BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat

Nazwa rezultatu Techniki i instrumenty oddziaływania na pracodawców zwiększające świadomość odpowiedzialności społecznej w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz instrumenty dostarczające wiedzy na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych

Opis rezultatu:

Publiczne instytucje rynku pracy niewielką uwagę poświęcają informowaniu pracodawców o możliwościach wykorzystania istniejących instrumentów wsparcia podczas zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pracodawcy mogliby skorzystać z dostępnych instrumentów, gdyby byli dostatecznie poinformowani o możliwościach w tym zakresie. Polityka informacyjna jest obecnie realizowana w zbyt małym stopniu, w związku z czym przynosi niewystarczające efekty. Dlatego celem rezultatu było zwiększenie świadomości pracodawców w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, zintensyfikowanie działań doradców zawodowych, zatrudnionych w publicznych i prywatnych instytucjach rynku pracy oraz przełamanie niechęci pracodawców do zatrudniania osób z dysfunkcją wzroku.


W ramach rezultatu opracowano podręcznik dla instytucji funkcjonujących na rynkach pracy wraz z opisem narzędzi oddziaływania na pracodawców. Podręcznik ułatwia pozyskiwanie ofert pracy dla osób niepełnosprawnych i zawiera m.in. listy reakcyjne adresowane do pracodawców poszukujących pracowników poprzez ogłoszenia prasowe oraz portale internetowe, newsletter - biuletyn elektroniczny dotyczący projektu, poruszający problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, poradnik przeprowadzania spotkań (wizyty, rozmowy oraz prezentacje) i rozmów telefonicznych z pracodawcami. Ponadto przygotowano podręcznik prowadzenia warsztatów dla zintegrowanej grupy: pracodawców, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, a także publikacje fachowe związane z tematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych. Istotną częścią rezultatu jest kampania informacyjna prowadzona w mediach, system wsparcia pracodawców w pierwszym okresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zestaw przykładowych dokumentów oraz system staży i praktyk zawodowych.


Rezultat może być wykorzystany zarówno przez publiczne, jak i prywatne instytucje działające na rzecz rynku pracy. Warto uwzględnić skorzystanie z usług specjalisty ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych (lub pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych), zajmującego się aktywnym informowaniem lokalnych pracodawców na temat polityki państwa w zakresie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w każdej publicznej jednostce rynku pracy na szczeblu lokalnym lub każdej jednostce samorządowej. Inicjatywa informacyjna powinna wyjść od specjalisty, który poszukuje kontaktów z pracodawcami. Podczas wdrażania rezultatu konieczne jest stworzenie systemu finansowania działań instytucji rynku pracy realizujących wyżej wymienione działania, opracowanie kampanii promocyjnej, pozyskanie bazy pracodawców, stałe wspieranie pracodawców w procesie zatrudniania i adaptacji pracowników z niepełnosprawnością (w szczególności ruchową oraz zaburzeniami wzroku) czy wreszcie zorganizowanie staży zawodowych. Nakłady niezbędne do wdrożenia obejmują opłacenie etatu (specjalista, pełnomocnik ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych), koszty publikacji i koszty opracowania kampanii promocyjnej.