BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Upowszechnianie modelowej instytucji doradczej oraz przedsiębiorstw społecznych i promowanie dobrych praktyk służących poprawie sytuacji zawodowej osób chorujących psychicznie i osób dotkniętych psychicznymi konsekwencjami długotrwałego bezrobocia

Opis rezultatu:

Rezultatem jest model instytucji doradczej dla istniejących oraz powstających przedsiębiorstw społecznych oraz modelowe rozwiązania w zakresie tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Umożliwia on zwiększanie zatrudnienia osób chorujących psychicznie oraz poprawę jakości miejsc pracy przeznaczonych dla tej grupy społecznej. Pomoc dla osób chorych psychicznie dotyczy trzech obszarów: wsparcia rozwoju przedsiębiorstw społecznych, informacji i doradztwa oraz działań edukacyjnych. Usługi doradcze dla przedsiębiorstw społecznych są oferowane w postaci konsultacji osobistych, jak również za pośrednictwem Internetu. Opracowanie najlepszych rozwiązań - uwzględniających możliwości lokalne i ponadlokalne, struktury administracyjne oraz uwarunkowania grupy docelowej - jest wynikiem współpracy ekspertów biznesowych, przedstawicieli administracji publicznej, specjalistów ds. zdrowia psychicznego oraz beneficjentów. Metodologia interdyscyplinarnej współpracy grupy doradców została przetestowana w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych. W ramach rezultatu dostępny jest opis i analiza kolejnych kroków procesu doradztwa - od momentu zidentyfikowania potrzeby wsparcia, poprzez jego kolejne etapy, aż do mierzenia i monitoringu efektów doradztwa. Opracowano również modelowe rozwiązania w zakresie tworzenia przedsiębiorstw społecznych - dotyczące m.in. struktury zarządzania i finansowania, marketingu, pozyskiwania zleceń, współpracy wewnętrznej (między pracownikami) i zewnętrznej (w tym z władzami różnych szczebli) - zaprezentowane na przykładzie czterech modelowych organizacji tego typu (gastronomia, catering, wypożyczalnia rowerów i usługi związane z utrzymaniem czystości), których działalność łączy w sobie zarówno aspekty społeczne, jak i gospodarcze.


Instrumentami pomocniczymi, ułatwiającymi wdrożenie modelu, są programy edukacyjne dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw społecznych oraz dla osób ze schorzeniami psychicznymi. Przygotowane zostały również modelowe rozwiązania w zakresie tworzenia miejsc pracy w administracji publicznej (zarówno dla osób chorych psychicznie, jak i dla osób dotkniętych psychicznymi konsekwencjami długotrwałego bezrobocia), propozycje instrumentów finansowych, umożliwiających efektywne wspieranie przedsięwzięć gospodarki społecznej (wraz z uwarunkowaniami prawno-finansowymi w tym zakresie) przez inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz projekty tworzenia sieci wsparcia z udziałem rodzin osób chorujących i członków społeczności lokalnej. W ramach modelu dostępne są narzędzia ewaluacji projektów społecznych i podręcznik dobrych praktyk.


Wdrażaniem kompleksowej instytucji doradczej powinny zająć się osoby, które dysponują wiedzą i doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi, pracy socjalnej oraz współpracy z sektorem samorządowym, a także wiedzą z zakresu prawa, ekonomii, finansów, marketingu i zarządzania. Z uwagi na złożoność i wszechstronność modelu, nie należy go wdrażać masowo (konieczne jest pozyskanie kompetentnych ekspertów, zainteresowanych świadczeniem usług doradztwa w wybranej formule). Modelowe rozwiązania dotyczące tworzenia przedsiębiorstw społecznych oraz dobre praktyki w tym zakresie mogą być natomiast powszechnie wykorzystywane przez organizacje pozarządowe, ośrodki edukacyjne, władze samorządowe, środowiska biznesowe, instytucje rynku pracy, bądź przez pracodawców prywatnych.


Koszty związane z działaniami instytucji doradczej zależą od długości okresu pracy eksperta (ekspertów). Natomiast nakłady ponoszone w związku z uruchomieniem przedsiębiorstwa społecznego obejmują: koszty administracyjno-lokalowe, koszty wyszkolenia i wynagrodzenia personelu oraz finansowanie bieżącego funkcjonowania. Wysokość kosztów utworzenia przedsiębiorstwa społecznego zależy bezpośrednio od rodzaju i skali prowadzonej działalności gospodarczej.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0519
Opracowanie rezultatu

Administrator