BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model INTERMENTORING

Opis rezultatu:

INTERMENTORING stanowi zmodyfikowaną wersję tradycyjnego mentoringu, czyli wprowadzania nowych pracowników w zasady funkcjonowania organizacji przez pracowników starszych stażem lub wiekiem. Elementem innowacyjnym jest funkcja mentora technologicznego - młodego pracownika, który szkoli starszego w zakresie rozwiązań IT. Intermentoring obejmuje szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych ułatwiających adaptację zawodową w realiach nowoczesnego rynku pracy, szkolenia dotyczące praktycznego wykorzystania nowych technologii IT, blok dot. intermentoringu oraz kurs z zakresu nowoczesnych technik zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności zarządzania wiekiem w organizacji. Najistotniejsze znaczenie ma współpraca trzech różnych grup pracowników (starszych, młodych oraz kadry kierowniczej), bowiem dzięki niej przedsiębiorstwo jest wewnętrznie spójne, a co za tym idzie - bardziej wydajne.


Model obejmuje:


1. Program przygotowania organizacji do wdrażania Modelu


- procedura wdrażania modelu oraz ewaluacji,
- wyniki badań socjologicznych i psychologicznych wewnątrz organizacji, stanowiące podstawę naukową Modelu,
- identyfikacja potrzeb organizacji w zakresie transferu wiedzy IT i doświadczeń zawodowych pomiędzy pracownikami w wieku do 35 lat (-35) oraz powyżej 50 lat (50+),
- identyfikacja potrzeb i relacji międzypokoleniowych,
- identyfikacja osób w personelu, które będą brały udział we wdrażaniu Modelu - pracownicy w wieku do 35 lat (-35), powyżej 50 lat (50+), kadra kierownicza (KK).


2. Program dla trenerów Modelu. Scenariusze warsztatów w ramach Modelu pogrupowane w 6 modułów tematycznych


I. Metaplan
II. TUS -Trening Umiejętności Społecznych dla grup pracowniczych
III. Trening Zarządzania wiekiem dla kadry kierowniczej
IV. Trening Mentorów IT
V. Trening Mentorów Organizacyjnych
VI. Budowanie kontraktów mentorskich w parach i zespołach. Trening mentoringu 


Wszystkie opisane elementy składowe oraz produkty są konwergentne.


Wdrożenie Modelu sprawia, że pracownicy z grupy wiekowej 50 przyswajają uniwersalne metakompetencje IT, pozwalające na bezstresową obsługę szerokiego zakresu urządzeń numerycznych, co przekłada się m.in. na zmniejszenie kosztów szkoleń, wzrost wydajności pracowników 50+, poprawę ich kwalifikacji i sytuacji na rynku pracy, wzrost stabilizacji zawodowej. Dodatkowo pracownicy 50+ uczą się podstaw słownictwa języka angielskiego, potrzebnych im do obsługi urządzeń numerycznych. Kolejnym plusem Modelu jest poprawa relacji pomiędzy pracownikami (niwelacja konfliktu pokoleń), umożliwiająca wewnętrzny obustronny transfer wiedzy i umiejętności w organizacji, co procentuje m.in. zmniejszeniem kosztów szkoleń dla organizacji, zminimalizowaniem ryzyka ponownego popełniania tych samych błędów i wywiera korzystny wpływ na efektywność i wzrost wydajności pracy. Grupie pracowników młodszych wiekiem Model daje szanse na podniesienie statusu organizacyjnego oraz lepsze wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia. Kierownictwo zdobywa wiedzę na temat zarządzania personelem zróżnicowanym wiekiem. Współpraca trzech różnych grup pracowników (starszych, młodych oraz kadry kierowniczej) wpływa na usprawnienie pracy przedsiębiorstwa i pozwala pokonywać bariery hamujące szybki rozwój firmy.


INTERMENTORING może być wdrażany zarówno w małych firmach, jak i dużych przedsiębiorstwach, które zatrudniają pracowników w wieku 50+ oraz -35, a ponadto wykorzystują komputery i inne nowoczesne narzędzia. Model z powodzeniem można stosować w placówkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Jego wprowadzenie wiąże się z koniecznością przygotowania wewnętrznej diagnozy organizacji, wytypowania uczestników programu. Działania podejmowane w ramach modelu powinny być realizowane przy aktywnym współudziale przedstawicieli kadry kierowniczej. Wdrażanie trwa około 3-12 (w zależności od wielkości organizacji) miesięcy i może odbywać się w oparciu o dostępny sprzęt komputerowy. Szacunkowe nakłady konieczne do zastosowania modelu są ściśle uzależnione od liczby beneficjentów biorących udział w przedsięwzięciu. Dodatkowy koszt stanowi wynagrodzenie ekspertów i trenerów koordynujących proces wdrożenia.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0613
Opracowanie rezultatu

Administrator