BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Metodologia udzielania kompleksowego wsparcia dla lokalnych organizacji pozarządowych i przygotowanie jego elementów składowych do praktycznego zastosowania

Opis rezultatu:

Elementami składowymi proponowanego systemu są: Inkubatory Organizacji Pozarządowych, szkolenia oraz Ośrodki Partnerstwa Lokalnego. Przygotowane rozwiązania umożliwiają wzmocnienie potencjału i znaczenia lokalnych organizacji pozarządowych, a ponadto ułatwiają ich działanie w obszarze gospodarki społecznej. Przygotowany został program profesjonalizacji, w ramach którego organizacje mogą korzystać z różnych form wsparcia - infrastrukturalnego, merytorycznego i współpracy międzysektorowej.


Jeden z najważniejszych elementów wypracowanego rezultatu to koncepcja Inkubatora Organizacji Pozarządowych (IOP), którego zadaniem jest kompleksowe wspieranie organizacji zamierzających poszerzyć i sprofesjonalizować swoje działania. W IOP beneficjenci mają możliwość korzystania ze środków technicznych (komputer, Internet, sprzęt biurowy) i sali konferencyjnej. Mogą tam też zarejestrować siedzibę swojej firmy oraz otrzymać niezbędne wsparcie merytoryczne - analizę SWOT i Indywidualną Ścieżkę Rozwoju, przygotowaną wspólnie z pracownikami Inkubatora. Ścieżka zawiera opis zamierzeń, celów i zakładanych osiągnięć, na podstawie których tworzony jest system pomocy (szkolenia, doradztwo).


Ważnym elementem rezultatu są elastyczne szkolenia, modyfikowane w zależności od danej grupy uczestników (odpowiednia proporcja teorii do praktyki, dostosowana liczba godzin). Programy szkoleń są tworzone na podstawie określonych potrzeb beneficjentów, a nabór uczestników odbywa się w ramach działań Inkubatora Organizacji Pozarządowych. Szkolenia są skuteczne i komplementarne - obejmują szeroki zakres zagadnień merytorycznych (24 zagadnienia) i zostały pogrupowane w specjalne moduły. Każdy z modułów stanowi kompendium wiedzy na temat poszczególnych sfer działania organizacji pozarządowych (np.: działalność projektowa, zagadnienia organizacyjno-księgowe, zagadnienia interpersonalne czy kwestie związane z zarządzaniem organizacją).


Kolejnym elementem modelu są Ośrodki Partnerstwa Lokalnego (OPAL), umożliwiające efektywną trójsektorową współpracę (organizacje-samorząd lokalny-przedsiębiorcy) podczas realizacji pojedynczych przedsięwzięć. Model przewiduje również zaangażowanie profesjonalnie przygotowanych animatorów, działających w Inkubatorach Organizacji Pozarządowych, organizacjach infrastrukturalnych i doradczych III sektora lub w innych instytucjach. Praca animatora, wzorowana na działaniach biznesowych, odbywa się na wszystkich etapach realizacji projektu - od fazy pomysłu, przez pozyskanie inwestorów (wkład finansowy, rzeczowy, doradczy), organizację systemu współpracy podmiotów przy realizacji projektu, pomoc w realizacji, aż po podział zysków.


Produktami pomocniczymi są szczegółowe opisy wypracowanych rozwiązań oraz wskazówki dotyczące kompleksowego lub częściowego wsparcia. Uzupełnieniem modelu jest opracowanie „Praca a trzeci sektor". Ułatwia ono kolejnym organizacjom planowanie, tworzenie i utrzymanie zespołu ludzi realizującego określone działania, a ponadto zawiera informacje na temat regulacji prawnych istotnych w kontekście doskonalenia zawodowego pracowników trzeciego sektora.


Z wypracowanego modelu mogą korzystać przedstawiciele administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy (w szczególności Urzędy Pracy), uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe, zajmujące się wspieraniem trzeciego sektora. Nakłady konieczne do wdrożenia rozwiązania obejmują: koszty realizacji modułów szkoleniowych (koszty organizacyjne, wynagrodzenie trenerów i koszty promocyjne), koszty wdrożenia i funkcjonowania Inkubatora Organizacji Pozarządowych (zatrudnienie personelu, przygotowanie pomieszczenia, zakup sprzętu, wyposażenia) oraz koszty wdrożenia Ośrodków Partnerstwa Lokalnego.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0685
Opracowanie rezultatu

Administrator