BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat

Nazwa rezultatu Wzrost Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Opis rezultatu:

Wśród osób o znacznym stopniu niepełnosprawności dominują postawy wycofania, lęku przed aktywnością, postawy wyuczonej bierności lub postawy roszczeniowe. Prezentowany model - Wzrost Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - umożliwia zmianę tej niekorzystnej sytuacji poprzez przygotowanie osób niepełnosprawnych do funkcjonowania na otwartym rynku pracy i w życiu społecznym. W ramach rezultatu opracowano zestaw gotowych do użycia, opisanych i przetestowanych narzędzi, które można stosować w całości lub osobno, wykorzystując wybrane elementy, najbardziej adekwatne do potrzeb odbiorców (instytucji).


W skład rezultatu wchodzi baza danych, zawierająca dotychczas rozproszone lub niedostępne informacje na temat osób niepełnosprawnych na danym terenie. Dzięki informacjom zawartym w bazie możliwe jest stworzenie wyczerpującej charakterystyki beneficjentów i ich potrzeb w zakresie działań aktywizujących. Poza danymi osobowymi baza zawiera podstawowe informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności, sytuacji rodzinnej oraz statusu ekonomicznego, które można wykorzystać podczas opracowywania programów wsparcia. Struktura bazy - a więc i zakres informacji - może być dostosowana do potrzeb użytkowników końcowych.


Drugim elementem wypracowanego rozwiązania jest zestaw narzędzi diagnostycznych, umożliwiających pełne rozpoznanie indywidualnej kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych. Na podstawie stworzonej diagnozy przygotowywany jest indywidualny plan rozwoju terapeutycznego beneficjentów (terapia indywidualna, rodzinna, warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty RUŻ - Rozwoju Umiejętności Życiowych). W skład zestawu diagnostycznego wchodzi pogłębiony wywiad socjologiczny, test samooceny oraz charakterystyka aktualnego stanu psychicznego beneficjentów.


Ostatnim składnikiem rezultatu jest zestaw opracowanych, gotowych do implementacji Modelowych Programów Rozwoju Umiejętności Życiowych wraz z materiałami edukacyjnymi i szkoleniowymi przeznaczony dla MISARN (Młodych Intelektualnie Sprawnych, Ale Ruchowo Niepełnosprawnych), ich rodziców i opiekunów oraz osób profesjonalnie zajmujących się problemami niepełnosprawnych. Program RUŻ zawiera założenia teoretyczne, koncepcję merytoryczną warsztatów RUŻ, koncepcję merytoryczną szkoleń zawodowych dla pracowników i współpracowników organizacji wspierających beneficjentów, warunki zaliczenia szkolenia, bibliografię oraz koncepcję ewaluacji Modelowego Programu RUŻ i narzędzi służących do badania skuteczności podejmowanych działań.


Podstawową grupą docelową modelu są osoby niepełnosprawne, ich rodzice, opiekunowie oraz profesjonaliści i instytucje działające na rzecz rozwiązywania problemów niepełnosprawnych. Rezultat może być kierowany do innych grup docelowych (np. baza danych może być zastosowana dla dowolnej grupy społecznej). Wdrożeniem mogą się zajmować poradnie i inne instytucje lub organizacje pracujące z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami - publiczne i pozarządowe instytucje rynku pracy (np. Urzędy Pracy) i jednostki samorządowe. Nakłady związane z wdrożeniem obejmują m.in.: przygotowanie bazy danych, przeszkolenie pracowników korzystających z bazy, koszty promocji i rekrutacji uczestników warsztatów RUŻ, wynagrodzenie trenerów, przygotowanie i wyposażenie sal wykładowych.

Rezultat został wypracowany przez Partnerstwa: A0126, A0458, A0571, A0598