BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat

Nazwa rezultatu Ścieżka kształcenia mentorów i peer-mentorów dla grup defaworyzowanych

Opis rezultatu:

Funkcjonujący obecnie model kształcenia ogranicza dostęp do pracy społecznej osobom, które mają predyspozycje i chęć do niesienia pomocy osobom defaworyzowanym, ale z różnych powodów (np. brak ukończonych odpowiednich studiów, niski poziom wykształcenia) nie mogą uzyskać uprawnień do pracy z tymi z beneficjentami. Proponowany model umożliwia aktywne zaangażowanie osób z grup defaworyzowanych w pracę na rzecz środowiska, z którego się wywodzą. Ścieżka kształcenia mentorów przeznaczona jest również dla wolontariuszy i pracowników instytucji społecznych, zainteresowanych pracą z grupami defaworyzowanymi na rynku pracy - wychowankami domów dziecka, osobami niepełnosprawnymi, bezdomnymi, długotrwale bezrobotnymi, byłymi więźniami lub osobami z obszarów wiejskich zagrożonych marginalizacją. Proponowane rozwiązanie umożliwia beneficjentom zdobycie nowych kwalifikacji dzięki indywidualnej współpracy z peer-mentorem. System mentoringu przeznaczony jest dla osób, które chcą dokonać zmian w sposobie swojego dotychczasowego działania, sytuacji życiowej i zawodowej. Ta forma pracy polega na zapewnieniu podopiecznym zindywidualizowanych usług doradczych oraz dyskretnym kierowaniu ich działaniami, dzięki czemu beneficjenci działają bardziej samodzielnie i aktywnie na rynku pracy. Mentorem zostaje osoba, która posiada szczególne umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w ramach zindywidualizowanej współpracy z podopiecznym, a ponadto potrafi motywować innych do nauki i do zmiany dotychczasowego stylu życia. Peer-mentor to osoba, której umiejętności okazywania wsparcia wynikają z posiadanych doświadczeń życiowych lub zawodowych, podobnych do doświadczeń podopiecznego (np. osoba uzależniona od alkoholu współpracująca z alkoholikami, usamodzielniony wychowanek domu dziecka pracujący z wychowankiem opuszczającym placówkę). Podstawą pracy mentora z podopiecznym jest „kontrakt", w którym określone są zasady współpracy, cel, który ma być osiągnięty, czas współpracy oraz częstotliwość i formy kontaktów. Dzięki współpracy z mentorem możliwe jest zwiększenie kompetencji zawodowych osób z grup dyskryminowanych, aktywizacja społeczna beneficjentów i zwiększenie efektywności oddziaływania na osoby z grup defaworyzowanych.


Funkcja mentora wymaga specyficznych umiejętności, które można wykształcić podczas specjalnych szkoleń. Szkolenia są proponowane osobom, które niezależnie od poziomu wykształcenia i doświadczeń zawodowych chcą się realizować w pracy z osobami defaworyzowanymi, ze szczególnym uwzględnieniem beneficjentów wywodzących się ze środowisk dyskryminowanych (peer mentoring), pracowników służb społecznych, pedagogów i wychowawców, pracowników świetlic środowiskowych itp. Szkolenia obejmują takie zagadnienia, jak definicja mentora i jego funkcji, zasady budowania kontraktu pracy z podopiecznym, rozpoznanie potrzeb podopiecznego, tworzenie programu pracy z podopiecznym (obejmującego jego możliwości indywidualne, potencjał społeczno-zawodowy, uwarunkowania), umiejętność aktywnego słuchania czy wykorzystanie własnych doświadczeń w procesie inicjowania zmian.


W ramach ścieżki kształcenia mentorów i peer-mentorów dostępne są moduły programu szkoleniowego, model pracy i organizacji pracy mentorów, metodyka kształcenia mentorów oraz materiały dydaktyczne - podręczniki, scenariusze, przykłady dobrych praktyk, materiały multimedialne. Program szkolenia może być wdrażany przez organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, edukacyjne i szkoleniowe. Wdrożenie rezultatu wymaga przygotowania kadry szkoleniowej, opracowania materiałów szkoleniowych, promocji szkoleń i idei mentoringu wśród organizacji społecznych, instytucji społecznych oraz środowisk wsparcia grup defaworyzowanych. Nakłady konieczne do wdrożenia obejmują koszty infrastruktury, których wysokość zależy od zasobów instytucji realizującej program szkoleniowy oraz specyfiki samego programu szkoleniowego (sala szkoleniowa, narzędzia multimedialne). Dodatkowe nakłady są związane z kosztami osobowymi, administracyjnymi i promocyjnymi oraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0527
Opracowanie rezultatu

Administrator