BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego oraz instytucji wspierającej (Ośrodka Gospodarki Społecznej) w sektorze usług publicznych. Metodologia aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie i długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich

Opis rezultatu:

Model firmy społecznej, zatrudniającej osoby chore psychicznie lub długotrwale bezrobotne, działającej w sektorze usług turystycznych, to kompleksowe rozwiązanie, które służy aktywizacji zawodowej oraz społecznej beneficjentów. Dzięki nowym umiejętnościom i kwalifikacjom zdobytym podczas pracy w  firmie społecznej osoby wykluczone z życia społecznego zyskują szansę pełnej reintegracji. W ramach rezultatu wypracowano również model Ośrodka Gospodarki Społecznej, czyli instytucji, która organizacyjnie i merytorycznie wspiera powstające przedsiębiorstwa społeczne.


Problemem w przypadku osób chorych psychicznie oraz długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich jest izolacja od życia społecznego i wykluczenie z procesu edukacyjnego. Sytuacja ta znacznie utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia, powrót tych osób na rynek pracy. Dzięki opracowanemu modelowi firmy społecznej, w ramach której beneficjenci biorą udział w cyklu szkoleniowym i zajęciach rehabilitacyjnych, możliwe jest przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy. Pracujący w firmie społecznej beneficjenci nie muszą podejmować ryzyka biznesowego, co czyni pracę mniej stresującą, a w przypadku osób chorych psychicznie ułatwia proces rehabilitacji. Model firmy społecznej został przygotowany w oparciu o sprawdzone wzorce zagraniczne - w szczególności szkocki model firmy społecznej.


Głównym rezultatem są wypracowane zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, zaprezentowane na przykładzie firmy społecznej wspieranej przez instytucję doradczo-szkoleniową (Ośrodek Gospodarki Społecznej). Funkcjonowanie firmy społecznej łączy w sobie aspekt społeczny i ekonomiczny, zatrudnia ona bowiem osoby wykluczone, a wypracowany zysk przeznacza na rozwój pracowników i podnoszenie standardu oferowanych usług. Firma oferuje dwa rozdaje zatrudnienia: stałe i przejściowe. Pierwsze z nich dotyczy beneficjentów, którzy ze względu na konieczność odbywania rehabilitacji mają niewielkie szanse powrotu na otwarty rynek pracy, drugie zaś oferowane jest osobom, które po odbyciu szkoleń i staży mogą wejść na rynek pracy (a tym samym zwolnić w firmie społecznej miejsce dla kolejnych pracowników).


Częścią składową rezultatu jest Ośrodek Gospodarki Społecznej, którego zadaniem jest wspieranie firmy społecznej (m.in.: stworzenie zaplecza dla finansowego i prawnego funkcjonowania firmy). W ramach działań podejmowanych przez Ośrodek Gospodarki Społecznej prowadzone są szkolenia dla przyszłych pracowników przedsiębiorstw społecznych. Ośrodek organizuje też zajęcia szkoleniowe i świadczy usługi doradcze w celu zachęcenia pracodawców i organizacji pozarządowych do tworzenia firm społecznych.


Rezultat jest rekomendowany przede wszystkim dla organizacji pozarządowych. Podczas wdrażania pożądane jest utworzenie Ośrodka Gospodarki Społecznej, bez którego funkcjonowanie firmy społecznej jest znacznie utrudnione. Działania podejmowane przez Ośrodek obejmują: planowanie profilu i strategii działania firmy społecznej, określenie grupy docelowej, organizację szkoleń zawodowych i interpersonalnych pod kierunkiem instruktorów, a także prowadzenie warsztatów psychologicznych dla beneficjentów. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej firmy społecznej powinien odpowiadać na zapotrzebowanie na rynku natomiast środowisko pracy i program szkoleń muszą zostać dopasowane do możliwości zawodowych beneficjentów (ludzi niepełnosprawnych psychicznie oraz osób z innych grup dyskryminowanych). Nakłady związane z wdrożeniem rezultatu obejmują zarówno koszty organizacji przedsiębiorstwa społecznego (lokal, szkolenia, wynagrodzenie pracowników), jak i koszty utworzenia i prowadzenia Ośrodka Gospodarki Społecznej, stanowiącego integralną część modelu (Ośrodek zarządza firmą społeczną, która nie zatrudnia personelu administracyjnego).


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0438
Opracowanie rezultatu

Administrator