BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat

Nazwa rezultatu Wsparcie adaptacyjności małych przedsiębiorstw – cząstkowe modele wsparcia małych przedsiębiorstw produkcyjnych do zmian strukturalnych w gospodarce

Opis rezultatu:

Wsparcie adaptacyjności małych przedsiębiorstw to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające przystosowanie beneficjentów do zmian strukturalnych i aktualnych wymogów rynku pracy. Obejmuje ono zarówno elementy szkoleniowe, doradcze, jak i kampanie informacyjne. Wszystkie komponenty, które składają się na rezultat są połączone i rozpowszechniane w ramach platformy internetowej www.wamp-projekt.org, jak również za sprawą publikacji, której wydanie nastąpi pod koniec realizacji Projektu. Wypracowany rezultat umożliwia wsparcie małych firm produkcyjnych w zakresie wykorzystania nowych technologii w tym technologii informatycznych, korzystania z oferty edukacyjnej, a ponadto ułatwia nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, a także przedsiębiorcami a władzami lokalnymi i regionalnymi.

W skład kompleksowego modelu wsparcia adaptacyjności małych przedsiębiorstw wchodzi kilka uzupełniających się elementów:

 

  • model wsparcia małych firm produkcyjnych w zakresie stosowania nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych - z wypracowanego modelu można wyczytać, w jaki sposób przeprowadzić proces kompleksowych szkoleń oraz wdrożeń, zmierzających do podniesienia jakości i efektywności pracy w małych firmach produkcyjnych. Etapy prac zmierzających do uzyskania opisanego rezultatu to: odpowiednia identyfikacja firm potrzebujących wdrożenia nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, analiza potrzeb i możliwości wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w wybranych firmach, stworzenie planu wspierania firm w zakresie stosowania nowych narzędzi pracy, wybór najbardziej odpowiednich metod szkoleniowych, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw i ich pracowników oraz przeprowadzenie szkoleń wyjazdowych, a także wewnętrznych (w firmach), a w efekcie przeprowadzenie wdrożeń w firmach.  Podczas tworzenia modelu zidentyfikowane zostały bariery, jakie mogą pojawić się podczas wdrażania podobnego modelu.

 

  • model wspierania pracowników małych firm produkcyjnych z Dolnego Śląska w utrzymaniu zatrudnienia oraz dostosowaniu kwalifikacji pracowników do potrzeb pracodawców - organizowanie i testowanie dedykowanych potrzebom pracowników i pracodawców warsztatów szkoleniowych. Organizacja i zakres merytoryczny tych warsztatów został dostosowany do możliwości pracowników i pracodawców, tak w zakresie czasu realizacji, miejsca, wymiaru godzinowego a także programu warsztatu uwzględniającego aktualne potrzeby szkoleniowe. Ponadto każde ze szkoleń wspierane zostało indywidualnymi wizytami i wywiadami realizowanymi w siedzibach firm, badaniami ankietowymi oraz wymianą informacji mailowej. Przeprowadzone szkolenia dotyczyły: efektywnych technik sprzedaży, doskonalenia umiejętności kierowniczych mistrza produkcji, negocjacji kupieckich, metod ograniczania kosztów zakupów i produkcji, efektywnej organizacji pracy i skutecznego zarządzania czasem, jak również odpowiedzialności cywilno-prawnej pracodawców oraz aspektów prawnych dotyczących sprawdzania wiarygodności partnera handlowego.

 

  • model wsparcia małych firm produkcyjnych pozwalający na zwiększenie stopnia wykorzystania nowych technologii, metod organizacyjnych oraz nowoczesnych technik informatycznych - model zbudowany jest z 3 strategii wsparcia, które mają na celu zwiększenie stopnia wykorzystania nowych technologii oraz metod organizacyjnych w małych firmach produkcyjnych, jak też przygotowanie ich do pozyskania środków finansowych na wdrożenie i zakup nowych technologii. Wspomniane strategie to:

 

  • 1. Strategia Wsparcia dla małych firm produkcyjnych w zakresie wdrażania nowych technologii, w tym możliwości pozyskania środków na zakup technologii, obejmująca m.in. spotkania z przedsiębiorcami (jednodniowe szkolenie z zakresu transferu technologii), audyty technologiczne przeprowadzone w przedsiębiorstwach oraz sporządzenie raportu z audytu technologicznego będącego podstawą do opracowania założeń do strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
  • 2. Strategia Wsparcia dla małych firm produkcyjnych w zakresie zmiany w sposobie zarządzania firmą, w ramach której przedsiębiorstwom, po przeanalizowaniu ich potrzeb, zaoferowano kilka programów doradczo-szkoleniowych w zakresie zmian w sposobie zarządzania firmą. Wypracowano programy wsparcia w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000, systemu HACCP, Redukcji Kosztów Produkcji oraz ISO 14001.
  • 3. Strategia Wsparcia dla małych firm produkcyjnych w pozyskiwaniu środków na wdrażanie nowych technologii oraz dokonywanie zmian organizacyjnych, w ramach której przedsiębiorcom umożliwiono pozyskiwanie środków na nowe technologie oraz dokonywanie zmian organizacyjnych połączonych z rozpoznaniem potrzeb w tym zakresie.

 

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju WAMP jest członkiem Partnerstwa Ponadnarodowego K.I.T.E  - Keys for Internationalisation and Training of Enterprises, które powołane zostało w celu współpracy na rzecz  przezwyciężania braku zaufania oraz obaw małych i średnich przedsiębiorstw przed kontaktami z przedsiębiorcami z innych regionów partnerskich poprzez dostarczenie im niezbędnej wiedzy i szkoleń. Wynikiem powyżej współpracy, jak również przeprowadzonych badań ankietowych oraz działań upowszechniających jaest model wspierania małych firm produkcyjnych z terenu województwa dolnośląskiego w zakresie internacjonalizacji, który powinien znaleźć zastosowanie w małych firmach. Głównym narzędziem w budowie tego modelu jest organizacja misji gospodarczych oraz warsztatów poprzedzających każdą misję, które mają za zadanie przybliżyć beneficjentom formę misji gospodarczej oraz jej cel, prezentację wizyt studyjnych i  przygotowaniu beneficjentów do zaplanowanych rozmów kooperacyjnych.

Ostatnim, równie ważnym zadaniem w realizacji Projektu WAMP było przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla właścicieli małych firm produkcyjnych podnoszącej ich świadomość w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i kadrę zarządzającą. Rezultat ten osiągnięto poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, regionalnymi, pracodawcami i pracownikami w zakresie tworzenia instrumentów wsparcia dla małej przedsiębiorczości i pracowników małych firm produkcyjnych. Efektem takich działań była zmiana nastawienia władz w stosunku do małych firm, przejawiająca się m.in. wprowadzeniem ułatwień formalnych i administracyjnych dla małych przedsiębiorców, ulg podatkowych dla firm innowacyjnych lub zatrudniających pracowników powyżej 50 roku życia. Bezpośrednie spotkania z przedstawicielami władz umożliwiają podnoszenie świadomości oraz zmianę postaw zarówno pracodawców jak i pracowników oraz przedstawicieli władz w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i utrzymania miejsc pracy.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0446
Opracowanie rezultatu

Administrator