BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat

Nazwa rezultatu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Opis rezultatu:

Usługa asystenta osobistego umożliwia osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i intelektualną samodzielne i niezależne funkcjonowanie w życiu społeczno-zawodowym (bez konieczności angażowania członków rodziny beneficjenta). Wypracowany przez Partnerstwo rezultat uwzględnia specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawnością intelektualną, w związku z czym wyróżniono dwa odrębne profile kompetencji asystentów. Współpracując z osobami z problemami ruchowymi mniejsze znaczenie ma poziom wykształcenia asystenta, którego podstawowym zadaniem jest pomoc w pokonywaniu fizycznych barier związanych z niepełnosprawnością. Istotnymi cechami takiego asystenta są więc sprawność fizyczna i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jednego niepełnosprawnego mogą obsługiwać różne osoby. Rola asystenta osób niepełnosprawnych intelektualnie wymaga wyższych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej intelektualnie najlepiej sprawdzają się absolwenci studiów z kierunków społecznych, np.: resocjalizacji czy pedagogiki specjalnej, pozwalających na zdobycie odpowiedniego przygotowania teoretycznego do tej pracy. Asystenci osób niepełnosprawnych intelektualnie powinni odbyć dodatkowe szkolenia umożliwiające efektywną pracę z podopiecznym.


W ramach rezultatu przygotowano szczegółowy opis funkcji asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i pełny zakres jego obowiązków. W skład rezultatu wchodzą rekomendacje dotyczące uzupełnień obecnie obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie funkcji asystenta osobistego. Celem korekty regulacji prawnych jest upowszechnienie usług asysty osobistej. Osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym powinna mieć prawo do zatrudnienia asystenta w miejscu pracy. Koszt wynagrodzenia asystenta nie obciąża ani pracodawcy, ani osoby niepełnosprawnej, ponieważ jest finansowany ze struktur socjalnych w zależności od stopnia niepełnosprawności i jej wpływu na możliwości zatrudnienia. Ostatnim elementem rezultatu jest opracowanie dotyczące sugerowanego źródła finansowania pracy asystenta osobistego.


Rezultat może być zastosowany przez wszystkie instytucje i organizacje, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Samorządy terytorialne mogą wdrażać rezultat we własnym zakresie lub zlecać koordynację usług asystenckich organizacjom pozarządowym, które zapewniają pełną infrastrukturę i administrowanie ofertą usług. Usługi te powinny mieć zasięg lokalny, dlatego optymalnym rozwiązaniem byłoby udostępnianie ich poprzez sieć działających instytucji, np. Ośrodków Pomocy Społecznej. Kandydaci na asystentów mogą być rekrutowani spośród osób bezrobotnych bądź absolwentów szkół kształcących pracowników socjalnych lub uczelni wyższych (pedagogika, psychologia). Instytucje wdrażające rezultat powinny skorzystać z opracowanych testów kompetencyjnych, które wskażą, czy dana osoba spełnia kryteria dobrego asystentem. Kandydaci na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej intelektualnie powinni ukończyć specjalne szkolenie przygotowujące do pracy z podopiecznymi.

Rezultat został wypracowany przez Partnerstwa: A0126, A0458, A0571, A0598