BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat

Nazwa rezultatu Centrum Promocji Pracy - model wdrażania elastycznych form zatrudnienia

Opis rezultatu:

Model Centrum Promocji Pracy to metoda aktywizacji społecznej i zawodowej beneficjentów - osób samotnie wychowujących dzieci - wykorzystująca elastyczne formy zatrudnienia. Głównym elementem modelu jest e-centrum, czyli innowacyjna, samofinansująca się, wyodrębniona organizacyjnie i prawnie platforma przystosowana do świadczenia pracy na odległość, w której wykorzystuje się nowoczesne technologie teleinformatyczne. E-centrum umożliwia prowadzenie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa prawnego, składanie zleceń przez pracodawców i wyszukiwanie odpowiednich pracowników. Pracownicy mogą znaleźć oferty dostosowane do ich umiejętności i skorzystać z pomocy prawnej. Portal internetowy działający w ramach e-centrum umożliwia wymianę informacji płynących z rynku pracy, na podstawie których powstanie baza danych kwalifikacji i umiejętności potencjalnych pracowników.


Podmiotem wspomagającym e-centrum jest Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy, oferujący usługi dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przebywają w nim dzieci beneficjentów zatrudnionych w e-centrum. Dzięki lokalizacji Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w tym samym budynku, w którym znajduje się e-centrum, rodzice utrzymują stały kontakt z dziećmi, a szukanie i utrzymanie zatrudnienia staje się dla nich znacznie łatwiejsze. Kolejną ważną częścią modelu jest moduł doradztwa zawodowego i personalnego dla beneficjentów oraz oferta szkoleniowa dla pracowników Centrum i osób z zewnątrz. Dostępne są również usługi poradnictwa prawnego dla pracowników zainteresowanych elastycznymi formami zatrudnienia oraz dla przedsiębiorców współpracujących z e-centrum.


W skład opracowanego modelu wchodzi procedura utworzenia e-centrum wraz z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym (z uwzględnieniem aspektów prawnych, organizacyjnych, marketingowych oraz zasobów kadrowych i technicznych), podręcznik w formie elektronicznej i drukowanej, zawierający informacje na temat możliwości zastosowania elastycznych form zatrudnienia w e-centrum i możliwości wykorzystania e-centrum przez pracodawców. Istotnym elementem jest również portal internetowy pośrednictwa i poradnictwa pracy.


Dzięki elastycznym formom zatrudnienia oraz działaniu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego zastosowanie modelu Centrum Promocji Pracy ułatwia także skuteczną aktywizację zawodową osób powracających na rynek pracy (np. kobiet po urlopie wychowawczym). Udział w pracach Centrum oraz w szkoleniach umożliwia pracownikom zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych oraz wiedzy teoretycznej. Dla pracodawców współpraca z e-centrum oznacza możliwość wykorzystania potencjału pracowników w ramach telepracy i obniżenia kosztów własnych (wynajęcie lokalu, sprzęt). Model może być stosowany na terenie całego kraju, w różnych branżach przemysłu. Elastyczne formy pracy można wykorzystać w odniesieniu do wielu zawodów, takich jak: agent ubezpieczeniowy, analityk finansowy, architekt, grafik, księgowy, telemarketer, tłumacz, programista itd. E-centrum może być także miejscem, w którym oferowanych będzie kilka uzupełniających się usług. Centrum Promocji Pracy umożliwia pracodawcom lepszy dobór pracowników (także do prac tymczasowych), w zależności od pojawiających się potrzeb.


Centrum Promocji Pracy może być wdrażane przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz zrzeszenia pracodawców. Koszty związane z zastosowaniem rozwiązań opracowanych w ramach modelu obejmują m.in.: zakup lub wynajem lokalu, organizację i uruchomienie e-centrum oraz Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, wyposażenie, wynagrodzenia administratora e-centrum i wychowawców w OOW, a także promocję oferty Centrum Promocji Pracy.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu G0588
Opracowanie rezultatu

Administrator