BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model transferu wiedzy i usług wspomagających mikroprzedsiębiorstwa

Opis rezultatu:

Mikroprzedsiębiorstwa odgrywają w gospodarce bardzo dużą rolę. To przede wszystkim w nich zatrudnione są osoby posiadające umiejętności i predyspozycje przedsiębiorcze, to w nich 27,4% społeczeństwa znajduje pracę. Ogółem stanowią one prawie 97% wszystkich istniejących firm (2,5 mln mikroprzedsiębiorstw/ 3,5 mln pracowników), a ich udział w tworzeniu PKB wynosi 33%, czyli prawie połowę tego, co wnoszą wszystkie przedsiębiorstwa. Napotykają one w swym funkcjonowaniu na wiele barier: ograniczenia finansowe, prawne, wysokie koszty pracy, nie uczestniczą w formach kształcenia/ doskonalenia, nie są w stanie samodzielnie wprowadzić innowacji technologicznych, organizacyjnych czy marketingowych.


Model transferu wiedzy i usług wspomagających mikroprzedsiębiorstwa z zastosowaniem narzędzia informatycznego: „Internetowy Doradca Przedsiębiorcy" (Doradztwo i szkolenia e-learning) umożliwia rozwój zawodowy pracodawców i pracowników firm poprzez samokształcenie, wspiera ich zdolności dostosowania się do zmian rynku pracy, specyfiki warunków pracy w mikroprzedsiębiorstwach, zmniejsza ryzyko likwidacji firmy. Sprzyja wzrostowi konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez zastosowanie technologii informatycznych do podnoszenia jakości i powszechnej dostępności usług wspierających, profesjonalnego doradztwa, informacji i szkoleń.


Wortal „Internetowy Doradca Przedsiębiorcy" - Doradztwo i szkolenia e-learning (www.mikroprzedsiebiorczosc.pl) jest narzędziem wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw, pozwala na łatwy dostęp do zasobów wiedzy i usług doradztwa, a także zdobycie nowych umiejętności poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania danych oraz wymiany doświadczeń. Użytkownicy (przedsiębiorcy, doradcy oraz menedżerowie odpowiedzialni za organizowanie usług doradczych i szkoleniowych) korzystają z wortalu za pomocą przeglądarki internetowej (bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania).
Rezultat projektu adresowany jest do 400 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branżach (drzewnej, obuwniczej, odzieżowej, poligraficznej, fotograficznej, a także branżach różnych) i wykorzystywany jest do:


- dostarczania informacji z zakresu: zarządzania firmą, marketingu, promocji, logistyki, nowych krajowych i unijnych aktów prawnych, systemów informatycznych oraz specjalistycznej wiedzy (nowe technologie, materiały, urządzenia) dla wybranych branż,
- realizacji szkoleń e-learning i samokształcenia właścicieli i pracowników małych firm;
- prowadzenia profesjonalnego doradztwa w obszarach: określonych przez tematykę szkoleń e-learning; inicjowanych przez Doradców, dotyczących nowoczesnych technologii i rozwiązań, nowych produktów, nowych aktów prawnych, organizowanych targów, wystaw itp.; inicjowanych przez mikroprzedsiębiorców uczestniczących w projekcie.
Jednym z najważniejszych elementów wypracowanego rezultatu jest biblioteka modułowych programów szkolenia zawodowego, zawierająca programy szkoleniowe (klasyczne i e-learningowe). W bazie znajdują się programy ogólnozawodowe dla różnych branż dotyczące m.in.: marketingu, promocji przez Internet czy pozyskiwania z różnych źródeł funduszy na finansowanie działalności gospodarczej, a także programy specjalistyczne dla poszczególnych branż.


Kolejnym elementem jest biblioteka publikacji artykułów, stron internetowych, przykładów dobrych praktyk, aktów prawnych i raportów, umożliwiających poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania firmą lub finansami. W bibliotece znajdują się publikacje prezentujące zalety stosowania e-learningu w MŚP, informacje na temat narzędzi wspomagania zarządzania, wprowadzania innowacji, nowych technik i technologii produkcji, systemów organizacyjnych, marketingowych, a także specjalistyczne informacje branżowe.


W skład modelu wchodzi także moduł doradztwa e-learningowego, w ramach którego przedsiębiorcy, pracownicy wykorzystując narzędzia internetowe (forum, chat, komunikatory, e-mail) mogą skorzystać z konsultacji specjalistycznych i ogólnych doradców polskich instytucji tworzących Partnerstwo, opracować wspólnie z doradcami, konsultantami projekty wsparcia działania własnych firm w ramach funduszy UE.


Wortal umożliwia ponadto współpracę partnerską w branżowej, lokalnej, krajowej, europejskiej sieci współpracy, promocje mikrofirm uczestniczących w projekcie na organizowanych branżowych, specjalistycznych konferencjach, seminariach, wystawach.


Model transferu wiedzy i usług wspomagających może być wykorzystany przez pracowników i kadrę zarządzającą przedsiębiorstw, instytucje szkoleniowe, szkoły wyższe, stowarzyszenia pracodawców i pracowników, agencje działające na rynku pracy, centra biznesu lub organy administracji krajowej i samorządowej. Aby korzystać z zasobów wortalu nie trzeba posiadać specjalistycznych umiejętności informatycznych. Zastosowanie modelu w mikroprzedsiębiorstwach nie wiąże się też z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek nakładów finansowych. Narzędzie można wykorzystać również w branżach innych niż założone w fazie testowej, wiąże się to jednak z opracowaniem specjalnego komponentu dostosowanego do potrzeb poszczególnych gałęzi przemysłu (bazy danych, doradcy itp.).


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0320
Opracowanie rezultatu

Administrator