BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Modele szkoleniowo-dydaktyczne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie zielonych technologii

Opis rezultatu:

Realizacją opracowanych modeli szkoleniowo-dydaktycznych przeznaczonych dla małych firm zajął się ośrodek kompetencyjny „Centrum Zielonych Technologii", czyli instytucja doradczo-szkoleniowa, której działania skupiają się wokół technologii ekologicznych i „zielonych miejsc pracy". Konieczność powstania tego typu placówki wynikła z uwarunkowań prawnych, które często uniemożliwiają prowadzenie normalnej działalności gospodarczej na terenach cennych przyrodniczo. Przedsiębiorstwa zlokalizowane w takich miejscach są zobowiązane do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody, mają więc ograniczone możliwości działania i rozwoju. Ośrodek kompetencyjny umożliwia właścicielom i pracownikom małych firm podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnej promocji rozwiązań ekologicznych. „Centrum Zielonych Technologii" świadczy kompleksowe usługi wsparcia w zakresie szkoleń, certyfikacji, doradztwa, konsultacji prawnych dla MŚP oraz osób bezrobotnych z terenów cennych przyrodniczo, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej opartej na wykorzystaniu ogólnodostępnych zasobów naturalnych.


W skład wypracowanego rozwiązania wchodzi sześć modeli szkoleniowych dotyczących szeroko pojętej edukacji proekologicznej. Modele zawierają zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, a ich tematyka obejmuje m.in.: wykorzystanie nowej technologii przydomowego oczyszczania ścieków, zastosowanie nowatorskiego systemu zagospodarowania wykorzystanych opakowań, zastosowanie nowych technologii budowlanych opartych na tradycyjnym wzornictwie, przystosowanie starych technologii i receptur produktów regionalnych i tradycyjnych do systemów jakości i wymogów UE, wykorzystanie i tworzenie markowych produktów turystycznych oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii. Celom edukacyjnym służą specjalnie opracowane materiały dydaktyczne - podręczniki, katalogi, technologie, informatory, prezentacje multimedialne i filmy instruktażowe. Materiały szkoleniowe i informacje na temat nowych technologii zostały umieszczone na stronie internetowej. Najważniejszym rezultatem są procedury tworzenia i funkcjonowania ośrodka kompetencyjnego „Centrum Zielonych Technologii". Dokumentacja zawiera m.in.: studium wykonalności, projekty budowlane, uzgodnienia, kosztorysy, wymogi lokalizacyjne, wykaz współpracujących instytucji szkoleniowych, doradczych i naukowo-badawczych, wzory dokumentów, ścieżki współpracy, opis sposobu zarządzania i finansowaniu ośrodka oraz propozycje zmian w polityce regionu, niezbędnych do rozwoju „zielonych technologii". Działania podejmowane w ramach ośrodka kompetencyjnego „Centrum Zielonych Technologii" zapewnią alternatywne formy zarobkowania oparte na zasobach przyrody, pomogą poprawić kondycję przedsiębiorstw i kwalifikacje zawodowe pracowników oraz umożliwią wypracowanie zmian w polityce gospodarczej regionu, a w dłuższej perspektywie wpłyną na poprawę stanu środowiska naturalnego.


Model może być wykorzystany przez pracodawców i pracowników MŚP, władze samorządowe, instytucje zajmujące się kształtowaniem polityki regionalnej, a także instytucje badawczo-naukowe, organizacje pozarządowe i społeczne. Poszczególne elementy modelu (np.: materiały szkoleniowe) mogą być stosowane przez instytucje zajmujące się działalnością szkoleniowo-doradczą. Do wdrożenia rozwiązania niezbędna jest wcześniejsza analiza zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie pod kątem przyszłych szkoleń i wybór odpowiedniego modelu szkoleniowego.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0561
Opracowanie rezultatu

Administrator