BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Modelowy Ośrodek Szkoleniowo-Konsultacyjno-Stażowy RENOWATOR

Opis rezultatu:

Ośrodek RENOWATOR zapewnia kompleksowe usługi teleszkoleniowe, telestażowe, telekonsultacyjne i coachingowe w zakresie innowacyjnych technologii informacyjnych. Szkolenia i działania doradcze są prowadzone zarówno w formie tradycyjnej, jak i internetowej (e-szkolenia). Grupy docelowe projektu, czyli przedstawiciele kadry kierowniczej i pracownicy MŚP, mają możliwość zdobycia wiedzy, nowych umiejętności oraz certyfikatów potwierdzających uzyskane kwalifikacje. Kadra szkoleniowa Ośrodka jest rekrutowana spośród specjalistów z instytutów naukowych i badawczych, co pozwala przenosić najnowszą wiedzę naukową bezpośrednio z placówek badawczych na rynek. W skład Ośrodka RENOWATOR wchodzą: Laboratorium Szkoleniowe, Pracownia Stażystów, Punkt Konsultacyjny, Punkt Konsultacyjny Doradztwa Personalnego, Biuro Karier RENOWATORA oraz Internetowa Baza Certyfikowanych Specjalistów IT. Istotną częścią prac ośrodka jest tworzenie zasobów szkoleniowych, m.in.: materiałów dydaktycznych, kursów elektronicznych, broszur, programów egzaminów, podręczników, programów naukowych. W ramach działalności Ośrodka RENOWATOR pracownicy mogą zdobywać kwalifikacje przydatne w wykonywaniu takich zawodów jak: konsultant ds. e-learningu, e-mentor, analityk danych, analityk rynku, analityk potrzeb klienta, doradca ds. przetargów czy dydaktyk medialny. Proces kształcenia może być uzupełniany stażami i praktykami w przedsiębiorstwach lub instytucjach. Ośrodek promuje na rynku certyfikowanych specjalistów i zapewnia im pomoc doradczą w ramach Biura Karier.


Działanie Ośrodka RENOWATOR opiera się na 5 ścieżkach rozwoju kompetencji - od prostej ścieżki uczestnictwa pracowników w szkoleniach, po ścieżkę zakończoną egzaminem, stażem w wybranej instytucji oraz praktyką w przedsiębiorstwie. W skład rezultatu wchodzi również instrukcja know-how Ośrodka RENOWATOR, zawierająca zestaw procedur (wytyczne umów, spis wyposażenia, konieczne materiały dydaktyczne) umożliwiających replikowanie projektu. Przygotowane zostały również kompleksowe zasoby edukacyjne, znacznie ułatwiające efektywną organizację szkoleń. Model zawiera ponadto Bazę Certyfikowanych Specjalistów (osób, które uzyskały certyfikaty Ośrodka) oraz wzory niezbędnych dokumentów formalnych (umowy, ankiety, sprawozdania itp.).


Projekt może być wdrażany przez Urzędy Pracy i inne instytucje odpowiedzialne za kształtowanie polityki zatrudnienia (agencje zatrudnienia, związki zawodowe, zrzeszenia pracodawców) oraz organizacje zajmujące się pomocą dla osób defaworyzowanych na rynku pracy. Opracowane programy szkoleń, kursy elektroniczne, materiały dydaktyczne i podręczniki mogą być wykorzystywane przez zakłady pracy, organizacje społeczne i ośrodki szkoleniowe.


Replikowanie Ośrodka RENOWATOR wymaga nawiązania współpracy z lokalnymi instytucjami naukowo-badawczymi. Poszczególne Ośrodki RENOWATOR mogą się wymieniać doświadczeniami, wzajemnie przekazywać zasoby szkoleniowe oraz współorganizować kursy dla trenerów. Korzystanie z zasobów elektronicznych wpływa na znaczne obniżenie kosztów funkcjonowania, a także na zwiększenie zasięgu działań Ośrodka. Funkcjonowanie Ośrodka wiąże się z koniecznością stworzenia odpowiednio wyposażonych pracowni (sprzęt, oprogramowanie, dostęp do Internetu) i zatrudnienia oraz przygotowania personelu szkoleniowego, kadry konsultantów i trenerów. Dzięki Bazie Certyfikowanych Specjalistów instytucje wdrażające projekt mogą skorzystać z pomocy i sugestii osób, które w ramach Ośrodka uzyskały nowe kwalifikacje.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0101
Opracowanie rezultatu

Administrator