BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Kompleksowy model wsparcia dla rzemiosła

Opis rezultatu:

Zakłady rzemieślnicze, które nie korzystają z technologii teleinformatycznych, tracą potencjalne rynki zbytu i nie są wystarczająco dostosowane do specyfiki i wymagań nowoczesnej gospodarki. Wypracowany rezultat umożliwia wsparcie firm rzemieślniczych w zakresie wykorzystania innowacyjnych technologii telekomunikacyjnych i korzystania z oferty edukacyjnej, a ponadto ułatwia nawiązywanie współpracy pomiędzy rzemieślnikami.


W skład kompleksowego modelu wsparcia dla rzemiosła wchodzi kilka uzupełniających się elementów. Pierwszy z nich to model szkoleniowy obejmujący technologie teleinformatyczne (edycja tekstu, prowadzenie rozliczeń, obsługa Internetu, obsługa programów wspierających działalność małego biznesu, wykorzystanie platformy e-Rzemieślnik, prezentacja firmy za pomocą narzędzi ITC), zarządzanie (zagadnienia prawne, prowadzenie rozliczeń finansowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, kontrola jakości produkcji) oraz praktyczne wykorzystanie komputerów w procesie produkcyjnym. Kolejny to model doradztwa w ramach Centrum Doradztwa Biznesowo-Personalnego. Zadaniem specjalistów z Centrum jest dobór odpowiednich doradców (biznesowych, prawnych, personalnych i zawodowych), którzy zapewnią rzemieślnikom wszelką pomoc, zarówno w zakresie nowoczesnych technologii, jak i codziennego funkcjonowania firmy. Trzecim elementem proponowanego rozwiązania jest model klastra rzemieślniczego, czyli sieć rozbudowanej współpracy sektora rzemieślniczego. Współpraca pomiędzy firmami opiera się na systemie wzajemnych rabatów, przekazywaniu zleceń oraz wspólnych działaniach promocyjnych i marketingowych.


Wszystkie części modelu są połączone w ramach platformy internetowej, która umożliwia praktyczne wykorzystanie wyuczonych umiejętności i kontynuowanie procesu kształcenia ustawicznego rzemieślników. W jej skład wchodzą takie elementy jak: wirtualny e-warsztat pracy, e-społeczność rzemieślnicza (strefa komunikacji i budowy społeczności e-rzemieślniczej), e-marketing rzemieślniczy (wykorzystanie narzędzi ICT jako instrumentów szerszej promocji i zwiększenia sprzedaży produktów poszczególnych zakładów rzemieślniczych), e-nauczyciel w rzemiośle (integracja szkoleń i kursów e-learningowych w ramach portalu Opolski e-Rzemieślnik). Platforma jest narzędziem kształcenia ustawicznego, umożliwiającym samodzielny wybór czasu realizacji i tematyki szkoleń. Oferowane w ramach portalu szkolenia on-line stanowią uzupełnienie tradycyjnych procesów edukacyjnych i działań doradczych. Produktami pomocniczymi są programy szkoleniowe dotyczące innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych, procedury doradztwa oraz podręcznik metodologii tworzenia klastrów rzemieślniczych.


Odbiorcami modelu wsparcia są rzemieślnicy-pracodawcy oraz pracownicy i praktykanci zakładów rzemieślniczych. Model może być wdrażany przez instytucje działające na rzecz rzemiosła (Związek Rzemiosła Polskiego, Izby Rzemieślnicze), środowiska kupców oraz instytucje okołobiznesowe i samorządowe zajmujące się wsparciem tego sektora. Pojedyncze elementy składowe modelu mogą być wykorzystywane przez organizacje szkoleniowe i doradcze - ośrodki szkoleniowe, agencje doradztwa personalnego czy instytucje społeczne zajmujące się kształceniem ustawicznym. Wdrożenie rezultatu w innym niż zakładany obszarze gospodarczym wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz bieżącej sytuacji i problemów charakterystycznych dla danego środowiska, rozpoznania potrzeb, modyfikacji modeli oraz pozyskania kadry trenerskiej i doradczej.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0551
Opracowanie rezultatu

Administrator