BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model zwalczania dyskryminacji pracowników 44+ przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi informatycznych z pełną bazą danych procedur - metodologii ułatwiających analizę i szkolenie

Opis rezultatu:

Celem prezentowanego rezultatu jest zapobieganie dyskryminacji osób w wieku 44+ poprzez umożliwienie im dostępu do systemu szkoleń dopasowanych do ich możliwości i potrzeb otwartego rynku pracy. Można wymienić kilka przyczyn dyskryminacji tej grupy pracowników. Pracodawcy inwestujący w rozwój pracowników preferują osoby młodsze, brakuje więc środków na szkolenia i przekwalifikowanie osób w wieku 44+. W rezultacie, osobami najbardziej zagrożonymi zwolnieniami są starsi pracownicy, którzy nie posiadają niezbędnych kwalifikacji wymaganych przez nowoczesny rynek pracy. Brakuje trwałych mechanizmów, które ułatwiłyby wykorzystanie umiejętności osób starszych. Nie ma również programów szkoleniowych, uwzględniających potrzeby i możliwości edukacyjne osób z grupy 40+.


Efektem końcowym wypracowanego rezultatu jest system modelowego kształcenia pracowników 44+, obejmujący podstawowe analizy, diagnozy czy programy szkoleniowe. Model ten umożliwia poprawę sytuacji i konkurencyjności osób 40+ na rynku pracy. Model zwalczania dyskryminacji pracowników 44+ wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia z zakresu polityki personalnej, zarządzania marketingowego, technologii informatycznych oraz wsparcia psychologicznego. Model, zawierający zarówno programy szkoleniowe, jak i narzędzia rozwojowe pracowników 44+, zwiększa konkurencyjność beneficjentów na rynku pracy i wpływa na pozytywne kształtowanie  środowiska pracy.


W skład rezultatu wchodzi model zarządzania zmianą na własnych stanowiskach pracy pracowników 44+, model umiejętności adaptacji do zmian, model zdobywania praktycznych umiejętności interpersonalnych oraz model zarządzania własną karierą zawodową. Dostępny jest również model strategii personalnej dla pracowników 44+ wraz z systemem informatycznym. W ramach działań Partnerstwa powstał system zarządzania szkoleniami i tworzenia szkoleń e-learningowych oraz System Analizy Potrzeb Szkoleniowych. Produktami pomocniczymi wypracowanymi w ramach rezultatu są: podręczniki metodyczne opracowane dotyczące sposobu budowania koncepcji zmiany na stanowisku pracy i procedur, program szkoleniowy z zakresu adaptacji do zmian i umiejętności interpersonalnych dostosowany do specyficznych potrzeb 44+, instrukcje - procedury z zakresu modelu strategii personalnej dla pracowników 44+. Powstała również platforma informatyczna do zarządzania modelem i jego poszczególnymi częściami składowymi. Na platformie są umieszczone: procedury budowy poszczególnych modeli (podstawowe założenia do budowy modelu, sposoby analizy, wyciągania wniosków) oraz wzory druków wykorzystywane do tworzenia poszczególnych modeli. Powstały także podręczniki i kursy e-learningowe dla pracowników 44+ z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wdrażania i użytkowania technologii informatycznych, system zarządzania szkoleniami tradycyjnymi i e-learningowymi.


Rezultat tworzy system kompleksowych metod wsparcia opartych na innowacyjnych technologiach informatycznych ukierunkowanych bezpośrednio na kształcenie osób zagrożonych utratą pracy. Pokazuje sposoby analizy, wyciągania wniosków, metody tworzenia, planowania  działań w celu jak najefektywniejszego wykorzystania i rozwoju pracowników 44+.  Jednocześnie ogranicza koszty szkoleń i podnosi skuteczność nauczania osób 44+ poprzez stworzenie indywidualnych ścieżek kariery w zakresie dostosowania zakresu, intensywności, tempa i poziomu materiału do potrzeb każdego użytkownika systemu. Korzystając z programów szkoleniowych i doradztwa psychologicznego, beneficjenci będą mogli określić na nowo swoje mocne strony i swój potencjał zawodowy. Zgodnie z predyspozycjami psychologicznymi będą uczestniczyć w szkoleniach umożliwiających im pełnienie nowych funkcji oraz podejmowanie nowych zadań w pracy. Szkolenia są ukierunkowane na kształcenie w zakresie deficytowych kwalifikacji zawodowych, a także umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia. Priorytetową kwestią dla skuteczności działań na rzecz osób 40+ jest przełamanie barier mentalnościowych pracowników, związanych z podnoszeniem własnych kwalifikacji i zdobywaniem nowych umiejętności oraz oporów dotyczących możliwości wykorzystania wiedzy praktycznej zdobytej w toku wielu lat pracy.


Rezultat może być wdrożony przez przedsiębiorstwa, których struktura zatrudnienia opiera się na pracownikach w wieku 44+, instytucje kształcenia zawodowego oraz organizacje zajmujące się kształtowaniem polityki społecznej i polityki zatrudnienia (np. Powiatowe Urzędy Pracy). Zaadaptowanie rezultatu lub jego poszczególnych części będzie możliwe przez dowolne sektory przemysłu i branże, w których zatrudniani są pracownicy 44+ . Nakłady związane ze wdrożeniem rezultatu obejmują m.in.: koszty platformy serwerowej - zakup serwera, najem bądź dzierżawę samej platformy wraz z odpowiednim oprogramowaniem narzędziowym, wynajęcie sali komputerowej, bądź rozważenia możliwości używania komputerów na stanowiskach pracy przez pracowników, którzy pracują przy komputerach, zapewnienie dostępu do Internetu zarówno dla serwera (w przypadku opcji dzierżawy platformy można dzierżawić platformę z dostępem do Internetu), jak i dla stacji roboczych zatrudnienie administratora oraz obsługi serwisowej platformy i urządzeń potrzebnych do jej działania.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0640
Opracowanie rezultatu

Administrator