BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model funkcjonowania podmiotu lokalnej gospodarki społecznej oparty o działalność gospodarczą organizacji pozarządowej

Opis rezultatu:

Wdrożenie prezentowanego modelu służy aktywizacji trzeciego sektora gospodarki w zakresie kształtowania lokalnego rynku pracy. Prowadzenie działalności gospodarczej pozwala organizacjom pozarządowym generować przychody, zatrudniać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i świadczyć usługi wpływające na zrównoważony rozwój regionu.


Przyjmując nową rolę gospodarczą, organizacja pozarządowa rozpoczyna działalność jako odrębna jednostka - zakład gospodarczy, oddział lub spółka - której usługi i produkty, oparte o miejscowe zasoby przyrodnicze i kulturowe, koncentrują się głównie na potrzebach rynku turystycznego (tzw. turystyka dziedzictwa). Nadwyżka przychodów z działalności gospodarczej może być przeznaczana na statutowe cele organizacji. Organizacje pozarządowe, które decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej, tworzą nowe miejsca pracy i aktywnie kształtują lokalny rynek zatrudnienia. Oferty pracy mogą być kierowane do dowolnych grup docelowych, w zależności od potrzeb lokalnego rynku (m.in.: do młodzieży, długotrwale bezrobotnych). W niektórych przypadkach zatrudnienie konkretnego beneficjenta będzie wymagało skierowania go na odpowiednie szkolenia zawodowe. Jednostka gospodarcza może promować własną ofertę albo nawiązać współpracę z lokalnymi podmiotami wytwórczymi lub usługowymi, aby następnie pośredniczyć w sprzedaży produktów i usług lokalnych wytwórców. Tak szeroki zakres prowadzonej działalności umożliwia poszczególnym organizacjom harmonijne łączenie funkcji społecznych i gospodarczych, co wpływa na rozwój zasobów ludzkich i funkcjonowanie lokalnego rynku pracy.


Dostępne w ramach modelu produkty pomocnicze zawierają opis warunków wstępnych, jakie musi spełnić organizacja, która chce wdrożyć rezultat. Opracowane zostały też: metodyka przekształcania organizacji pozarządowej w pracodawcę i podmiot gospodarczy (z uwzględnieniem warunków formalno-prawnych, finansowych, przykładów dobrych praktyk w formie pakietów szkoleniowych, prezentacji i podręcznika), metodyka tworzenia produktu na rynek turystyki dziedzictwa, metoda tworzenia biznesplanu i kształcenia kadr, model współpracy z organizacjami pomocowymi (m.in.: Powiatowymi Urzędami Pracy) oraz kampania informacyjna skierowana do firm, które stosują politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. Uzupełnieniem zestawu gotowych narzędzi jest lista potencjalnych źródeł finansowania podejmowanych przedsięwzięć.


Rezultat może być wykorzystany przez organizacje pozarządowe działające na terenach wiejskich i w małych miastach, instytucje rynku pracy (które mogą stanowić ważny kanał dystrybucji gotowych rozwiązań metodologicznych i produktów pomocniczych) oraz regionalne lub krajowe organizacje pozarządowe i agencje rozwoju regionalnego. Z produktów pomocniczych mogą korzystać duże firmy, stosujące politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, które mają możliwość udzielenia pomocy finansowej oraz technicznej podczas realizacji biznesplanów organizacji pozarządowych. Instytucje wdrażające model otrzymują również wsparcie w postaci praktycznego przewodnika i pomocy doradczej. Nakłady konieczne do uruchomienia działalności gospodarczej zależą od rodzaju przedsiębiorstwa i oferowanego produktu. Aby uzyskać środki niezbędne do stworzenia przedsiębiorstwa, można skorzystać z pomocy publicznej, kredytów bankowych oraz pomocy prywatnej. Kluczem do sukcesu jest jednak generowanie środków własnych firmy. Plany rozwoju beneficjentów mogą być realizowane w ramach współpracy z miejscowym Urzędem Pracy lub instytucjami szkoleniowymi.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0443
Opracowanie rezultatu

Administrator