BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Portal prognozowania stanów zagrożenia przedsiębiorstwa e-barometr

Opis rezultatu:

Rezultatem działań partnerstwa jest interaktywny system e-barometr służący do oceny kondycji MŚP. Narzędzie to funkcjonuje w ramach internetowego portalu e-barometr. Pozwala ono na wczesne generowanie informacji dotyczących zagrożeń w funkcjonowaniu firm, dzięki czemu możliwe jest podjęcie działań zapobiegawczych, które pozwolą uniknąć sytuacji kryzysowych, w tym również zwolnień pracowników. Za pomocą systemu można diagnozować problemy zarówno na poziomie mikroekonomicznym, jak i makroekonomicznym. Prognozy i ostrzeżenia dla przedsiębiorstw tworzone są w oparciu o konkretne informacje na temat firmy oraz o informacje przygotowane wcześniej i włączone do systemu bazy danych. Istotą rozwiązania jest przede wszystkim zapobieganie pojawianiu się negatywnych zjawisk, a nie tylko łagodzenie ich następstw.


W skład narzędzia wchodzą: moduł prognostyczny zawierający system benchmarkingu (informacje o stanie przedsiębiorstwa na tle innych firm), kalkulator zagrożeń, mezoekonomiczny barometr nastrojów gospodarczych, prognozy rynku pracy i przewidywania koniunktury, a także syntetyczne raporty makroekonomiczne. Ponadto w portalu działa forum internetowe, ułatwiające kontakty między użytkownikami, oraz moduł umożliwiający umieszczanie komunikatów i ogłoszeń dla przedsiębiorców lub innych zainteresowanych podmiotów. Dzięki informacjom uzyskanym z portalu przedsiębiorcy mogą zapobiegać bezrobociu, podejmując odpowiednie działania (np. oferując pracownikom programy doradcze i szkoleniowe). Wykorzystanie narzędzia e-barometr umożliwia zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, poprawę stabilności ich funkcjonowania oraz planowy rozwój kapitału ludzkiego, odpowiadający na potrzeby zmieniającego się rynku.


Koncepcja portalu e-barometr, zaprojektowanego na potrzeby MŚP w województwach podkarpackim i lubelskim, może być wdrażana również w innych regionach kraju, co jednak wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań i kalkulacji, umożliwiających dostosowanie modelu statystycznego do realiów danego rynku lokalnego. Instytucje wdrażające e-barometr nie ponoszą wydatków na opracowanie metodologii poszczególnych elementów modelu. Koszty wiążą się z zakupem i przygotowaniem danych statystycznych dotyczących konkretnego obszaru, opracowaniem modeli zagrożenia upadłością, przygotowaniem badań koniunktury gospodarczej oraz obsługą informatyczną.


Aby korzystać z narzędzia e-barometr w danym przedsiębiorstwie, należy wprowadzić do systemu informacje ekonomiczno-finansowe dotyczące firmy. Są to standardowe informacje, zawarte w okresowych sprawozdaniach przedsiębiorstw (rachunek wyników i bilans), nie ma zatem potrzeby uprzedniego przygotowywania jakichkolwiek danych. Potencjalnymi użytkownikami narzędzia, oprócz wspomnianych przedsiębiorstw z grupy MŚP, mogą być również firmy doradcze oraz jednostki zajmujące się monitorowaniem rynku pracy (np. Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy). W ich przypadku e-barometr może być przydatny w określaniu czynników wpływających na poziom bezrobocia i opracowywaniu programów wspierania rynku pracy.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0086
Opracowanie rezultatu

Administrator