BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat

Nazwa rezultatu Zintegrowany model wprowadzania młodzieży defaworyzowanej na rynek pracy - Centrum Wspierania Rozwoju (CWR)

Opis rezultatu:

Najważniejszym elementem zintegrowanego modelu wprowadzania młodzieży defaworyzowanej na rynek pracy jest Centrum Wspierania Rozwoju (CWR), czyli instytucja wspierająca rozwój zawodowy i społeczny wychowanków domów dziecka oraz innych grup młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Do zadań Centrum należy m.in.: poradnictwo zawodowe, doradztwo społeczne, monitoring lokalnego rynku pracy, współpraca z mentorami, współpraca z lokalnymi pracodawcami i instytucjami działającymi na rynku pracy, organizacja szkoleń i warsztatów, pozyskiwanie środków finansowych oraz prowadzenie i aktualizacja platformy internetowej. W skład struktury organizacyjnej Centrum wchodzą: koordynator, doradca zawodowy, konsultant ds. mentoringu, psycholog/terapeuta oraz konsultant ds. komunikacji, który odpowiada za nawiązanie bezpośrednich kontaktów z pracodawcami. Ponadto do bieżącej działalności CWR mogą być angażowani wolontariusze, stażyści i praktykanci oraz przedstawiciele młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W zależności od specyfiki lokalnej i charakteru instytucji powołującej Centrum, zadania mogą być realizowane w ramach 3-6 stanowisk (niekoniecznie pełnych etatów).


W skład zintegrowanego modelu wprowadzania młodzieży defaworyzowanej na rynek pracy wchodzi baza danych ofert szkoleniowych, ofert pracy, staży i praktyk, a także sieć wsparcia pracodawców (przedstawicieli regionalnych przedsiębiorstw zaangażowanych społecznie i wspierających aktywizację zawodową podopiecznych) oraz baza danych na temat podopiecznych CWR (wraz z profilami indywidualnymi).


Wypracowany rezultat obejmuje również narzędzia metodologiczne i techniczne wykorzystywane w poradnictwie zawodowym i społecznym (np. zestawy narzędzi badawczych i diagnostycznych, materiały do prac warsztatowych, program warsztatów) oraz narzędzia metodologiczne i techniczne ułatwiające współpracę z pracodawcami (np. strategie i materiały promocyjne, przykłady dobrych praktyk firm zaangażowanych społecznie, procedura adaptacji zawodowej, program szkoleniowy dla pracodawców).


Istotnym elementem modelu jest platforma internetowa - czyli zintegrowany system współpracy i wymiany informacji pomiędzy domami dziecka lub innymi instytucjami reprezentującymi młodzież zagrożoną wykluczeniem, Ośrodkami Pomocy Społecznej,  Biurem Mentoringu, a także instytucjami otoczenia społecznego (Urzędami Pracy, instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi, przedsiębiorcami i władzami lokalnymi). Za pośrednictwem platformy możliwy jest dostęp do wypracowanych w ramach projektu narzędzi, a także do forum wymiany informacji, bazy danych na temat podopiecznych oraz kursów e-learningowych przeznaczonych dla młodzieży defaworyzowanej.


Efektem działań podejmowanych w ramach funkcjonowania systemu jest integracja wielu podmiotów lokalnego rynku pracy w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów społeczności lokalnej (sieć może obejmować pracodawców, organizacje samorządowe, organizacje pozarządowe, administrację publiczną, uczelnie, instytucje edukacyjne lub szkoleniowe); usprawnienie komunikacji między instytucjami; wzrost efektywności działań pomocowych i wdrożenie wydajnego systemu monitoringu funkcjonowania podopiecznych na rynku pracy. Model CWR może być stosowany przez służby pomocy społecznej i służby zatrudnienia reprezentowane przez instytucje samorządowe i jednostki administracji centralnej lub przez organizacje społeczne działające w danym regionie. W ramach realizacji modelu konieczne jest stworzenie strategii działania CWR dostosowanej do potrzeb regionu i specyfiki grupy docelowej, pozyskanie środków na sfinansowanie etatów, zatrudnienie odpowiedniej kadry, dostosowanie programów szkoleniowych i narzędzi metodologicznych do specyfiki regionu i grupy docelowej oraz ich wdrożenie, a także promocja działań Centrum. Przewidywany czas powołania CWR (ustalenie strategii, przygotowanie platformy internetowej, pozyskanie i przeszkolenie kadry, dostosowanie narzędzi metodologicznych i technicznych) wynosi ok. 6 miesięcy. Konieczne nakłady związane są w szczególności z kosztami osobowymi, administracyjnymi (wyposażenie biura), promocją i obsługą platformy internetowej.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0527
Opracowanie rezultatu

Administrator