BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Coaching jako metoda aktywizacji zawodowej i społecznej w trzech sektorach gospodarki

Opis rezultatu:

Jako rezultat opisano sposób rekrutacji, program szkoleniowy, procedury pracy dotyczące nowego zawodu w sektorze ekonomii społecznej - trenera zatrudnienia wspieranego. Zadaniem trenera jest pomaganie osobom bezrobotnym, w procesie samopoznania, nabywania kompetencji społecznych i zawodowych, motywowanie ich do dalszej pracy i monitorowanie jej efektów. Przygotowano także projekt optymalnego środowiska pracy trenera, czyli Centrum Szkoleniowo-Doradczego.


Coaching to metoda reintegracji zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych z powodu niepełnosprawności, zbyt niskich lub przestarzałych kwalifikacji zawodowych, przerw w zatrudnieniu (np. kobiet po urlopach macierzyńskich) lub barier językowo-kulturowych. W ramach tego modelu trener motywuje, aktywizuje i wspiera beneficjentów, a tym samym ułatwia im odzyskanie lub nabycie umiejętności funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Coach wzmacniając silne strony podopiecznego stara się uzupełnić i zniwelować jego niedostatki. Kluczem do sukcesu jest założenie, że każdy człowiek jest twórczy i pełen zasobów - należy je tylko odkryć i wskazać kierunek doskonalenia.


Zgodnie z zasadami job coachingu trener zatrudnienia wspieranego zaczyna pracować z beneficjentem już w okresie pozostawania bez pracy, następnie towarzyszy mu w czasie zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym, a także w początkowym okresie pracy w firmie komercyjnej. Udzielane przez niego wsparcie ściśle odpowiada indywidualnym potrzebom beneficjenta, dzięki czemu jest znacznie skuteczniejsze niż inne formy pomocy. Do głównych zadań trenera należy rozpoznanie potencjału zawodowego i możliwości rozwoju klienta, motywowanie, wspieranie, analizowanie jego umiejętności zgodnie z zasadami Indywidualnego Planu Zatrudnienia Socjalnego, nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, zapoznawanie klienta z procedurami, warunkami pracy i obowiązkami po podjęciu zatrudnienia oraz monitorowanie procesu jego adaptacji i funkcjonowania w nowym miejscu pracy. Obejmuje on m.in.: cel i opis stanowiska, model kompetencyjny, model i procedury pracy, dokumentacje pracy, procedury rekrutacji i selekcji, modułowy program szkoleń dla trenera oraz wskaźniki efektywności i monitoringu.


W skład rezultatu wchodzi ponadto model optymalnego środowiska pracy trenera, czyli Centrum Szkoleniowo-Doradczego z przedsiębiorstwem społecznym. Centrum ułatwia trenerowi udzielanie wsparcia beneficjentom, kierowanie ich na odpowiednie szkolenia zawodowe i społeczne oraz przygotowywanie do pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Działając w Centrum Szkoleniowo-Doradczym, funkcjonującym w strukturach przedsiębiorstwa społecznego, trener może poznać słabe i mocne strony klienta i od razu podjąć działania korygujące, zanim jeszcze zacznie wprowadzać go na otwarty rynek pracy. Centrum pełni również rolę szkoleniową i doradczą dla instytucji zainteresowanych coachingiem i przedsiębiorczością społeczną. Centrum Szkoleniowo-Doradcze to także miejsce funkcjonowania grupy wsparcia. Trener zawsze ma więc możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i problemami, jakie napotka podczas pracy z klientami. Kolejnym atutem coachingu w przedsiębiorstwie społecznym jest współpraca i możliwość konsultacji trenera z innymi pracownikami centrum (np. pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, trenerem zawodu) co w efekcie sprawia, że beneficjent otrzymuje kompleksowe wsparcie.


Metoda coachingu jest łatwa do adaptacji, ponieważ nie wymaga inwestycji ani zezwoleń, a czas jej wdrażania jest stosunkowo krótki. Siła coachingu wynika z partnerskiej relacji między trenerem a podopiecznym. W osiąganiu pożądanego efektu pomoże zatrudnienie dobrze przeszkolonego pracownika dysponującego odpowiednimi kompetencjami zawodowymi a także podjęcie ścisłej współpracy z instytucjami rynku pracy i pracodawcami.  Rezultat skierowany jest do różnych grup docelowych i dlatego już podczas szkolenia trenera należy uwzględnić specyficzne potrzeby danej grupy. Środowisko pracy trenerów może być dowolne, jednak największe korzyści przyniesie działalność podejmowana w ramach Centrum Szkoleniowo-Doradczego.


Trenerzy mogą działać w ramach różnych struktur - organizacji samorządowych, Ochotniczych Hufców Pracy, publicznych służb zatrudnienia, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji szkoleniowych, agencji zatrudnienia, centrów integracji społecznej, przedsiębiorstw społecznych, Ośrodków Pomocy Społecznej, firm MŚP lub organów administracji publicznej. Instytucje które zdecydują się na wdrożenie rezultatu, będą miały możliwość korzystania z porad i doświadczeń istniejących centrów w ramach projektu „Akademia przedsiębiorczości...". Koszty odpowiedniego przygotowania trenera wiążą się ze szkoleniami, przygotowaniem stanowiska pracy i bieżącym utrzymaniem. Po wdrożeniu programu stanowisko trenera może być finansowane zarówno z nadwyżek przedsiębiorstw społecznych, jak i funduszy strukturalnych oraz innych środków rządowych, samorządowych i prywatnych.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0391
Opracowanie rezultatu

Administrator