BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Nazwa rezultatu Model wchodzenia osób dyskryminowanych na otwarty rynek pracy poprzez tworzenie i prowadzenie spółdzielni socjalnych oraz pracę w tych placówkach.

Opis rezultatu:

Proponowany model skierowany jest do instytucji działających na rzecz rynku pracy, władz lokalnych i regionalnych, sektora biznesu oraz osób bezrobotnych. Celem rezultatu jest rozwiązanie problemu długotrwałego bezrobocia i wykluczenia społecznego na terenach poprzemysłowych wśród ludzi o niskich kwalifikacjach. Model przewiduje podejmowanie pracy w nowo tworzonych spółdzielniach socjalnych, przy czym rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej zależy od samych bezrobotnych. Zakres i czas działania spółdzielni jest określany przez beneficjentów, którzy korzystają z pomocy doradców i trenerów. Stworzenie spółdzielni umożliwia pokonywanie barier społecznych lub finansowych, utrudniających powrót na rynek pracy. Model obejmuje niezbędne elementy, dzięki którym na wszystkich etapach beneficjenci otrzymują niezbędne wsparcie. Są to narzędzia, materiały i wskazówki dotyczące właściwego przygotowania osób bezrobotnych do tworzenia spółdzielni socjalnych: od przełamywania barier psychologicznych do technicznego przeszkolenia.


Rezultat składa się z kilku elementów. Jednym z nich jest miejsko-gminny program wspierania przedsiębiorczości społecznej. Dzięki temu instrumentowi (porozumieniu zawartemu przez przedstawicieli partnerstwa i władze gminy) możliwe jest wspieranie tworzonych spółdzielni socjalnych, np. poprzez udostępnienie lokalu czy czasowe zwolnienie z płacenia podatków. Kolejny element modelu to Regionalny Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej, oferujący pomoc doradczą, wsparcie techniczno-lokalowe lub finansowe dla osób zainteresowanych utworzeniem spółdzielni. Dostępna jest też ścieżka edukacyjna, umożliwiająca zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, w skład której wchodzą takie elementy, jak indywidualna praca z trenerami oraz warsztaty i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości. Ważną częścią modelu jest system wspierania grup dyskryminowanych w zakresie pokonywania barier społecznych. Opracowano również specjalne produkty pomocnicze, takie jak dokumenty programowe, poradniki (inicjowanie procesu współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i biznesowymi w zakresie tworzenia miejsko-gminnego programu wspierania spółdzielni społecznych, kształcenia i motywowania osób bezrobotnych), opracowania, analizy i raporty, ułatwiające wdrażanie modelu.


Rezultat stwarza nowe możliwości efektywnej współpracy różnych instytucji na rzecz rozwiązywania problemów i nierówności na rynku pracy. Mogą z niego korzystać partnerstwa publiczno-prywatne, działające na rzecz rozwiązywania problemów rynku pracy, instytucje samorządowe, publiczne, instytucje szkoleniowe, firmy MŚP lub organizacje pozarządowe. W ramach wdrażania modelu konieczne jest zawiązanie partnerstwa trójsektorowego (struktura, lider, sposób komunikacji, zadania, umowa). Kolejny krok to diagnoza grup dyskryminowanych w danym regionie (problemy społeczne, struktura bezrobocia, możliwości zakładania spółdzielni), obejmująca osoby, które będą następnie rekrutowane do uczestnictwa w projekcie. Rezultat może być zastosowany w całości lub częściowo, zależnie od potrzeb. Koszty wdrożenia obejmują: przeprowadzenie badań, organizację warsztatów i szkoleń, dostarczenie pomocy psychologiczno-pedagogiczno-socjalnej, utworzenie spółdzielni i jej wsparcie finansowe. Istnieje możliwość współfinansowania tego typu inicjatyw ze środków funduszy pomocowych.


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0214
Opracowanie rezultatu

Administrator