BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model przygotowania narzędzi i materiałów dydaktycznych oraz organizacji procesu nauczania dla szkoleń pracowników MŚP oraz kadry zarządzającej, realizowanych za pomocą metody e-learningu

Opis rezultatu:

Proponowany model przygotowania narzędzi oraz organizacji procesu nauczania e-learningowego jest skierowany przede wszystkim do pracowników w wieku 50+, zagrożonych utratą pracy. W ramach modelu następuje połączenie e-learningu oraz tradycyjnej edukacji, co ułatwia proces podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy szkoleń e-learningowych nie tracą czasu na dojazdy. E-learning pozwala zmniejszyć koszt szkolenia po stronie pracodawcy i daje możliwość elastycznego wykorzystania czasu (szkolenia w godzinach pracy lub po jej zakończeniu). W ramach zdalnego nauczania można prowadzić efektywne zajęcia szkoleniowe z podstaw obsługi komputera czy wykorzystywania programów specjalistycznych, jak i kursy językowe. Dzięki wykorzystaniu modelu beneficjenci mogą w praktyce poznać narzędzia IT oraz nabyć nowe umiejętności, niezbędne do funkcjonowania na nowoczesnym rynku pracy.


Model składa się z platformy zdalnego nauczania, podręcznika obsługi platformy dla nauczycieli i uczestników kursów, podręcznika metodycznego z zakresu e-learningu dla nauczycieli, programów i materiałów szkoleniowych, przewodnika, informatora i opracowania specjalistycznego dotyczącego efektywności metody oraz studia do administracji platformy zdalnego nauczania i obsługi informatycznej szkoleń.


Proponowany model może być wykorzystywany w różnych branżach, od budowlanej, stolarskiej, po hotelarską, handlową i finansowo-ubezpieczeniową. Model kształcenia przy pomocy narzędzi e-learningowych może być kierowany do osób zagrożonych utratą pracy, osób przebywających czasowo w domu, które chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe czy do bezrobotnych. Rezultat jest przeznaczony dla organizacji, które oferują usługi edukacyjne - Centra Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytety Trzeciego Wieku czy instytucje szkoleniowe. Organizacje wdrażające model powinny pozyskać kadrę fachowców, przygotowanych merytorycznie do procesu tworzenia e-learningowych programów szkoleniowych dla potrzeb różnych branż oraz nauczycieli przygotowanych do prowadzenia zdalnych szkoleń. W niektórych przypadkach konieczna może być organizacja szkoleń dla takiej kadry. Istotnym elementem procesu wdrożenia jest przygotowanie przewodników metodycznych, informatorów dla pracodawców i pracowników oraz nawiązanie współpracy z instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców. Wdrożenie programu szkoleń e-learningowych wymaga organizacji miejsca obsługi platformy e-learningowej oraz zapewnienia stałej obsługi administracyjnej i informatycznej platformy. Zarówno przed rozpoczęciem projektu, jak i po jego zakończeniu ważne jest monitorowanie zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na konkretne zawody i kwalifikacje. Na podstawie tych analiz możliwe jest dostosowywanie oferty edukacyjnej do rzeczywistych wymagań rynku pracy.


Na koszty wdrożenia projektu składają się nakłady konieczne do przeprowadzenia pełnego kursu (wynajęcie nauczyciela, specjalisty technicznego, psychologa, doradcy zawodowego, przygotowanie i wydanie materiałów metodycznych oraz edukacyjnych dla uczestników szkoleń). Przy wdrożeniu trzeba brać pod uwagę jednorazowe koszty, na które składają się: przeszkolenie nauczycieli, wynagrodzenie eksperta i autora programów kursów, zakup sprzętu, publikacja informatorów oraz budowa i obsługa strony internetowej.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0016
Opracowanie rezultatu

Administrator