BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat

Nazwa rezultatu BEQUALIFIED – internetowa baza danych na temat kompetencji zawodowych, zapotrzebowania rynku pracy oraz kompetencji beneficjenta (elektroniczne PORTFOLIO)

Opis rezultatu:

Internetowa baza danych to system informatyczny, umożliwiający stałe monitorowanie rynku pracy i jego potrzeb, a tym samym odpowiednie dopasowanie oferty szkoleniowej. System ułatwia wyszukiwanie potencjalnych pracowników lub potencjalnych pracodawców. Pomocny jest w tym zakresie szczegółowy opis kwalifikacji pracownika i wymagań pracodawcy, stworzony w oparciu o wspólny słownik terminów. Baza zawiera dane na temat kwalifikacji bezrobotnego, umożliwia odnalezienie odpowiedniej oferty szkoleniowej i ułatwia pracodawcom podjęcie decyzji o zatrudnieniu konkretnej osoby. Z bazy mogą korzystać także instytucje działające na rzecz rynku pracy, dostarcza ona bowiem informacje, dzięki którym łatwiejsze jest stworzenie odpowiedniej oferty szkoleniowej, precyzyjnie odpowiadającej na zapotrzebowanie osób bezrobotnych i pracowników.

 

W skład rozwiązania wchodzi Elektroniczne Portfolio. Zawiera ono dane osobowe poszukujących pracy, ich kompetencje i kwalifikacje oraz kopie (skany) formalnej dokumentacji potwierdzającej zdobyte umiejętności i posiadane uprawnienia. Portfolio obejmuje listę zawodów, które można dopasować do kwalifikacji bezrobotnego (i potencjalnie znaleźć mu zatrudnienie) oraz listę pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem pracownika o danych kwalifikacjach. Portfolio w formie elektronicznej i tradycyjnej pomaga w określeniu dalszej ścieżki edukacyjnej beneficjentów i wpływa na zwiększenie ich aktywności na rynku pracy. Kolejnym elementem rezultatu jest baza danych standardów kwalifikacji (kompetencji) zawodowych, oparta na szczegółowych kryteriach, takich jak: składowe kwalifikacji zawodowych, opis obowiązków, miejsce w strukturze organizacyjnej, opis warunków pracy, wymagania przyjęcia do pracy, schemat blokowy szkolenia oraz szczegółowy plan szkolenia. Ostatni element wypracowanego rezultatu to baza danych dotycząca zapotrzebowania rynku pracy. Dzięki połączeniu powyższych elementów instytucja oferująca szkolenia może skuteczniej dopasowywać kwalifikacje beneficjenta (bezrobotnego, pracownika) do wymagań rynku pracy. Gwarancje odpowiedniego szkolenia i perspektywa pozyskania poszukiwanego pracownika wpłyną na polepszenie współpracy z instytucjami rynku pracy, a także na usprawnienie przepływu informacji od pracodawców. Zwiększy się również skuteczność rekrutacji nowych pracowników. Po wpisaniu słów kluczowych wyszukiwarka odnajdzie odpowiednich kandydatów lub zidentyfikuje szkolenia, które umożliwią zdobycie wymaganych umiejętności.

 

Baza może być wykorzystana przez Powiatowe Urzędy Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe lub jednostki administracji oświatowej. Efektywne funkcjonowanie bazy wymaga współdziałania instytucji wdrożeniowych i pracodawców (dopasowanie oferty szkoleniowej do realnych potrzeb rynku). Ponadto konieczna jest stała aktualizacja bazy danych i opracowanie wydajnej procedury wymiany informacji z pracodawcą. Wdrożenie wymaga zastosowania narzędzi (ankiety, wywiady, arkusze obserwacji) umożliwiających mierzenie przyrostu wiedzy beneficjentów, którzy ukończyli szkolenia ogólne i zawodowe. Nakłady towarzyszące wdrażaniu rozwiązania są zależne od skali przedsięwzięcia (zakup odpowiedniego sprzętu, zatrudnienie personelu do obsługi systemu oraz zatrudnienie specjalistów - doradców zawodowych i psychologów - przygotowujących Portfolio).


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0365
Opracowanie rezultatu

Administrator