BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Modelowy System Zarządzania Wiedzą w Firmie

Opis rezultatu:

Dużym problemem polskich przedsiębiorstw jest niedopasowanie kadr do zmieniających się potrzeb pracodawców i gospodarki, co wynika głównie z rozbieżności między programem kształcenia formalnego a faktycznymi potrzebami rynku. Proponowany system wspiera proces zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, z położeniem szczególnego nacisku na rozwój kompetencji pracowników, a tym samym na zwiększenie ich szans na rynku pracy. Skuteczne narzędzia przeznaczone do opracowywania koncepcji szkoleniowych umożliwiają przedsiębiorstwom organizację lub zlecenie przygotowania szkoleń całkowicie odpowiadających rzeczywistym potrzebom edukacyjnym. Dzięki lepszemu zrozumieniu procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa i bardziej efektywnemu wykorzystaniu zasobów wiedzy wzrasta konkurencyjność firm. Wypracowany Modelowy System Zarządzania Wiedzą w Firmie to kompleksowe narzędzie, uzupełniające luki w polskim systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego.


Proponowany model składa się z trzech autonomicznych podsystemów: systemu analizy potrzeb kompetencji w firmie, wewnętrznego systemu oceny i certyfikacji kompetencji zdobytych na drodze nieformalnej w firmie oraz systemu współpracy z doświadczonymi pracownikami w zakresie przekazywania wiedzy młodszym zatrudnionym (coaching wewnętrzny). Działania w ramach podsystemów opierają się na szczegółowo określonych i zdefiniowanych procedurach, co znacznie ułatwia ich wdrożenie.


System analizy potrzeb szkoleniowych w firmie umożliwia tworzenie koncepcji szkoleniowych dla pracowników firmy, jak również kierowanie zatrudnionych osób na kursy odpowiednio dopasowane do potrzeb edukacyjnych danego przedsiębiorstwa. Koncepcje szkoleniowe są opracowywane na podstawie przeprowadzonych analiz potrzeb kompetencyjnych w danej firmie. W trakcie szkoleń i po ich zakończeniu prowadzona jest procedura kontroli efektywności (zgodna z założonymi celami). Część szkoleń może być realizowana wewnątrz przedsiębiorstwa, co znacznie obniża koszty i eliminuje konieczność odrywania się pracowników od bieżących obowiązków służbowych. Kolejnym rozwiązaniem jest wydajny system oceny kwalifikacji, jakie pracownicy zdobyli w drodze szkoleń nieformalnych i incydentalnych. Właściwa ocena kwalifikacji pracowników pozwala na optymalne wykorzystanie ich potencjału, co usprawnia działanie firmy i istotnie wpływa na płynną zmianę zatrudnienia. W ramach Modelowego Systemu Zarządzania Wiedzą dostępne jest również bardzo skuteczne rozwiązanie, które umożliwia skorzystanie z pomocy starszych pracowników w zakresie przekazywania wiedzy i doświadczeń w ramach firmowych szkoleń nieformalnych i incydentalnych. Po odbyciu odpowiednich szkoleń doświadczeni pracownicy będą przekazywali wiedzę poprzez coaching oraz wewnętrzne szkolenia w firmie. Projekt sprzyja wyrównywaniu szans na rynku pracy, wprowadza bowiem do przedsiębiorstw narzędzia programowania rozwoju i kariery pracownika, promuje wdrażanie kryteriów profesjonalizmu przy okresowej ocenie zatrudnionych osób, a tym samym znacznie ogranicza stosowanie zasady uznaniowości podczas przyznawania awansów i podwyżek płac.


Rezultat był testowany w przedsiębiorstwach należących do sektora przemysłu lekkiego i chemicznego, jednak po wprowadzeniu niezbędnych korekt i modyfikacji może być wykorzystany również w innych dziedzinach przemysłu. Wszystkie procedury wdrożeniowe i narzędzia są dostępne nieodpłatnie. Firma, która zdecyduje się na wdrożenie, powinna na własny koszt skierować jednego lub kilku pracowników na szkolenia z zakresu funkcjonowania i sposobu obsługi systemu. Wdrożenie systemu trwa od kilku miesięcy do jednego roku.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0576
Opracowanie rezultatu

Administrator