BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Spójny model wsparcia krajowej gospodarki społecznej jako mechanizm rozwoju lokalnego włączającego zbiorowości zmarginalizowane

Opis rezultatu:

Spójny system wsparcia krajowej gospodarki społecznej to nowe narzędzie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym. Opracowany model kształcenia - uwzględniający doświadczenia krajów Unii Europejskiej - obejmuje podstawy interdyscyplinarnej wiedzy akademickiej i pozwala na rozwinięcie praktycznych umiejętności. Rezultat kierowany jest zarówno do osób przygotowujących się do tworzenia spółdzielni socjalnych i innego rodzaju podmiotów gospodarki społecznej na danym terenie, jak również do pracowników i liderów pracujących z osobami wykluczonymi społecznie lub narażonymi na wykluczenie.


Rezultat składa się z kilku elementów. Pierwszy z nich to koncepcja innowacyjnego systemu profesjonalnego kształcenia pracowników i kadry przedsiębiorstw społecznych oraz liderów lokalnych, w tym przedstawicieli instytucji publicznych, odpowiedzialnych za rozwój lokalnych usług społecznych. Opracowane zostały programy nauczania na poziomie studiów podyplomowych (Studium Podyplomowego Zarządzania Gospodarką Społeczną), regionalne warsztaty przedsiębiorczości społecznej dla liderów i pracowników przedsiębiorstw społecznych oraz materiały edukacyjne (dostępne w formie drukowanej i elektronicznej). Programy edukacyjne pozwalają także na tworzenie innowacyjnych lokalnych strategii rozwoju, ułatwiają reintegrację bezrobotnych beneficjentów na rynku pracy i przyczyniają się do intensyfikacji procesów prorozwojowych w społecznościach lokalnych.


Kolejnym elementem rezultatu jest model systemu doradztwa i wsparcia finansowego dla lokalnych inicjatyw założycielskich i lokalnych podmiotów gospodarki społecznej - Polska Kasa Wspierania Gospodarki Społecznej. To nowy, zintegrowany serwis doradczo-finansowy dla podmiotów zajmujących się przedsiębiorczością społeczną, wzmacniający potencjał organizacji obywatelskich, grup założycielskich oraz spółdzielni, zapewniający wsparcie organizacyjne i finansowe. Rezultat obejmuje w szczególności system doradztwa ekonomicznego i prawnego dla osób rozpoczynających działalność w sektorze stowarzyszeń, fundacji i spółdzielczości oraz system wsparcia finansowego (fundusze kredytowe i poręczenia kredytowe).


W skład rezultatu wchodzą także: model diagnostyki potencjału i funkcji gospodarki społecznej oraz model centrum monitorującego gospodarkę społeczną (Krajowe Obserwatorium Gospodarki Społecznej). Dla potrzeb diagnozy potencjału i funkcji gospodarki społecznej opracowane zostały narzędzia badawcze i techniki diagnozowania poszczególnych grup podmiotów gospodarki społecznej i potrzeb lokalnych, a także nowe narzędzia dla służb statystyki publicznej. Na model składa się także system promocji pozytywnego wizerunku gospodarki społecznej.


Dzięki wdrożeniu rezultatu możliwe jest odpowiednie przygotowanie lokalnych liderów procesów prorozwojowych, podniesienie efektywności instytucji gospodarki społecznej, włączenie środowisk badawczych w rozwój samoorganizacji społeczno-ekonomicznej wspólnot lokalnych oraz wprowadzenie modeli kształcenia dla gospodarki społecznej do instytucji edukacyjnych. Model wsparcia mogą stosować jednostki administracji rządowej i samorządowej (m.in.: Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, szkoły wyższe), podmioty gospodarki społecznej, instytucje edukacyjne i media. Może on być przydatny również dla członków partnerstw międzynarodowych oraz instytucji wdrażających programy Unii Europejskiej.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0456
Opracowanie rezultatu

Administrator