BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem

Opis rezultatu:

Proponowany rezultat służy aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem oraz budowaniu profesjonalnego Zespołu Trenerów Pracy. Model aktywizacji zawodowej i społecznej jest oparty na metodach stosowanych w krajach Unii Europejskiej (m.in.: w Finlandii, Holandii, Belgii czy Wielkiej Brytanii), a wypracowane rozwiązania zostały adaptowane z uwzględnieniem polskich realiów. Dotychczas w Polsce nie stworzono spójnego programu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem, ani też nie wykształcono kadry specjalistów, która mogłaby oferować wsparcie zawodowe połączone z terapią. Dzięki proponowanemu modelowi aktywizacji zawodowej i społecznej osób z autyzmem możliwe jest stworzenie i przeszkolenie tzw. Zespołu Trenerów Pracy, czyli osób profesjonalnie przygotowanych do pracy z dorosłymi ludźmi cierpiącymi na tę chorobę. Opracowany system edukacji i pracy pozwala podnieść jakość życia zarówno chorych, jak i ich rodzin. W ramach modelu dostępne są kompletne rozwiązania prawne, które mogą być wykorzystane w ramach rządowego, resortowego lub regionalnego programu na rzecz aktywizacji zawodowej osób z autyzmem.


Model składa się z trzech komponentów: systemu przygotowania i zasad organizacji pracy oraz skutecznego wsparcia osób z autyzmem, systemu przygotowania i zasad organizacji pracy Zespołu Trenerów Pracy oraz strategii budowania świadomości społecznej. Tak opracowana struktura umożliwia zwiększanie efektywności wsparcia i włączanie problemów osób autystycznych w szerszy kontekst społeczny. Aby ułatwić wdrażanie rezultatu, przygotowano specjalne narzędzie multimedialne składające się z: modelu przygotowania do pracy osób z autyzmem (formularze oceny potencjalnych pracowników, spis procedur ustalania celów i planu postępowania dla indywidualnego pracownika), modelu przygotowania kadry (czyli Zespołu Trenerów Pracy) do pracy z osobami z autyzmem (katalog sposobów i zasad postępowania wyznaczających standardy pracy z osobami autystycznymi, wymagany zakres wiedzy i umiejętności, zasady budowania zespołów zawodowych pod nadzorem psychologa), modelu organizacji pracy z beneficjentami (zakres obowiązków, system komunikacji w zespole, procedury prowadzenia dokumentacji, strategia postępowania w sytuacjach kryzysowych), modelu wspierania w pracy osób z autyzmem (wsparcie psychologiczne i rehabilitacja, rozwój komunikacji z pracownikami, motywacja poprzez sport, aktywności artystyczne, udział w życiu społecznym i kulturalnym społeczności lokalnej) oraz strategii budowania świadomości społecznej (techniki analizy sytuacji i wyboru grupy docelowej, tanie i skuteczne techniki docierania do wybranych grup odbiorców, techniki konstruowania przekazu).


Rezultat może być wdrażany przede wszystkim przez 45 organizacji działających na rzecz osób z autyzmem, skupionych w Porozumieniu Autyzm-Polska. Model może również zainteresować inne organizacje i stowarzyszenia, które chcą wspierać osoby autystyczne (lub dotknięte innym rodzajem niepełnosprawności), koalicje społeczne i partnerstwa oraz szkoły ponadgimnazjalne z klasami przysposobienia do pracy w ramach szkolnictwa specjalnego. Model może być wykorzystywany również podczas tworzenia programów nauczania dla uczniów z autyzmem w szkołach specjalnych. Aby wdrożyć gotowy rezultat, konieczne jest rozpoznanie sytuacji osób z autyzmem w danej społeczności lokalnej, współpraca z rodzicami w zakresie ustalania celów i planu postępowania, przyjęcie standardów zawartych w modelu, utworzenie i przeszkolenie Zespołu Trenerów Pracy, utworzenie stanowisk pracy dla beneficjentów i wdrożenie strategii podnoszenia świadomości społecznej. Minimalny czas funkcjonowania modelu wynosi 2 lata.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0461
Opracowanie rezultatu

Administrator