 63, 12.06.2006r.)

 

W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego rozpoczęcia naboru dokumentów do Działania 3 PIW EQAUL, które ukazało się w Komunikacie specjalnym nr 57 z 29 maja br., Krajowa Struktura Wsparcia zawiadamia, że do wzoru Umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju do Działania 3 (MPA) dodano załącznik nr 5, Program Działania 3.

W załączniku tym należy opisać poszczególne cele/zadania/podzadania, wskazać, który Partner/Partnerzy będą go realizować i w jakim okresie oraz który Partner jest odpowiedzialny za ich realizację.

Program Działania 3 załączony do MPA pozwoli Państwu na bieżące kontrolowanie postępu zadań przewidzianych do wykowania przez poszczególnych Partnerów w Działaniu 3 i uporządkowanie struktury Partnerstwa. Jego zawartość służyć będzie także do celów sprawozdawczych.

 
Powrót na górę
2006-04-10
2.

Co powinien zrobić Administrator - jednostka sektora finansów publicznych - jeżeli ma zamiar włączyć nowego Partnera do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju dla Działania 3? (Komunikat specjalny nr 43, 03.04.2006r.)

 

W związku z wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego - program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004? (Dz. U. Nr 214, poz. 2172, ze zm.) możliwością włączania nowych partnerów do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju, które ma zamiar pojedynczo lub w grupie Partnerstw przystąpić do Działania 3 informujemy:

W przypadku gdy Partnerstwo uzna za zasadne włączenie nowego partnera, a Administratorem Partnerstwa jest jednostka sektora finansów publicznych, należy zastosować zasadę otwartego naboru analogicznie jak przy budowaniu Partnerstwa do Działania 1.

Należy zatem ogłosić uzupełniający otwarty nabór Partnerów - w zależności od charakteru Partnerstwa - w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a ogłoszenie powinno zawierać w szczególności informacje o:

temacie, w ramach którego będzie działać Partnerstwo na Rzecz Rozwoju,

  • celu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju,
  • oczekiwanej wartości dodanej jaka powinna zostać wniesiona do Działania 3 przez nowych partnerów,
  • szacunkowej wartości Działania 3,
  • terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert.

W ogłoszeniu należy wskazać co najmniej 30-dniowy termin składania ofert, a napływające oferty współpracy powinny być rozpatrywane na bieżąco. Instytucja ogłaszająca nabór partnerów do Partnerstwa na Rzecz Rozwoju dla Działania 3 przy wyborze ofert powinna uwzględnić w szczególności:

  • zgodność działania potencjalnego partnera z celem Partnerstwa na Rzecz Rozwoju,
  • oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju,
  • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze w danych obszarach tematycznych.

Wynik przeprowadzonego naboru partnerów powinien zostać podany do publicznej wiadomości.

 
Powrót na górę
2005-09-29
1.

Na czym polega zasada współpracy pomiędzy Partnerami? (Komunikat specjalny nr 8, 05.09.2005r.)

 

W załączeniu list do Partnerstw omawiający zasadę współpracy pomiędzy Partnerami, przejawiającą się w szczególności w podziale zadań i budżetów.

 
Powrót na górę