BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model aktywizacji zawodowej Romów poprzez wspieranie tworzenia integracyjnych spółdzielni socjalnych

Opis rezultatu:

Na opracowany rezultat składa się kompleksowy model tworzenia nowych przedsiębiorstw - integracyjnych spółdzielni socjalnych - dostosowanych do specyficznych potrzeb społeczności romskiej. Profil działalności spółdzielni opiera się na umiejętnościach posiadanych przez beneficjentów, a tworzone miejsca pracy i formy organizacyjne są dostosowane do ich specyfiki kulturowej. Romowie zyskują dostęp do informacji rynkowych, szkoleń biznesowych, uzupełniających szkoleń zawodowych oraz mentoringu. Wybór profilu działalności spółdzielni poprzedzony jest analizą umiejętności beneficjentów oraz analizą potrzeb i możliwości rynku (wpasowanie spółdzielni w istniejącą niszę rynkową). Istotne znaczenie dla uczestników programu ma możliwość współdecydowania o kierunku rozwoju przedsiębiorstw, co znacznie ułatwia utożsamienie się z prowadzoną przez siebie działalnością. W tworzenie spółdzielni oraz w jej działalność angażowani są członkowie rodzin polsko-romskich, którzy wnoszą kwalifikacje merytoryczne i pełnią rolę pomostu pomiędzy tymi dwoma środowiskami. Ważnym elementem modelu jest mechanizm współpracy pomiędzy powstającymi romskimi spółdzielniami socjalnymi, lokalną społecznością romską i stowarzyszeniami romskimi a władzami samorządowymi, instytucjami lokalnego rynku pracy i innymi uczestnikami rynku pracy. Podmioty zewnętrzne tworzą Grupę Sterującą, która oferuje usługi doradcze dla spółdzielni i ułatwia jej integrację na lokalnym rynku pracy.


W ramach modelu opracowano metodologię i narzędzia służące do prowadzenia audytu umiejętności w społeczności romskiej (kwestionariusze, wywiady, sposób doboru ankieterów) oraz plan szkolenia biznesowego dla romskich grup założycielskich spółdzielni socjalnych „Wirtualna spółdzielnia" (wraz z materiałami szkoleniowymi). Celem szkoleń jest rozpoczęcie procesu przełamywania u uczestników negatywnych skutków psychologicznych długotrwałego bezrobocia oraz podlegania negatywnej stereotypizacji i dyskryminacji, a także zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami z zakresu biznesu czy marketingu. Uczestnicy szkoleń przygotowują również (z pomocą trenera) podstawy biznesplanu dla przyszłej spółdzielni i studium jej opłacalności. Ważną częścią rezultatu jest wzorcowy model romskiej spółdzielni integracyjnej - wraz ze wskazówkami, rekomendacjami i definicją najważniejszych problemów i możliwości ich rozwiązań - opisany w specjalnym raporcie oraz zeszycie dobrych praktyk przeznaczonym dla socjalnych przedsiębiorstw etnicznych. Opracowania, dostępne w formie drukowanej i elektronicznej (online), zawierają wszystkie informacje niezbędne do utworzenia spółdzielni i jej efektywnego funkcjonowania w lokalnej społeczności i na lokalnym rynku pracy. Narzędziem pomocniczym służącym upowszechnianiu rezultatu jest film dokumentalny przedstawiający proces tworzenia spółdzielni (dostępny również w wersji online). Poszczególne części projektu są opracowane w językach polskim i angielskim, a częściowo również w romskim.


Rezultat może być wdrażany przez jednostki administracji publicznej i władze samorządowe, instytucje działające na rzecz rynku pracy, organizacje pozarządowe (w tym organizacje romskie), organizacje międzynarodowe i społeczność lokalną, w szczególności osoby z grupy docelowej. Aby wdrożyć model, konieczne jest m.in.: przeprowadzenie badania umiejętności lokalnej społeczności romskiej, ustanowienie Grupy Sterującej, określenie profilu działalności spółdzielni, analiza rynku, organizacja szkoleń, zatrudnienie mentora, zapewnienie beneficjentom odpowiednich kursów zawodowych oraz wsparcia finansowego, merytorycznego i instytucjonalnego w początkowym okresie działalności.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0406
Opracowanie rezultatu

Administrator