BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model ekologicznej działalności gospodarczej dla organizacji pozarządowych

Opis rezultatu:

W skład opracowanego modelu ekologicznej działalności gospodarczej wchodzą: rozwiązania formalno-prawne i instytucjonalne, metody pozyskiwania środków na zakładanie i prowadzenie proekologicznej działalności gospodarczej oraz katalog dobrych praktyk działalności ekologicznej stosowanych w Europie Zachodniej i w Polsce. Model umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy, a także przewiduje wykorzystanie ekologii dla dobra danej społeczności lokalnej. W ramach modelu dostępny jest również katalog dobrych praktyk, uwzględniający specyfikę i bieżącą sytuację polskich organizacji pozarządowych oraz wszelkiego rodzaju uwarunkowania (w tym prawne) związane z inicjowaniem i prowadzeniem ekologicznej działalności gospodarczej. W ramach modelu opracowane zostały koncepcje Centrów Rozwoju Lokalnego - powstających jako partnerzy organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych oraz firm prywatnych - których celem jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna (organizowanie konferencji, zielonych szkół, prowadzenie działalności wydawniczej). Do ich zadań należą m.in.: integracja społeczności lokalnej, inicjowanie ekologicznej działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe (i pozyskiwanie środków), tworzenie i rozwój działalności ekoturystycznej, promocja lokalnych produktów, drobna działalność handlowa, doradztwo i szkolenia. Centra Rozwoju Lokalnego w gminach docelowo mają pełnić rolę animatorów rozwoju ekologicznej działalności gospodarczej, czyli inicjować wymianę wiedzy i tworzenie partnerstw. Model określa również wzorcowe formy ekologicznej działalności gospodarczej (działalność rolno-środowiskowa i agroturystyczna, rolnictwo ekologiczne, produkty lokalne, BHP w rolnictwie, grupy producenckie, zdrowa żywność, turystyka kulturowa, energia odnawialna, renaturyzacja rzek, ekoetykietowanie i certyfikacja). Wybór rodzaju prowadzonej działalności zależy od potencjału organizacji, popytu na konkretny rodzaj usług oraz od innych uwarunkowań lokalnych.


Wypracowany model zawiera część instytucjonalno-prawną, dotyczącą zakładania i prowadzenia ekologicznej działalności gospodarczej przez organizacje samorządowe. Uwzględnione zostały najkorzystniejsze rozwiązania organizacyjno-prawne oraz metodyka prowadzenia tego typu działalności (tworzenie Centrów Rozwoju Lokalnego, tworzenie lub przekształcanie organizacji pozarządowych w podmioty gospodarcze, aspekty księgowe, prawne, finansowe). Część merytoryczna modelu obejmuje przykłady nowatorskich form działalności gospodarczej prowadzonych w krajach Europy Zachodniej, które można z powodzeniem wprowadzić w polskich warunkach (w zależności od potencjału lokalnego, miejsca wdrożenia czy możliwości danej organizacji). Dotyczy to przede wszystkim wzorcowych farm ekologicznych, ośrodków edukacji ekologicznej (prezentujących praktyczne zastosowania technologii ekologicznych), ośrodków doradczych obsługujących samorządy i firmy, w tym MŚP, gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych.


Poszczególne części modelu można stosować oddzielnie - w zależności od potrzeb, poziomu rozwoju i wiedzy danej organizacji. Rezultat mogą wdrażać przede wszystkim osoby bezrobotne, zagrożone bezrobociem bądź wykluczeniem społecznym, które są zainteresowane podjęciem działalności i pracy w organizacjach społecznych, a także wolontariusze oraz członkowie, działacze i pracownicy organizacji pozarządowych. Pośrednio model może być wykorzystany również przez władze samorządowe, media lokalne, regionalne i ogólnopolskie, mieszkańców wsi i małych miast zajmujących się wytwarzaniem produktów lokalnych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i przedstawicieli lokalnego biznesu. Wysokość nakładów koniecznych do wdrożenia rezultatu zależy od rodzaju wybranej ekologicznej działalności gospodarczej, np. koszt uruchomienia biura doradztwa jest znacznie niższy niż nakłady związane z uruchomieniem produkcji lokalnej.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0442
Opracowanie rezultatu

Administrator